Metodické príručky prepojené na digitálne vzdelávacie materiály môžu teraz bezplatne získať všetci učitelia na prvom stupni základných škôl na Slovensku. Umožní im to nový projekt Neziskovej organizácie EDULAB s názvom „Moja prvá škola“.

mojaprvaskola

Významne sa tak dopĺňa ponuka učebných materiálov určených na prípravu vyučovacích hodín pre učiteľov prvého stupňa základných škôl a ich realizáciu s využitím digitálnych vzdelávacích materiálov. Učiteľ, ktorý teda hľadá inšpiráciu a odpoveď na otázku, ako odučiť danú tému svojho učebného predmetu s rešpektovaním štátneho vzdelávacieho programu, s použitím odporúčaných, no aj nových a zaujímavých motivačných metód a foriem, má teraz možnosť nájsť odpovede práve v novej metodickej príručke.

mojaprvaskola-3

Čo ponúka metodická príručka

Nová metodická príručka obsahuje viac ako 600 aktivít na výučbu viac než tridsiatich tém zo Štátneho vzdelávacieho programu. Recenzentmi publikácie sú odborníci z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením dekanky doc. Ing. Jany Burgerovej, PhD. A v čom je táto metodická príručka odlišná od ostatných, určených pre učiteľov?

mojaprvaskola-4

Okrem toho, že rešpektuje inovovaný vzdelávací program, v zmysle jeho vzdelávacích cieľov a štandardov, prináša navyše možnosť použitia metód a foriem vzdelávania vychádzajúcich z najnovších svetových trendov a inšpiratívnych pedagogických impulzov zo zahraničia. Autori použili nielen tradičné metódy – výkladovo-ilustratívnu, výkladovo-problémovú, reproduktívnu či heuristickú. Venovali sa aj formám a metódam, ktoré považujú v našich pomeroch za inovatívne. Pripravili metodické modely, scenáre použiteľné pri konkrétnych učebných príležitostiach. Tieto scenáre či aktivity sa venujú vybraným témam – učivám v jednotlivých učebných predmetoch.

mojaprvaskola-5

Medzi metódy, ktoré autori považujú za viac než inšpiratívne a motivačné, patria rozprávanie príbehu (storytelling), rovesnícke vzdelávanie, rolové hry, problémové či projektové vyučovanie či gamifikácia. Nezanedbali ani zvláštne formy výučby a didaktické prostriedky v zmysle usporiadania procesu výučby. Okrem bežne zaužívaných foriem, ako napr. rozhovor, demonštrácia, samostatná a skupinová práca, sa v aktivitách objavujú aj formy ako obrátené vyučovanie, outdoorové vyučovanie, či tímová spolupráca.

mojaprvaskola-2

Obsahovo je metodická príručka členená do siedmich častí, rešpektujúc vzdelávacie oblasti štátneho vzdelávacieho programu. V jednotlivých vzdelávacích oblastiach sa venuje vybraným učebným predmetom a učivám – témam, ktoré sú spracované do podoby konkrétnych učebných situácií (figúr).

Kozmix.sk je prvý digitálny edukačný obsah určený pre prvý stupeň základných škôl

Na uvedených učebných materiáloch je unikátne aj prepojenie metodík s digitálnym edukačným obsahom, ktorý je prvým svojho druhu pre vekovú kategóriu žiakov na prvom stupni základnej školy na Slovensku. Týmto sa vlastne dostáva práca s digitálnym edukačným obsahom, rôznymi tabletovými aplikáciami a pojmovými mapami medzi bežné didaktické prostriedky. A rovnako ako pri publikácii, aj digitálne vzdelávacie materiály sú garantované odborníkmi s Pedagogickej fakulty Prešovskej Univerzity.

mojaprvaskola-6

Pre spestrenie budú žiakov digitálnym vzdelávacím obsahom sprevádzať animované postavičky, každá s vlastným charakterom a zameraním. Ich úlohou bude prerozprávať deťom príbeh vesmírneho stroskotanca Kozmixa, ktorému na planéte Zem pomáhajú jeho noví kamaráti. Príbeh slúži ako úvod a motivácia do štúdia.    

Učitelia pre učiteľov

Učebné materiály, ktoré sú súčasťou projektu „Moja prvá škola“ sú unikátne vo viacerých ohľadoch. Napríklad, už len tým, že pri ich príprave spolupracovali učitelia z praxe, akademici a didaktici, čo je v našich pomeroch stále nie celkom bežná prax. Všetci títo odborníci spojili svoje skúsenosti a odborné vedomosti, aby pre učiteľov pripravili ojedinelý učebný materiál. Recenzentmi publikácie sú odborníci z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením dekanky doc. Ing. Jany Burgerovej, PhD. „Materiál považujeme za kvalitný doplnkový učebný zdroj, ktorý vnímame ako snahu o inováciu učebného obsahu, s cieľom zvýšiť motivácie žiaka prostredníctvom jemu obľúbených informačných technológií,“ povedala Jana Burgerová.

mojaprvaskola-7

Obidve časti, príručka aj digitálny edukačný obsah sú vzájomne prepojené, dopĺňajú sa a tvoria jeden celok. Pri príprave spomínaných materiálov bolo snahou všetkých zúčastnených autorov a gestorov ponúknuť učiteľom netradičné námety na aktivity, ktoré reflektujú jednotlivé učivá a tematické celky inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie na 1. stupni základnej školy.

Didaktické materiály pre základné školy nadväzujú na úspech medzi materskými školami

Výrazný záujem pedagógov o metodické materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah potvrdil už predchádzajúci projekt EDULAB-u určený učiteľom v materských školách – Škôlka hrou. V prieskume medzi týmito učiteľmi až 93% uviedlo, že dodané metodické materiály boli veľkým prínosom pre ich pedagogickú prax. Za ich najväčšie prednosti označili to, že uľahčujú prácu pedagóga, sú jednoduché na použitie a až 92%  respondentov uviedlo, že by uvítalo podobnú metodiku aj na ďalšie témy.

mojaprvaskola-11

Učitelia prvého stupňa základnej školy, ktorí sa do projektu „Moja prvá škola“ zapoja, získajú metodické materiály a prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu  bezplatne. V projekte sa počíta aj s podporou učiteľov vo forme školení a pestrými sprievodnými aktivitami vo forme súťaží pre školy, učiteľov aj žiakov.

Projektové vyučovanie Kozmix Science vedie žiakov k samostatnému  získavaniu poznatkov

Projekt „Moja prvá škola“ organizovaný neziskovou organizáciou EDULAB, do ktorého sa doposiaľ prihlásilo takmer  6000 učiteľov z 1 300 základných škôl rozbieha ďalší z formátov inovatívneho vzdelávania, a to projektovú výučbu. „Projektová výučba patrí medzi najlepšie spôsoby, ako dosahovať ciele vyučovania. Kým tradičná výučba kladie dôraz na odovzdanie informácií zo strany učiteľa, pri projektovej výučbe si žiaci osvojujú poznatky vlastnostnou bádateľskou činnosťou, ktorú učiteľ iba usmerňuje, aby žiaci dosiahli projektové ciele. Teda sumár poznatkov na konci projektu získaných vlastnou aktívnou činnosťou žiaka,“ objasňuje dôvody realizácie projektovej výučby Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.

mojaprvaskola-8

Projektové vyučovanie dáva žiakom možnosť samostatne pracovať zaujímavejšou formou pomocou vlastnoručne získaných údajov, tvorivej činnosti a následnej prezentácie výsledku vytvárajúcej zaujímavý študijný zážitok. Centrom diania je tak žiak učiaci sám seba pod odborným dohľadom pedagóga.

Táto forma inovatívneho vzdelávania je v projekte „Moja prvá škola“ obsiahnutá v kolekcii 11 bádateľských projektov s názvom „Kozmix Science“.  Učitelia aj žiaci pri nich budú môcť využívať aj obsah vzdelávacieho portálu Kozmix.sk, na ktorom budú zároveň postupne uverejňované.

mojaprvaskola-9

Projektovú výučbu si na vlastnej koži pilotne vyskúšali druháci zo Základnej školy na Sibírskej ulici v Bratislave v rámci témy „Svet rastlín očami objektívu“. Projekt vyvrcholil prezentáciou žiakov pred rodičmi, učiteľom, ale aj spolužiakmi pomocou stop-motion animácie. Okrem toho žiaci preukázali svojho tvorivého ducha aj prehliadkou vlastných recyklovateľných odevov. „Žiaci sa na prezentáciu výsledkov projektu veľmi tešili. Prezentácia nám okrem kreatívnych výstupov priblížila aj vzťah rodičov a školy, no v neposlednom rade najmä dobrú náladu a zážitky získané vďaka učeniu hrou a inšpiráciám z reálneho života, ktoré im prináša práve využívanie digitálnych technológii na našich základných školách,“ povedala Daniela Stančíková, učiteľka Základnej školy na Sibírskej ulici.

mojaprvaskola-10

Projekt „Moja prvá škola“, využívajúci úplne nový vzdelávací portál Kozmix.sk sa zameriava na inovatívnu výučbu určenú pre 1. stupeň základných škôl za prispenia moderných informačno-komunikačných technológií. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,   partnermi sú spoločnosti Agemsoft, Samsung, Slovak Telekom a Tatra banka.

Značky: