Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výrobca automobilov Mercedes-Benz v areáli svojho kmeňového závodu Stuttgart-Untertürkheim slávnostne položil symbolický základný kameň nového centra kompetencií pre výskum a vývoj budúcich generácií akumulátorov a článkov akumulátorov.

Takzvaný Mercedes-Benz eCampus by sa mal od roku 2023 postupne uviesť do prevádzky a na začiatku okrem iného poskytne priestory pre závod na výrobu článkov akumulátorov v malých sériách. Do polovice desaťročia eCampus dotvoria laboratórium pre bezpečnosť akumulátorov a rôzne skúšobné zariadenia pre testovanie nových generácií akumulátorov. Závod Untertürkheim si tým upevní svoju rolu high-tech prevádzky pre technológie pohonu v rámci koncernovej stratégie Electric Only. Investície do eCampus vo výške niekoľkých stoviek miliónov podčiarkujú budúcu životaschopnosť tradičného závodu s takmer 120-ročnou históriou.

Symbolického položenia základného kameňa sa zúčastnili títo hostia: Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, zodpovedný za manažment výroby a dodávateľského reťazca, Frank Deiß, predseda Mercedes-Benz Drive Systems, vedúci výroby oblasti hnacieho ústrojenstva divízie Mercedes-Benz Cars a zodpovedný zástupca prevádzky Mercedes-Benz Untertürkheim, Ida Wolf, vedúca oddelenia ľudských zdrojov oblasti hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz AG, ako aj Michael Häberle, zástupca predsedu zamestnaneckej rady Mercedes-Benz Group AG a predseda zamestnaneckej rady v prevádzke Mercedes-Benz Untertürkheim. Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem nich pri tejto príležitosti privítal aj Winfrieda Kretschmanna, ministerského predsedu Bádenska-Württemberska, Franka Noppera, primátora Stuttgartu, a Susanne Bay, predsedníčku vlády správnej oblasti Stuttgart.

Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG: „Tento základný kameň symbolizuje budúcnosť našej tradičnej prevádzky Stuttgart-Untertürkheim. Je to prevádzka, ktorá reprezentuje úspešnú históriu automobilu a značky Mercedes-Benz tak ako žiadna iná. Spoločne s našimi vysokokvalifikovanými a mimoriadne motivovanými zamestnancami vytvárame prechod do novej elektrickej éry. Untertürkheim bude aj v budúcnosti odborným centrom pre pohonné systémy značky Mercedes-Benz.“

Akumulátor je kľúčovým komponentom elektrickej mobily a neoddeliteľnou súčasťou architektúry vozidla. Spájanie a rozširovanie výskumných a vývojárskych činností v závode eCampus Untertürkheim tak preberá nadradenú rolu v stratégii pohonu značky Mercedes-Benz. Mercedes-Benz bude v budúcnosti v tejto lokalite komplexne pokrývať oblasť technológie akumulátorov – od (základného) výskumu cez vývoj až po výrobu akumulátorov.

Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska: „V eCampus onedlho vznikne srdce elektrického vozidla: akumulátor, ako aj elektrické hnacie ústrojenstvo. Preto je táto prevádzka symbolom transformácie automobilového priemyslu – od spaľovacích motorov k elektrickým pohonom. eCampus je teda aj jasným prihlásením sa značky Mercedes-Benz k svojim zamestnancom a k automobilovej lokalite Bádensko-Württembersko. Je to zároveň prihlásením sa k vývoju v takej podobe, akú chceme v tomto regióne presadzovať: prostredníctvom našich vysokoinovatívnych spoločností, excelentných výskumných zariadení a nášho strategického dialógu o automobilovom hospodárstve, v rámci ktorého už niekoľko rokov spoločne pracujeme na veľkých transformáciách. A je to aj prihlásenie sa k akumulátoru, pretože mimoriadne špecializované akumulátory sú sľubným obchodným modelom pre našu krajinu. Keď sa elektrifikácia stane jedným z ústredných pilierov dopravnej a energetickej premeny, potom sa z moderných akumulačných technológií stanú kľúčové technológie budúcnosti.“

Dr. Frank Nopper, primátor hlavného mesta spolkovej krajiny Stuttgart: „Investícia výrobcu automobilov Mercedes-Benz do tradičného závodu tu v regióne Neckartal je jasným priznaním sa k lokalite Stuttgart, a tým aj k budúcnosti nášho mesta ako mesta automobilov. Teším sa z výstavby nového výskumného a vývojárskeho centra tu v Untertürkheime. Je to dôležitý míľnik na ceste do novej éry.“

Závod Mercedes-Benz Untertürkheim je najväčšou prevádzkou v globálnom združení na výrobu pohonov značky Mercedes-Benz a je rozdelený na viacero častí závodu v regióne Neckartal. S počtom viac ako 16 000 zamestnancov tento závod v súčasnosti vyrába motory, akumulátory, nápravy, prevodovky a komponenty. V areáli sa okrem toho nachádza aj veľká časť koncernového výskumu a vývoja pohonných systémov s približne 3 000 zamestnancami a s testovacou traťou na skúšanie vozidiel. Tu sa v súčasnosti okrem systémov akumulátorov vyrábajú a skúšajú už aj diely elektrických pohonných systémov. Untertürkheim je navyše sídlom koncernovej centrály Mercedes-Benz Group AG.

Ergun Lümali, zástupca predsedu dozornej rady a predseda združenej zamestnaneckej rady Mercedes-Benz Group AG: „Položenie základného kameňa eCampus a s tým spojené investície do vybudovania technológie akumulátorov sú jasným priznaním sa k budúcnosti tejto tradičnej prevádzky. To sú veľmi dobré správy pre zamestnancov v Untertürkheime, ako aj pre celý región. Prechod na pohony bez emisií CO2 nesmie viesť k odbúraniu pridanej hodnoty, preto je oveľa dôležitejšie, aby sa investovalo aj do našich závodov pre hnacie ústrojenstvo – predovšetkým v tak dôležitej lokalite, akou je Untertürkheim. Ako zástupcovia záujmov chceme pre rozšírené ciele predstavenstva pre roky 2025 a 2030 zadefinovať cieľové obrazy nemeckých prevádzok. S eCampus-om pre Untertürkheim sme sa k tomuto cieľu priblížili.“

Michael Häberle, zástupca predsedu zamestnaneckej rady Mercedes-Benz Group AG. Predseda zamestnaneckej rady v prevádzke Mercedes-Benz Untertürkheim: „eCampus nie je len spoločný úspech pre región, ale predovšetkým úspech zamestnancov a pre zamestnancov prevádzky Untertürkheim. Najlepším zabezpečením zamestnanosti sú perspektívne produkty, ktoré sami vyvíjame a vyrábame. Položením základného kameňa urýchľujeme budovanie elektrickej mobility a ešte lepšie pripravujeme našu prevádzku na budúcnosť. To však samo o sebe nestačí: musíme naďalej dôsledne kráčať na tejto ceste a okrem doteraz uzavretých dohôd musíme zabezpečiť perspektívne témy pre Untertürkeim. Na to, aby sme mohli našim kolegom dlhodobo ponúknuť istotu a perspektívy, musíme do našej prevádzky priniesť celé spektrum elektrickej mobility – o to sa usilujeme my ako zamestnanecká rada.“

Už v uplynulom roku bola spustená prevádzka prvého závodu na výrobu akumulátorov v prevádzke v Hedelfingene. Tu sa momentálne vyrábajú akumulátory pre plnoelektrické modely EQS a EQE od značky Mercedes-EQ. Ďalší závod na výrobu akumulátorov v prevádzke Brühl čoskoro spustí produkciu akumulátorov pre novú generáciu hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete značky Mercedes-Benz v segmente SUV. Výroba a montáž dielov elektrického hnacieho ústrojenstva (eATS) pre budúce modely vozidiel značky Mercedes-EQ sa začne koncom roku 2024, čím sa zavŕši elektrické produktové portfólio výrobného závodu.

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG; zodpovedný za riadenie výroby a dodávateľského reťazca: „Untertürkheim reprezentuje pohonné systémy. Úzke prepojenie výskumu a vývoja s výrobou v tejto prevádzke je od nepamäti koncepciou úspechu a posilňuje rolu lokality Stuttgart-Untertürkheim v našej globálnej výrobnej sieti hnacieho ústrojenstva. Na to, aby sme v rámci prechodu značky Mercedes-Benz na elektrickú mobilitu dokázali nadviazať na tieto kľúčové kompetencie, poskytuje naša stratégia pohonu dodatočný stimul. V Untertürkheime robíme ďalšie kroky aj v oblasti trvalej udržateľnosti a aktívne podporujeme rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.“

Markus Schäfer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup: „Máme jasnú ambíciu prevziať celosvetovo vedúce postavenie vo vývoji elektrických vozidiel. Komponenty vyvíjané v prevádzke Untertürkheim budú pritom zohrávať kľúčovú rolu. Už dnes vyvíjame nielen diely našich elektrických pohonov, ale v našich laboratóriách pre budúce chemické zloženie článkov vykonávame výskum a testujeme tieto články až do času, kým budú vhodné pre uvedenie do výroby. V novom eCampus-e budeme môcť v budúcnosti ešte efektívnejšie spájať naše rozsiahle kompetencie v oblasti vývoja v rámci celého elektrického pohonu.“

Transformácia prevádzky v Untertürkheime bude v strednom časovom horizonte viesť k zmenám úloh a zamestnaneckých profilov. Spoločnosť podporuje svojich zamestnancov rôznymi opatreniami. Stredobodom záujmu sú najmä cielené kvalifikačné programy v oblasti elektrickej mobility a digitalizácie. Len v posledných dvoch rokoch zabezpečil výrobca automobilov Mercedes-Benz kvalifikáciu približne 42 000 kolegov v oblasti elektrickej mobility v akadémiách MB Tech Academies v Nemecku. V prevádzke Untertürkheim momentálne spúšťame úvodný projekt preškoľovania zamestnancov z výrobných pracovníkov na dátových špecialistov. Zníženie objemov výroby konvenčných pohonov bude mať za následok aj personálne úpravy v závode Untertürkheim. Najvyššou prioritou je, aby boli štrukturálne a personálne zmeny týkajúce sa dotknutých pracovísk sociálne prijateľné.

Sabine Kohleisen, členka predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov a pracovnoprávnych vzťahov: „Priebežná kvalifikácia našich zamestnancov má rozhodujúci vplyv na úspešnú transformáciu značky Mercedes-Benz. Na tomto cieli spolupracujeme ako jeden tím. Transformácia prináša zmenu. Vyžaduje sa pritom pripravenosť na zmenu každého jednotlivca a ochotu učiť sa. Otvorenosť a motivovanosť kolegov v prevádzke Untertürkheim byť súčasťou tejto transformácie ma veľmi teší.“

Frank Deiß, predseda divízie pohonných systémov Mercedes-Benz, vedúci výroby hnacieho ústrojenstva divízie Mercedes-Benz Cars a zodpovedný zástupca prevádzky Mercedes-Benz v Untertürkheime: „Budúcnosť našej prevádzky spočíva v spoločnej koncepcii pozostávajúcej z inovatívneho výskumu a vývoja, perspektívnych produktov pre náš výrobný závod a efektívnej, digitalizovanej a trvalo udržateľnej obchodnej stratégie. Untertürkheim bude aj v elektrickej dobe v pravom zmysle slova poháňať značku Mercedes-Benz. Moja vďaka patrí najmä mojim kolegom z Untertürkheimu, ktorí s ohromnou flexibilitou a zanietením spoločne vytvárajú a podporujú transformáciu tejto prevádzky.“

Nový závod Mercedes-Benz eCampus zaberá plochu viacerých futbalových ihrísk (>30 000 štvorcových metrov) a dodržiava ucelenú koncepciu budov, ktorá spĺňa ambície značky Mercedes-Benz v oblasti trvalej udržateľnosti. Šetrenie zdrojov a znižovanie spotreby energie pritom tvoria nosné piliere. Približne 60 % plochy striech je ako súčasť programu Mercedes-Benz na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie vybavených fotovoltickými zariadeniami, ktoré halu zásobujú obnoviteľnou energiou. Celá plocha striech je zatrávnená. Podobne ako už vo Factory 56 v Sindelfingene, aj tu sa vo fasáde využíva recyklovaný betón, ktorý bol vyrobený z vybúraného materiálu. Použitie reverzibilných tepelných čerpadiel a akumulátorov chladu umožňuje trvalo udržateľné zásobovanie teplom a klimatizovanie haly. Hybridné chladiace veže zvyšujú efektívnosť zásobovania vodou. Mercedes-Benz od tohto roku vyrába vo všetkých svojich výrobných závodoch celosvetovo s neutrálnymi emisiami CO2 a v Nemecku navyše od tohto roku odoberá elektrický prúd, ktorý pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa spoločnosť usiluje vo všeobecnosti zvýšiť vo svojich prevádzkach výrobu obnoviteľnej energie.

Značky: