Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, spustila vlani viacero projektov v oblasti retailového i korporátneho bankovníctva, vďaka ktorým sa jej podarilo dosiahnuť výrazný rast úverov i vkladov.

„Teší ma, že počas roku 2016 sme úspešne reagovali na nové výzvy bankového sektora, a to tak v zmysle makroekonomických podmienok, ako aj regulačného rámca. Spustili sme viacero projektov v retailovom aj korporátnom segmente, ktoré klienti ocenili. Náš proaktívny prístup priniesol 17,5 %-ný rast úverov a 11,8 %-ný rast vkladov,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB. Ku koncu decembra dosiahol celkový objem úverov 10,7 mld. eur (17,5 % medziročne) a objem vkladov vďaka rastu 11,8 % dosiahol úroveň 9,6 mld. eur.

VÚB dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 555,8 mil. eur, vrátane jednorazového príjmu spojeného s VISA transakciou, čo predstavovalo medziročný nárast o 0,5 %.

Celkové prevádzkové náklady vzrástli vďaka odvodom spojeným s reguláciou a personálnym nákladom o 3,4 % na 273,4 mil. eur.

Skupina VÚB tak vytvorila prevádzkový zisk vo výške 282,4 mil. eur (-2,1 %) a čistý zisk 156,8 mil. eur (-4,3 %).

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. V decembri 2016 skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 17,18 %, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eurDecember 2016December 2015Zmena
Prevádzkové výnosy555,8552,80,5%
Prevádzkové náklady(273,4) (264,4)3,4%
Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek282,4288,4-2,1%
Zisk pred zdanením211,7213,6-0,9%
Čistý zisk za rok156,8163,9-4,3%
Základný a zriedený zisk na akciu v eurách12,0812,63-4,4%
Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)45,2%44,2%100 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eurDecember 2016December 2015Zmena
Úvery klientom10 7259 12617,5%
Vklady a úvery od klientov9 5658 55311,8%
Celkové aktíva14 03712 62511,2%

K 31.12.2016 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%)

Značky: