Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Je nevyhnutné vybudovať inteligentnú sústavu, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj nových spotrieb ako je elektromobilita, akumulácie. Projekt Danube InGrid to umožní.

V poslednom desaťročí prechádza energetický trh obrovskými zmenami, ktoré súvisia predovšetkým so snahou o jeho dekarbonizáciu a s elimináciou závislosti na fosílnych palivách. Aktuálny konflikt na Ukrajine tento trend ešte zvýraznil a urýchlil. Medzinárodný projekt Danube InGrid je primárne zameraný na budovanie inteligentnej siete v regióne východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.

Cezhraničná spolupráca navyše prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Projekt Danube InGrid je v prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., a Západoslovenskej distribučnej, a.s., s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. V minulom roku bol pôvodný rozsah projektu Danube InGrid rozšírený o druhú vlnu realizácie, ktorá predstavuje rozšírenie územia na východné Slovensko a zapojenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., ako aj dvoch maďarských distribučných spoločností. Realizátori druhej vlny projektu Danube InGrid sa v súčasnosti uchádzajú o získanie spolufinancovania z EÚ.

Na západnom Slovensku sa už realizácia projektu rozbehla

Prvá fáza projektu Danube InGrid sa realizuje od roku 2020 na západnom Slovensku ako aj na území Maďarska. Celkový rozpočet na projekt je 291 mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany EÚ je na úrovni 35 % . „Vďaka spolufinancovaniu na tejto úrovni sme schopní aj v tomto čase realizovať investíciu, ktorej cieľom je zavádzanie najnovších smart technológií na automatizované riadenie distribučnej sústavy. Súčasťou projektu je napríklad aj výstavba optických trás na distribučných vedeniach, ktorá umožňuje pripraviť infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba inteligentných bezobslužných elektrických staníc 110/22 kV Mierovo a 110/22 kV Vajnory a tiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

SEPS realizuje v rámci projektu investičné zámery, ktoré prispejú k širšej integrácii obnoviteľných zdrojov do sústavy. „Predmetom realizácie zo strany SEPS bude v západoslovenskej časti územia výstavba novej elektrickej stanice Vajnory s transformáciou 400/110 kV, ktorá je dlhodobo plánovaná z dôvodu zabezpečenie očakávanej budúcej spotreby elektriny v oblasti hlavného mesta Bratislavy. Investície SEPS v elektrickej stanici Stupava a elektrickej stanici Podunajské Biskupice zabezpečia modernizáciu existujúcich transformovní 400/110 kV, ktoré sú prevádzkované v režime diaľkového ovládania. Výsledné zlepšenie regulácie a stability napätia v prenosovej a distribučnej sústave umožní okrem pripájania nových OZE aj rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov. V rámci rozšírenia projektu Danube InGrid na východ Slovenska budú investície do prenosovej sústavy zamerané najmä na odstránenie problémov s pretokom jalového výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, na inováciu riadiacich systémov, modernizáciu sekundárnej techniky a digitálnu rozvodňu,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

VSD sa dlhodobo a systematicky venuje témam súvisiacim s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou distribučnej sústavy, preto je pre nás dôležité byť súčasťou druhej vlny projektu Danube InGrid. VSD chce v rámci aktivít, rovnako ako naši západní kolegovia, vhodne doplniť technologickú komunikačnú vrstvu a zabezpečiť tak zvyšovanie flexibility pri riadení sústavy. Zabezpečenie kvalitatívnych parametrov elektriny pre rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov zabezpečí nová elektrická stanica Lučivná, ale taktiež inteligentné batériové úložiska v Levoči a Giraltovciach. VSD v minulosti výrazne zvýšila podiel automatizácie na nadzemných vedeniach vysokého napätia a preto v rámci tohto projektu rozšíri mieru automatizácie transformačných staníc predovšetkým v intravilánoch miest a obcí, tak aby VSD v roku 2028 prevádzkovala smart VN sústavu na celom vymedzenom území. Významnou súčasťou projektu sú IT aktivity zamerané na oblasti kybernetickej bezpečnosti, GDPR a predovšetkým inovatívne a plne elektronické spôsoby komunikácie s našimi zákazníkmi a partnermi,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSD.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná už s podobným projektom skúsenosť má. Od roku 2018 realizuje projekt ACON Smart Grids, ktorý sa stal prvým projektom distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu a získal od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna EUR. V tomto roku bude ukončená jedna z najväčších aktivít projektu – výstavba novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur. Predpokladaný investičný náklad predstavuje približne 11 mil. eur. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Koncom júna sa k obom projektom uskutočnila verejná konzultácia, s cieľom informovať všetkých starostov a primátorov, zástupcom stavebných úradov, ako aj občanov, ktorých mestá a obce sú priamo dotknuté realizáciou projektov, o konkrétnych uskutočnených aktivitách.

Záznamy z podujatia je možné si pozrieť tu:

Danube InGrid: https://youtu.be/Xs9eX7E0yuI

ACON Smart Grids: https://youtu.be/TiWUOtY4Xp0

Značky: