Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes absolvoval v poradí piatu kontrolu plnenia Akčného plánu na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia čerpania eurofondov. Tento raz plnenie akčného plánu kontroloval na Ministerstve kultúry SR. Vicepremiér spolu s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou zhodnotili priebežné výsledky a implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého je rezort sprostredkovateľským orgánom.

Richard Raši doteraz absolvoval štyri kontroly. Akčný plán začal kontrolovať na ministerstve hospodárstva, následne so šéfmi rezortov absolvoval kontroly na ministerstvách dopravy, životného prostredia a pôdohospodárstva. Rezort kultúry je v rámci IROP gestorom prioritnej osi 3 s názvom Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. Cieľom ministerstva je v tomto prípade prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v kultúrnom a kreatívnom sektore.

 „Cieľom pravidelných kontrol je aj monitorovať, čo sa reálne na riadiacich a sprostredkovateľských orgánoch urobilo a nakoľko efektívne a transparentne pracujú. Čerpanie v tejto prioritnej osi je od roku 2014 kriticky nízke. Pani ministerka so svojim tímom nám povedala, že urobí všetko pre to, aby nedošlo k strate finančných prostriedkov,“  povedal Richard Raši.

„Po mojom nástupe na rezort v apríli 2018 sme zistili zásadné systémové nedostatky. Na základe kontroly riadiaceho orgánu sme s mojim novým tímom začali zavádzať systémové opatrenia – upravili sme riadiacu dokumentáciu, stransparentnili sme hodnotiaci proces, preškolili sme odborných hodnotiteľov a prijali 47 nových hodnotiteľov,“ uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Rezort v rámci IROP vyhlásil tri výzvy, tie finančne spolu predstavujú 53,12 percent z celkovej alokácie. V rámci vyhlásenej výzvy na decentralizovanú podporu, na ktorú je z európskych fondov vyčlenená alokácia 67 860 548 eur, prišlo 619 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Táto výzva však stále nie je ukončená podpisom a vyplatením peňazí, pretože kontrolou riadiaceho orgánu boli zistené závažné nedostatky hodnotiaceho procesu.

„Výzva na decentralizovanú podporu bola zablokovaná zlým procesom hodnotenia a výzva na centralizovanú podporu nastavená natoľko nesprávne, že znemožňovala efektívne čerpanie – preto sme prijali rýchle a rázne opatrenia,“ zdôraznila Laššáková.      

Opatrenia boli prijímané v súlade s Akčným plánom na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia pri čerpaní eurofondov. Akčný plán zahŕňa 38 opatrení, pričom ministerstvo k 12. decembru 2018 splnilo už 36 z nich. V oblasti transparentnosti napríklad zapracovalo do svojej riadiacej dokumentácie rozšírenie spolupráce s Protimonopolným úradom SR a Úradom pre verejné obstarávanie či zavedenie povinnosti robiť publicitu výzvam pred ich vyhlásením. V oblasti zjednodušenia rezort napríklad do svojej dokumentácie v oblasti eurofondov zapracoval zavedenie ex-ante finančných opráv pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Opatrením je i elektronické predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Značky: