Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mercedes-Benz je prvou automobilovou spoločnosťou na svete, ktorá spĺňa prísne zákonné požiadavky smernice UN-R157 pre systém úrovne 3 [1]. Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA) na to udelil systémové schválenie na základe technického schvaľovacieho predpisu UN-R157, čím pripravil pôdu pre medzinárodnú[2] existenciu takéhoto systému. Za predpokladu, že to umožnia príslušné národné legislatívy. Otvorením zákona o cestnej premávke (StVG) pre systémy úrovne 3 prevzalo Nemecko v roku 2017 úlohu priekopníka. Vďaka tomu si prví zákazníci budú môcť kúpiť Triedu S s mimoriadnou výbavou DRIVE PILOT ešte v prvej polovici roku 2022 a v hustej premávke alebo v zápchach na vhodných diaľničných úsekoch v Nemecku tak budú môcť jazdiť vysoko automatizovane až do rýchlosti 60 km/h. Mimoriadna výbava DRIVE PILOT odbremeňuje vodiča a umožňuje mu venovať sa sekundárnym činnostiam[4] na centrálnom displeji, napríklad online nakupovaniu alebo riešeniu e-mailov v kancelárii v automobile (In-Car-Office). Systémové schválenie sa vzťahuje aj na EQS.

„Už roky pracujeme na zrealizovaní našej vízie automatizovaného jazdenia. So systémom založeným na LiDARoch sme vyvinuli pre naše vozidlá inovatívnu technológiu, ktorá zákazníkom ponúka jedinečný a luxusný zážitok z jazdy a dáva im to najdôležitejšie: čas. So súhlasom úradov sa nám podarilo dosiahnuť prelom: sme prvým výrobcom vozidiel, ktorý prináša v Nemecku do sériovej výroby vysoko automatizované jazdenie,“ uvádza Markus Schäfer, člen predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG, vedúci technologického oddelenia zodpovedný za vývoj a nákup. „Týmto míľnikom opäť dokazujeme našu priekopnícku prácu v automatizovanom jazdení a spúšťame zároveň radikálnu zmenu paradigmy. Prvýkrát za 136 rokov automobilovej histórie totiž vozidlo za určitých podmienok preberá dynamickú úlohu jazdenia. Zároveň nás teší, že Nemecko týmto schválením pokračuje vo svojej úlohe priekopníka v oblasti automatizovaného jazdenia.“

Technický schvaľovací predpis, ktorým možno takýto systém certifikovať, nadobudol účinnosť až začiatkom roka 2021. Odvtedy sa ho podarilo implementovať aj v Európe – príležitosť, ktorú Mercedes-Benz ako prvý výrobca rýchlo využil. Otvorením zákona o cestnej premávke (StVG) pre systémy úrovne 3 vytvorilo Nemecko v roku 2017 ako prvá krajina právny základ na zamýšľané použitie týchto systémov.

Mercedes-Benz bude spočiatku ponúkať DRIVE PILOT v Nemecku na 13 191 diaľničných kilometroch. Rozsiahle testovacie jazdy systému už prebiehajú napríklad v USA a Číne. Len čo bude existovať vnútroštátny právny rámec na prevádzku vysoko automatizovaného jazdenia, ktorý odbremení vodiča najmä od úlohy jazdenia, toto jazdenie sa začne postupne medzinárodne zavádzať.

DRIVE PILOT si musí vedieť poradiť aj s prekvapujúcimi dopravnými situáciami

Na vhodných diaľničných úsekoch a v hustej premávke prevezme DRIVE PILOT najprv úlohu jazdenia, a to až do zákonom povolenej rýchlosti 60 km/h. Ovládacie prvky na jeho ovládanie sa nachádzajú vo venci volantu nad priehlbinami pre palce vpravo a vľavo. Ak vodič aktivuje DRIVE PILOT, systém začne regulovať rýchlosť a odstup a viesť vozidlo suverénne v rámci jazdného pruhu. Vyhodnocuje sa a zohľadňuje trasa, udalosti na trase a dopravné značky. Systém reaguje aj na neočakávané dopravné situácie a samostatne ich rieši, napríklad vyhýbacími manévrami v rámci jazdného pruhu alebo brzdnými manévrami.

So senzorom LiDAR a redundantnými systémami

DRIVE PILOT je založený na senzorike na snímanie okolia z balíka asistenčných jazdných systémov a obsahuje ďalšie snímače, ktoré Mercedes-Benz považuje za nevyhnutné pre bezpečné vysoko automatizované jazdenie. Medzi tieto snímače patrí LiDAR, ako aj kamera v zadnom skle a mikrofón, najmä na detekciu majákov a iných výstražných signálov pohotovostných vozidiel či snímač vlhkosti v podbehoch kolies. Okrem údajov zo snímačov prijíma DRIVE PILOT informácie o geometrii vozovky, profile trasy, dopravných značkách či mimoriadnych dopravných udalostiach (napr. nehody alebo staveniská) z mapy s vysokým rozlíšením. Táto mapa sa aktualizuje a je k dispozícii prostredníctvom pripojenia na pozadí. Trieda S s mimoriadnou výbavou DRIVE PILOT okrem toho disponuje redundantným riadiacim a brzdovým systémom, ako aj redundantným palubným elektrickým systémom, aby sa s vozidlom aj pri výpadku jedného z týchto systémov dalo aj naďalej manévrovať a aby mohlo dôjsť k bezpečnému prevzatiu riadenia zo strany vodiča.

Ak vodič neprevezme riadenie vozidla ani po opakovanej výzve na prevzatie riadenia a uplynutí doby na prevzatie riadenia, napr. z dôvodu akútneho zdravotného problému, systém vozidlo kontrolovane zabrzdí v rámci bezpečnostného zastavenia a s primeraným spomalením privedie vozidlo do úplného zastavenia. Zároveň sa aktivujú výstražné svetelné signály, počas státia sa aktivuje Systém núdzového volania Mercedes-Benz a dvere a okná sa odomknú, resp. otvoria, aby sa osobám poskytujúcim prvú pomoc uľahčil prístup do vozidla.

Mimoriadne presný systém určovania polohy

Pri zavádzaní takéhoto systému je pre Mercedes-Benz najvyššou prioritou bezpečnosť, ktorá zahŕňa vysoké nároky na prevádzkovú bezpečnosť. Na určenie presnej polohy Triedy S sa používa mimoriadne presný systém určovania polohy. Je oveľa výkonnejší ako bežné systémy GPS. Okrem toho sa údaje získané zo satelitnej navigácie porovnávajú s údajmi zo snímačov a údajmi z mapy s vysokým rozlíšením. Údaje zo snímačov, ktoré sa zaznamenávajú LiDARom, kamerou či radarovými snímačmi, poskytujú informácie o geometrii vozovky, charaktistike trasy, orientačných bodoch či dopravných značkách.

Mapa s vysokým rozlíšením poskytuje trojrozmerný obraz cesty a okolia. Kartografické dáta sa ukladajú a neustále aktualizujú vo výpočtových stredískách na pozadí. Každé vozidlo okrem toho ukladá na palube zrkadlový obraz týchto kartografických údajov, neustále ho porovnáva s údajmi na pozadí a aktualizuje lokálny súbor dát. Mapa s vysokým rozlíšením tak ponúka stabilné určovanie polohy prostredníctvom reprezentácie okolia, bez ohľadu napr. na tiene alebo znečistený snímač. Zároveň poskytuje informácie o geometrii vozovky alebo o mimoriadnych dopravných udalostiach, napr. o staveniskách. Táto vysokopresná mapa sa líši od máp pre navigačné prístroje, o.i. svojou vyššou presnosťou v centimetroch namiesto metrov či svojím podrobným modelom križovatiek a jazdných pruhov.

Výkonný centrálny riadiaci prístroj realizuje náročné softvérové funkcie potrebné pre vysoko automatizované jazdenie. V rámci modernej bezpečnostnej architektúry sa algoritmy počítajú redundantne.

Vysoko automatizované jazdenie na vhodných diaľničných úsekoch s hustou premávkou

Počas vysoko automatizovaného jazdenia umožňuje DRIVE PILOT vodičovi odpútať svoju pozornosť od dopravného diania a venovať sa určitým sekundárnym činnostiam. Napríklad komunikovať s kolegami cez kanceláriu v automobile (In-Car-Office), písať e-maily, surfovať po internete alebo sledovať film. V režime DRIVE PILOT možno spúšťať aplikácie centrálneho displeja, ktorý je integrovaný vo vozidle. Počas jazdy sú tieto aplikácie inak zablokované.

[1]  SAE úroveň 3: automatizovaná jazdná funkcia prevezme určité jazdné úlohy. Vodič je však stále potrebný. Vodič musí byť vždy pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom, keď ho vozidlo vyzve, aby zasiahol.

[2] Členské štáty EHK (57) vrát. štátov EÚ, Veľkej Británie, Japonska, Kórei, Austrálie

[3]  Vedľajšie činnosti, ktoré môže vodič zo zákona vykonávať, závisia od príslušných národných predpisov pre cestnú premávku.

Značky: