Ľudstvo vo svojej histórií prešlo zatiaľ tromi veľkými priemyselnými revolúciami. Od zavedenia mechanickej výroby na konci osemnásteho storočia, cez prvé továrenské pásy, až po IT systémy, ktoré doviedli automatizáciu práce k doposiaľ nevídaným métam. Podľa všetkého náš však čoskoro čaká  ďalšia, zatiaľ najvýznamnejšia, revolúcia – nazývame ju Priemysel 4.0. 

Podľa expertov budú zmeny v dôsledku 4. priemyselnej revolúcie tak výrazné, že úplne zmenia doterajšie fungovanie ekonomiky, administratívy, akademickej sféry a aj občianskej spoločnosti. Rýchlosť, akou budú tieto zmeny prebiehať sú nepriamym odzrkadlením tzv. Moorovho zákona. Ten hovorí, že každé dva roky sa kapacita mikročipov v počítačoch zdvojnásobí, zatiaľ čo ich cena sa zníži o polovicu. Ak sa teda napríklad podniky neprispôsobia prirodzeným zmenám na trhu, môžu v krátkom čase nenávratne zaostať za konkurenciou.

Výzvy a zmeny

Priemysel 4.0 je úzko spätý s pojmom digitálna revolúcia. Za úplný začiatok tohto procesu môžeme považovať už príchod  prvých počítačov. Najväčšie zmeny nás však ešte len čakajú, a to v podobe plne automatizovanej výroby, vzájomnej prepojenosti systémov, smart technológii, Internetu vecí alebo 5G. Rozhodujúcim faktorom úspechu je práve rýchlosť a flexibilita zavádzania nových technológií do praxe.

Priemysel 4.0 prinesie zmeny, ktoré zatiaľ v modernej ľudskej histórií nemajú obdobu. Potreba zavádzať do praxe najnovšie technológie ako AI, blockchain alebo 5G je obrovská. Ako sme mohli vidieť počas krízy koronavírusu, najviac sa darilo práve tým, ktorí vďaka novým technológiám dokázali fungovať bez obmedzení,“ hovorí Tomáš Kolder, PR manažér technologickej spoločnosti Huawei.

Huawei je v súčasnosti jeden z najväčších priekopníkov moderných technológií ako 5G a umelá inteligencia. Tieto technológie budú základným kameňom plne automatizovanej výroby už o niekoľko rokov. Zaujímavosťou je, že práve spoločnosti Huawei sa počas koronakrízy podarilo vybudovať prvú komerčnú 5G sieť v Rakúsku – na diaľku.

Zdroj: Huawei

Štyri piliere Priemyslu 4.0

Podľa štúdie spoločnosti Deloitte existujú štyri základné princípy definujúce Priemysel 4.0. Prvým z nich je hierarchia spolupráce počítačových systémov vo výrobných fabrikách. Funkčnosť takéhoto reťazca umožní strojom prispôsobiť sa meniacej sa situácii na trhu. Rast dopytu po určitom výrobku automaticky zvýši jeho produkciu, to isté platí aj naopak. Takýto systém je taktiež menej náročný na údržbu a opravy, keďže akákoľvek porucha bude okamžite nahlásená samotným systémom.

Druhým princípom je horizontálne prepojenie všetkých častí produktového cyklu. Od objednávky, cez výrobu, až po dodanie zákazníkovi – všetko v rámci jedného systému. Takéto nastavenie však vyžaduje úzku spoluprácu medzi dodávateľmi, výrobcami a distribútormi.

Tretím princípom je funkcia úprav výrobného systému bez prerušenia produkcie. Znamená to, že fabriky budú môcť inovovať svoje funkcie takpovediac „za jazdy“. Prestávky medzi jednotlivými produkčnými cyklami sa výrazne skrátia.

Štvrtou charakteristickou črtou Priemyslu 4.0 je kombinácia riešení šitých na mieru, prispôsobivosti a znižovania nákladov. V tomto prípade sú najdôležitejším faktorom využitie umelej inteligencie, robotov a autonómnych výrobných liniek.

Zdroj: Huawei

Dôsledky pre ľudí

Podľa štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú najviac ohrozené práve krajiny ako Slovensko. Dôvodom je vysoká závislosť ekonomiky na výrobe. Spomedzi krajín OECD je práve Slovenská republika tou s najvyšším počtom ohrozených typov zamestnaní.

Prvé dôsledky tohto javu môžeme vidieť už teraz v podobe nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Vedomosti z oblasti IT budú v blízkej budúcnosti rozhodujúce. Dôležitou bude aj výrazná reforma v oblasti školstva, vzdelávania a rekvalifikačných programov. Dobrou správou však je že miznúce povolania budú postupne nahradené úplne novými.

Značky: