Slovenská pošta získala akreditovaný certifikát Systému manažérstva proti korupcii ISO 37001. Uplatnením viacerých interných noriem protikorupčnej politiky nad rozsah legislatívnych požiadaviek Slovenská pošta  bojuje proti možným rizikám korupčného správania a to nielen v radoch zamestnancov, ale aj vo vzťahu k obchodným partnerom. Slovenská pošta sa tak stala jednou z mála verejných firiem, ktoré vykonávajú reálne kroky na posilnenie prevencie korupcie vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

Vľavo Roman Sluch, vpravo Peter Helexa

Vľavo Roman Sluch, vpravo Peter Helexa

„Protikorupčnú politiku uplatňujeme na Slovenskej pošte dlhodobo. Som rád, že naše kroky potvrdil aj nezávislý audit a nám a podarilo získať tento prestížny certifikát. Na Slovenskej pošte vnímame potrebu jasnej deklarácie a posilnenia transparentného správania, a nulovej tolerancie nečestných praktík. Sme presvedčení, že riadiť spoločnosť a poskytovať služby je možné bez akéhokoľvek náznaku korupcie, s absolútnym vylúčením nekalých a neetických činností,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

Norma ISO 37001 kladie na zapojené organizácie v oblasti boja proti korupcii náročné požiadavky. Dôležitou časťou implementácie Systému manažérstva proti korupcii na Slovenskej pošte bolo vypracovanie Registra korupčných rizík a následné definovanie vhodných postupov pre ich účinnú kontrolu a riadenie.

Pre získanie certifikátu Slovenská pošta zaviedla pravidlá protikorupčnej politiky, ktoré sú platné aj pre všetkých partnerov a dodávateľov, menovala osobu zodpovednú za dodržiavanie protikorupčnej politiky, preškolila a preverila všetkých svojich zamestnancov, zadefinovala presnú politiku prijímania darov, príspevkov a dotácií s cieľom predchádzať vzniku príležitostí pre korupčné správanie.

„O korupcii sa dnes veľa rozpráva. Rozprávať však nestačí, dôležité sú činy. Slovenská pošta zavedením protikorupčného manažérskeho systému zrealizovala konkrétne riešenia v boji proti korupcii, čím sa stala lídrom tejto oblasti medzi verejnými firmami. Pri audite sme systematicky a do hĺbky preverili všetky oblasti a požiadavky tejto medzinárodnej normy. Slovenská pošta nás presvedčila, že boj proti korupcii myslí naozaj vážne a certifikát si nepochybne zaslúži“, Ing. Roman Šlúch, obchodný námestník spoločnosti QSCert.

Certifikačný audit Systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 bol na Slovenskej pošte zrealizovaný v dňoch 12. a 13. februára 2020 a 18. a 19. februára 2020 externou spoločnosťou QSCert spol. s r.o. Slovenská pošta zavedením Systému manažérstva proti korupcii pokračuje v budovaní dôvery a transparentnosti spoločnosti. Už v decembri minulého roka bola Slovenská pošta v nezávislom hodnotení mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko vyhodnotená ako tretia najtransparentnejšia spoločnosť verejného sektora. Navyše v porovnaní s ostatnými spoločnosťami vlastnenými štátom je  hodnotená ako druhá najtransparentnejšia. Od posledného hodnotenia transparentnosti štátnych a verejných spoločností v roku 2015 si polepšila o šesť miest.

 

Značky: