Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zmiešané a provizórne flotily tlačiarní, nedodržiavanie zásad a domáca tlač účtovaná firmám prinášajú nové výzvy pre vedúcich oddelení IT a programy udržateľnosti

Nový firemný prieskum zadaný spoločnosťou Epson zistil, že približne 89 % vedúcich pracovníkov IT oddelení zaznamenalo rast nákladov na tlač za posledných 12 až 18 mesiacov, hoci takmer polovica z nich (45 %) uvádza, že došlo k zníženiu objemu tlače.

Manažéri IT oddelení boli svedkami rozširovania flotíl tlačiarní v organizáciách, zatiaľ čo zamestnanci využívali vlastné tlačiarne pri práci z domu (podľa 53 % respondentov), čo predstavovalo jednu z príčin prudkého rastu hybridnej práce. Nutnosť spravovať tlačiarne mnohých rôznych značiek teraz vidí ako jeden z významných problémov viac ako tretina (37 %) vedúcich oddelení IT. Ďalším pozorovaným javom bolo, že zamestnanci utratili podstatné sumy za atramentové kazety v dôsledku nákupu bežne dostupných tlačiarní určených na domáce použitie (70 %) a nerozlišovali medzi tlačou na firemné a osobné účely, za čo niesli náklady organizácie (71 %).

Súčasne viac ako tretina respondentov (38 %) uvádza, že tlačiarne boli vystavené veľkému náporu v kľúčových okamihoch, keď ľudia po príchode do práce tlačili uložené dokumenty.  64 % respondentov uvádza, že zaznamenalo nárast počtu zamestnancov pracujúcich nadčas kvôli výpadkom tlačiarní (nedostatočná prevádzkyschopnosť).

Tieto skúsenosti viedli k tomu, že takmer dve tretiny (63 %) respondentov teraz uvádzajú, že v budúcnosti vykonajú podstatné zmeny riadenia tlače. Viac ako polovica (52 %) hovorí o potrebe zníženia údržby tlačiarní, ďalších 39 % uvádza, že je potrebné znížiť náklady a súčasne sa zameriavať na plnenie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia.

Udržateľnosť

Respondenti odhalili značné napätie vyplývajúce z problematiky uprednostňovania aspektov udržateľnosti a súčasne zvládania nových výziev spôsobených náhlym prechodom na hybridné pracovné prostredie.

Zatiaľ čo 73 % respondentov uvádza, že teraz pri plánovaní investícií do tlačiarní vnímajú, že sa pozornosť upína k udržateľnosti. Mnoho z nich si stále nie je vedomých toho, že technológia atramentovej tlače ponúka väčšiu výhodu v oblasti udržateľnosti ako laserová technológia. Hoci 57 % respondentov uznáva, že je možné dosiahnuť zníženie emisií CO2 zmenou typu používaných tlačiarní, iba 43 % z nich o riešeniach fungujúcich bez potreby vysokých teplôt skutočne uvažuje.

Kontrola

Udržanie si kontroly nad tlačovým hardvérom počas práce na diaľku uviedlo medzi hlavnými problémami 75 % respondentov. 63 % z nich pripustilo, že oddelenie IT nad flotilou tlačiarní kontrolu stratilo.

Získanie tejto kontroly späť bude predstavovať dôležitý krok vpred pri napravovaní problémov v oblasti nákladov i udržateľnosti. 73 % opýtaných uvádza, že riadenie a kontrola flotily tlačiarní predstavuje špeciálnu súčasť ich zásad v oblasti životného prostredia a udržateľnosti a preto by k rýchlemu riešeniu tohto problému mohlo patriť hľadanie jasných informácií o udržateľných tlačových riešeniach. Je dokázané, že technológia Heat-Free spoločnosti Epson, ktorá je dostupná v modeloch vhodných pre malé a domáce kancelárie, rovnako ako do prostredia veľkých firiem, znižujú spotrebu energie i emisií CO2 až o 83 % v porovnaní s laserovými tlačiarňami.[1]

Gareth Jay z Epson Europe uvádza: „Vedenia oddelení IT čelia v posledných niekoľkých rokoch nevídanému tlaku. Časové možnosti a prostriedky ich tímov sú využívané na maximum, zatiaľ čo sa snažia prispôsobiť potreby tlače a IT všeobecne novým požiadavkám sveta práce. Niektoré z výsledkov prieskumu poukazujú na to, ako veľmi je ešte stále potrebné vzdelávať zákazníkov o výhodách, ktoré ponúkajú naše podnikové atramentové tlačiarne s technológiou Heat-Free, ktoré sú schopné pomôcť s niektorými z uvádzaných problémov, či už ide o úsporu času, finančných prostriedkov, nižšiu spotrebu energie, menšie emisie CO2, nižšiu potrebu zásahov či menej spotrebného materiálu ako laserové tlačiarne.“

Zistenia z prieskumu však prinášajú aj nádej a príležitosť. Mnoho respondentov teraz hľadá cesty, ako zmierniť budúce rušivé zásahy a dosiahnuť vyššiu mieru odolnosti. Je tu príležitosť investovať do nových tlačových technológií a vyhľadať nové možnosti v porovnaní s existujúcimi flotilami tlačiarní. Z potreby zabezpečiť lepšiu podporu pracovníkov nemusí mať vedenie oddelenia IT ťažkú hlavu. Tento proces môže vyústiť do podstatne lepšej efektivity a produktivity a môže spoločnosti pomôcť dostať sa späť do súladu s cieľmi v oblasti udržateľnosti.

Prieskumu stavu trhu zadanému spoločnosťou Epson, ktorý vykonala nezávislá výskumná spoločnosť Coleman Parkes, sa zúčastnilo 3 000 osôb s rozhodovacími právomocami v oblasti IT z 30 krajín  Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Medzi hlavné zistenia plynúce z prieskumu patria:

Zmeny v oblasti tlače vyvolané pandémiou a vplyvom hybridnej práce:

Rast nákladov:

Výrazná väčšina organizácií (89 %) zaznamenala v posledných 12 až 18 mesiacoch rast nákladov na tlač, v priemere predstavoval tento rast 14 %.

Strata kontroly:

Ako problém, ktorý firmy tlačil najviac, bolo označené udržanie si kontroly na tlačovom hardvéri počas práce na diaľku. Iba 42 % respondentov uviedlo, že si – do istej miery – udržalo optimálnu úroveň kontroly nad rozhodovaním o nákupoch tlačiarní a ich správe. Hoci prevažná väčšina organizácií (93 %) síce stanovila určité obmedzenia ohľadom toho, aké tlačiarne si môžu zamestnanci kupovať na prácu z domu počas pandémie a väčšina z nich (76 %) zaviedla nejaké nové pravidlá, 42 % pripúšťa, že dodržiavanie takýchto pravidiel malo svoje limity.

Medzi hlavné problémy spojené s domácou tlačou patrí bezpečnosť, zodpovednosť za aktíva nachádzajúce sa mimo kancelárskeho prostredia a prijímanie požiadaviek na údržbu výrobkov kúpených individuálne zamestnancami.

Vznik hybridných návykov:

Správanie spojené s tlačou sa tiež mení. Stále rastie dôraz na tlač iba dôležitých dokumentov, tlačiarne sú vystavené veľkému náporu v kľúčových okamihoch, kedy sa vykonávajú uložené tlače po príchode do kancelárií. Takmer polovica (44 %) respondentov sa domnieva, že v dôsledku vzniknutej situácie prejdú počas nasledujúcich dvoch rokov na centralizovanejšie skupiny tlačiarní, takmer dve tretiny (64 %) organizácií už tento spôsob využíva v bežnom kancelárskom/domácom prostredí. Respondenti zo zhruba štvrtiny organizácií (23 %) si myslia, že bude k dispozícii viac zariadení pre menej užívateľov. Predpovede týkajúce sa usporiadania pracoviska sa rozchádzajú. Viac ako tretina (36 %) respondentov uvádza, že zamestnanci sa budú postupne vracať na pracovisko, 27 % respondentov očakáva použitie systému rotácie.

Vyšší význam tlače, potreba rýchlosti a spoľahlivosti:

Polovica respondentov (49 %) predpokladá, že význam tlače a technológií tlače pre ich organizáciu v budúcich 12 mesiacoch porastie. Po pandémii hlási väčšina (72 %) respondentov pretrvávajúcu potrebu vyššej spoľahlivosti tlačiarní, 61 % z nich má pocit, že tlač bude aj naďalej dôležitá, pokiaľ ide o riadenie kritických dát, 53 % organizácií uvádza, že potrebujú rýchlejšiu tlač, aby boli schopné plniť dopyt.

Ciele udržateľnosti sú ohrozené:

Väčšina respondentov (69 %) verí, že v ich spoločnosti budú po pandémii covidu-19 viac zohľadňované dopady na životné prostredie a spoločnosť. Polovica ich však pripúšťa, že počas posledných 12 až 18 mesiacov bola udržateľnosť trochu odsunutá do úzadia. 60 % respondentov síce očakáva v dôsledku hybridnej práce posun smerom k udržateľnejšej tlači, ale takmer dve tretiny (61 %) sa domnievajú, že rozšírenie nových tlačiarní kvôli podpore práce z domu znamená, že sa im nepodarí ciele v oblasti udržateľnosti splniť.

Hlavným problémom je spotreba energie:

Hoci 95 % organizácií monitoruje spotrebu energie svojej flotily tlačiarní, iba 35 % má jasný prehľad. Existuje však túžba zvýšiť mieru porozumenia úspor, ktorú by bolo možné dosiahnuť zmenou riadenia flotily tlačiarní (66 %) a zmenou typov používaných tlačiarní (57 %).

Široko rozšírené omyly:

Prieskum síce odhalil určité neznalosti výhod, ktoré môže podnikom priniesť technológia atramentovej tlače, ale respondenti spojili tieto tlačiarne s ľahšou údržbou, poskytovaním tlače vyššej kvality a nižšími prevádzkovými nákladmi.

Metodika:

Prieskum stavu trhu zadaný spoločnosťou Epson. Prieskum uskutočnený medzi 3 000 respondentmi z 30 krajín Európy, Blízkeho východu a Afriky vykonala nezávislá výskumná spoločnosť Coleman Parkes v januári 2022. Respondentmi boli osoby s rozhodovacími právomocami v oblasti IT z organizácií s najmenej 340 zamestnancami z rôznych sektorov, vrátane podnikov a profesijných služieb, štátnych úradov, organizácií zo zdravotníctva, školstva, maloobchodu, právnych a finančných služieb.

Podnikové atramentové tlačiarne Epson s technológiou Heat-Free

Podnikové atramentové tlačiarne Epson s technológiou Heat-Free dokážu moderným organizáciám priniesť celý rad výhod, medzi ktoré patria úspora času a miesta, vytvorenie lepšieho pracovného prostredia, zníženie emisií a nákladov.

Výhody:

Menší príkon znamená úsporu energie aj peňazí: Technológia Epson Heat-Free nevyužíva teplo a vďaka tomu spotrebuje o 83 % menej energie.[2] Pretože atramentové tlačiarne nemajú fixačnú jednotku produkujúcu teplo, majú výrazne nižší príkon.

Úspora času vďaka vysokej rýchlosti tlače: Tlačiarne s technológiou Heat-Free nevyžadujú zahrievanie po zapnutí ani pri prebudení z úsporného režimu. To znamená, že tlačiť môžete začať takmer okamžite, pretože doba do začiatku tlače je až o 50 % kratšia ako pri laserových tlačiarní.

Menej náhradných dielov, menší vplyv na životné prostredie: Laserové tlačiarne obvykle využívajú viac spotrebných materiálov a v mnohých prípadoch vyžadujú pravidelnú výmenu valca, prenosového pásu a fixačnej jednotky.Vďaka technológii Heat-Free produkujú naše atramentové tlačiarne o 96 % menej použitého spotrebného materiálu ako laserové tlačiarne.

Nenáročná údržba zvyšuje produktivitu: Atramentové tlačiarne Epson s technológiou Heat-Free majú menej dielov, ktoré sa môžu pokaziť, takže ich údržba je jednoduchšia.


[1] https://www.epson.sk/heat-free-technology

[2] https://www.epson.sk/heat-free-technology

Značky: