Spolu s Českou poštou bude participovať na stratégii začlenenia ekologických technológií do prevádzky

Slovenská pošta pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia a v rámci opatrení Stratégie Pošta 2020 zavádza moderné elektronické služby pre zákazníkov a zefektívňuje prevádzku. Slovenská pošta taktiež spolupracuje so Svetovou poštovou úniou v oblasti trvalo udržateľného rozvoja za účelom merania ročných emisií skleníkových plynov a identifikovania príležitostí na ich zmiernenie a postupného dosahovania cieľov SDGs* stanovených OSN v roku 2015 v rámci „The 2030 Agenda for Sustainable Development“. Podpisom memoranda o spolupráci s Českou poštou a občianskymi združeniami Čistá mobilita z Českej a Slovenskej republiky potvrdila svoj záujem o ekologické riešenia a chce ísť príkladom v postupnom zavádzaní moderných, ekologických a ekonomicky výhodných technológií v prevádzke.  

Slovenská pošta podpísala v zastúpení predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Petra Helexu a členky predstavenstva Márie Čiripovej v stredu 26. februára 2020 Memorandum o spolupráci s Českou poštou a občianskymi združeniami Čistá mobilita z Českej a Slovenskej republiky. Predmetom Memoranda je spolupráca na vytvorení stratégie prechodu prevádzky Českej pošty a Slovenskej pošty na ekologické technológie v oblasti mobility a energetiky. V rámci spolupráce budú pošty analyzovať príležitosti pre zavedenie ekologických vozidiel do prevádzky a aj možnosti úspory energie, lokality pre využitie technológií pre verejnosť (napríklad dobíjacie stanice pre vozidlá).

„Popri tradičných službách sa snažíme sústrediť na modernizáciu služieb pre zákazníkov s ohľadom na zdravie ľudí a životného prostredia. Na Slovenskej pošte si zodpovednosť voči životnému prostrediu uvedomujeme každý deň, kedy prevážame desaťtisíce zásielok prostredníctvom desiatok vozidiel a vytlačíme tisíce dokumentov. Chceme mať poštu ekologickejšiu, efektívnejšiu a modernú, bez papiera a s ekologickými vozidlami. Projektami ochrany životného prostredia sa v spoločnosti zaoberá špeciálne vyčlenený tím, ktorý je súčasťou odboru kvality a trvalo udržateľného rozvoja,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

Slovenská pošta v rámci stratégie „Pošta 2020“, ktorá sa zameriava na modernizáciu služieb a zefektívnenie procesov, spustila a realizuje projekt EKO pošta. Cieľom projektu je zredukovať náklady na vytváranie tlačových zostáv v papierovej forme a nahrádza ich elektronickou formou. Súčasťou tohto projektu je aj elektronický archív s rýchlym a efektívnym vyhľadávaním uložených informácií.

EKO flotila

Slovenská pošta má vo svojom vozovom parku v súčasnosti 29 elektrických motocyklov, 22 elektrických áut a 208 áut na CNG pohon (stlačený zemný plyn). Elektromobily v prevádzke neprodukujú žiadne emisie. Nákupná cena elektromobilu je podstatne vyššia ako u auta so spaľovacím motorom. Preto pošta investuje do nákupu ekologických áut, ktorými prepravuje a doručuje poštu po celom Slovensku, v rámci svojich finančných možností postupne.

EKO certifikáty

Slovenská pošta vo svojom podnikaní uplatňuje certifikované systémy manažérstva kvality 9001, manažérstva environmentu 14001 a manažérstva informačnej bezpečnosti 27001 v súlade s prijatými a verejne dostupnými vyhláseniami. Pošta plánuje aj zavedenie novej normy ISO 50001, certifikácia systému energetického manažérstva, ktorá prináša ekonomické prínosy a prínosy pre vedenie organizácie ako nástroj pre získanie údajov potrebných pre plánovanie a vytýčenie cieľov a zvýšenie morálky organizácie vo vzťahu k spotrebe energie.

*SDGs – Sustainable development goals

Značky: