Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 25. 3. 2015 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) predbežným opatrením dočasne určil základné podmienky poskytovania národného roamingu a zároveň oznámil spoločnostiam O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. (ST) a SWAN, a.s., že predlžuje termín na rozhodnutie o spore medzi operátormi, ktorý sa týka podmienok národného roamingu o štyri mesiace. Voči rozhodnutiu o predbežnom opatrení je prípustný opravný prostriedok – rozklad, ktorý podľa zákona nemá odkladný účinok a operátori musia povinnosti stanovené predbežným opatrením dodržiavať.

RÚ predbežným opatrením uložil spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť poskytnúť na základe žiadosti SWAN národný roaming tejto spoločnosti za takých podmienok, aby používatelia služieb SWAN mali zabezpečený rovnaký rozsah a kvalitu služieb ako koncoví používatelia poskytovateľa národného roamingu. RÚ predbežným opatrením uložil spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť účtovať cenu za poskytovanie národného roamingu vo výške určenej budúcim rozhodnutím RÚ alebo na základe ich dohody so spoločnosťou SWAN, a to aj spätne odo dňa začatia poskytovania národného roamingu. Tieto povinnosti budú platiť až do doby nadobudnutia právoplatnosti budúceho rozhodnutia RÚ vo veci sporu medzi operátormi.

Značky: