Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mercedes-Benz AG zakotvila princíp trvalej udržateľnosti ako neoddeliteľnú súčasť svojej podnikovej stratégie. Okrem výroby s neutrálnymi emisiami CO2 a prechodu na plnoelektrické portfólio vozidiel má pre zníženie spotreby zdrojov rozhodujúci význam aj uzavretý obeh materiálov. Okrem cirkulačného vyhotovenia a zachovania hodnoty sa pozornosť výrobcu automobilov Mercedes-Benz zameriava aj na recykláciu. Táto spoločnosť preto so zreteľom na lítium-iónové systémy akumulátorov z vozidiel Mercedes-EQ, ktoré sa v budúcnosti vrátia do obehu, rozširuje svoju globálnu stratégiu recyklovania akumulátorov. Výrobca automobilov Mercedes-Benz začína v Nemecku s výstavbou vlastného recyklačného závodu na základe hydrometalurgie. Analogicky k tejto technológii plánuje táto spoločnosť v spolupráci so špičkovými partnermi zaoberajúcimi sa recyklovaním akumulátorov v Číne a USA predstavenie uzavretého obehu materiálov.

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, manažmentu výroby a dodávateľského reťazca: „Mercedes-Benz sa so zreteľom na šetrenie zdrojov usiluje o dosiahnutie jasného cieľa: maximálne obehové hospodárstvo pri všetkých použitých surovinách. Trvalo udržateľné recyklovanie akumulátorov je pritom podstatným faktorom – a to dokonca v celosvetovom meradle. Prostredníctvom nášho nového recyklačného závodu v Kuppenheime zvýšime mieru recyklácie na viac ako 96 percent a dôsledne vybudujeme vlastné kompetencie v oblasti pridanej hodnoty akumulátorov. Cielenými spoluprácami so špičkovými partnermi v Číne a USA globalizujeme našu stratégiu recyklácie akumulátorov a urobíme rozhodujúci krok smerom k uzatvoreniu obehu materiálov v oblasti elektrickej mobility.“

Recyklačný závod Mercedes-Benz v Kuppenheime na juhu Nemecka

Dôležitým míľnikom v globálnej stratégii recyklácie akumulátorov Mercedes-Benz je vybudovanie vlastného pilotného závodu na recykláciu lítium-iónových systémov akumulátorov. Výrobca automobilov Mercedes-Benz na tento účel založil spoločnosť LICULAR GmbH, ktorá je jeho stopercentnou dcérskou spoločnosťou. Pri navrhovaní koncepcie, ako aj pri výstavbe zariadení chce spoločnosť LICULAR GmbH spolupracovať s technologickým partnerom Primobius, ktorý ako spoločný podnik nemeckej strojárenskej spoločnosti SMS group a austrálskeho projektového vývojára Neometals prinesie do tohto zámeru potrebné technologické know-how vrátane príslušných predbežných prieskumov. Spoločnosti na tento účel podpísali vyhlásenie o zámere. Z vedeckého hľadiska by sa na projekte mali podieľať renomované výskumné inštitúty ako Technologický inštitút v Karlsruhe a technické univerzity v Clausthale a Berlíne.

Pokiaľ ide o recyklovanie akumulátorov, tento projekt by mal z ekologického hľadiska určovať štandardy: návrh procesu patentovanej hydrometalurgie s úrovňami spätného získania viac ako 96 percent by mal umožniť holistické obehové hospodárenie s materiálmi akumulátorov. Výrobca automobilov Mercedes-Benz investuje dvojcifernú miliónovú sumu do výskumu a vývoja, ako aj do výstavby pilotného závodu s prevádzkou s neutrálnymi emisiami CO2 v závode Mercedes-Benz v meste Kuppenheim na juhu Nemecka. Tento projekt získal prísľub finančnej podpory v rámci programu podpory inovácií v oblasti akumulátorov nemeckého spolkového ministerstva pre hospodárstvo a ochranu klímy.

Michael Brecht, predseda zamestnaneckej rady závodov Mercedes-Benz Gaggenau a Kuppenheim, a teda aj spoločnosti LICULAR GmbH, zástupca predsedu dozornej rady Mercedes-Benz Group AG: „Pilotný závod v Kuppenheime je pre Mercedes-Benz Group vstupom do dôležitej problematiky recyklovania akumulátorov a poskytuje spoločnosti perspektívu väčšej nezávislosti od dodávok surovín. Zároveň v rámci obehového hospodárstva získavame dôležité know-how a vytvárame nové perspektívne pracoviská, ktoré budeme môcť pri úspešnej prevádzke ďalej rozvíjať. K trvalej udržateľnosti patria aj ľudské práva. Ako združená zamestnanecká rada sme spolu s vedením spoločnosti v predchádzajúcom roku urobili zásadné vyhlásenie o sociálnej zodpovednosti a ľudských právach, ktoré sú najdôležitejším základom našich každodenných činností.“

Nový pilotný závod by mal v budúcnosti odzrkadľovať celý procesný reťazec recyklovania akumulátorov: od vývoja logistických koncepcií cez trvalo udržateľnú recykláciu cenných surovín až po reintegráciu recyklovanej suroviny do výroby nových akumulátorov. Základom nového recyklačného závodu je inovatívny mechanicko-hydrometalurgický postup, pri ktorom sa v plnom rozsahu upúšťa od pyrometalurgických procesných krokov, ktoré sú energeticky náročné a spotrebúvajú materiály. Priama integrácia hydrometalurgie do celkovej koncepcie recyklačného závodu má pritom celoeurópsku premiéru a je kľúčovým elementom realizácie trvalo udržateľného recyklovania akumulátorov v zmysle ozajstného obehového hospodárstva.

Výstavba zariadenia bude prebiehať v dvoch stupňoch. Do roku 2023 najprv vznikne zariadenie na mechanické rozoberanie. V druhom stupni, s výhradou sľubných rozhovorov s verejnoprávnymi inštitúciami, by sa mala spustiť prevádzka zariadení na hydrometalurgickú prípravu materiálov akumulátorov. Závod v Kuppenheime by tak v budúcnosti mal pokryť všetky kroky – od rozobratia na úrovni modulov cez drvenie a sušenie až po prípravu materiálových tokov v kvalite vhodnej pre akumulátory.

Pilotné zariadenie by malo dosahovať ročnú kapacitu 2 500 ton. Spätne získané materiály budú spätne dodávané do obehu materiálov, čím sa začlení do výroby viac ako 50 000 akumulátorových modulov pre nové modely Mercedes-EQ. Na základe poznatkov z pilotného závodu by mohlo nasledovať strednodobé a dlhodobé škálovanie výrobných objemov.

Najdôležitejšie údaje

PrevádzkaZávod Mercedes-Benz v Kuppenheime
Spustenie prevádzky mechanického rozoberania2023
Ročná kapacita2 500 t
AkumulátoryLítium-iónové akumulátory z hybridných vozidiel (dobíjateľných zo siete) a elektrických vozidiel
Pôvod akumulátorovSkúšobné vozidlá, štartovacie akumulátory, prípadne produkty vracané z prevádzky
TechnológiaMechanický hydrometalurgický proces
Úroveň spätného získania> 96 %
Spätne získaný materiálRecyklovaná surovina v kvalite vhodnej pre akumulátor (kobalt, nikel, lítium a v budúcnosti aj grafit)
Úspora CO2 na jeden akumulátoraž do 70 %
Technologický partnerPrimobius GmbH

Ucelený prístup k pridanej hodnote akumulátora

Výrobca automobilov Mercedes-Benz so zreteľom na obehové hospodárstvo systémov akumulátorov presadzuje ucelený prístup a všíma si pritom tri kľúčové témy: cirkulačné vyhotovenie, zachovanie hodnoty a uzavretie obehu. Počas vývoja vozidla vytvára spoločnosť koncepciu pre každý model vozidla, v rámci ktorej sa analyzuje vhodnosť všetkých konštrukčných dielov a materiálov v rámci obehového hospodárstva. Preto sú materiály všetkých modelov osobných motorových vozidiel Mercedes-Benz podľa ISO 22 628 do 85 percent recyklovateľné a do 95 percent znovu použiteľné. Látková recyklácia použitých surovín ako lítium, nikel a kobalt je neoddeliteľnou súčasťou pozorovania a aj s ňou sa počíta už pri navrhovaní koncepcie konštrukčných dielov. Toto posudzovanie prebieha v celom dodávateľskom reťazci – od ťažby až po recykláciu. Pozornosť sa pritom vo veľkej miere venuje dodržiavaniu ľudských práv v rámci pracovných podmienok zamestnancov. Výrobca automobilov Mercedes-Benz ponúka pre všetky elektrické vozidlá obnovené akumulátory ako náhradný diel, čím sa napĺňa myšlienka uzavretého hospodárskeho obehu a šetria sa zdroje. Okrem toho spoločnosť Mercedes-Benz AG so svojou dcérskou spoločnosťou Mercedes-Benz Energy zaviedla úspešný obchodný model so stacionárnym veľkokapacitným využitím. Akumulátory, ktoré už nie je možné použiť vo vozidle, sa môžu ďalej používať v akumulátore v druhom životnom cykle. Takéto využitie je možné napríklad vo výrobnej hale Factory 56 v Sindelfingene. Na jej sieť jednosmerného prúdu je pripojený stacionárny akumulátor energie s celkovou kapacitou 1 400 kWh, ktorý slúži na dočasné uschovávanie prebytočného solárneho prúdu z fotovoltického zariadenia. Materiálová recyklácia je na konci životnosti akumulátora a je kľúčom k uzavretiu obehu materiálov.

Značky: