Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz na Slovensku nemešká, naopak Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) postupuje v súlade s Rozhodnutím (EÚ) 2017/899 o využívaní frekvenčného pásma 694 – 790 MHz v Európskej únii a do 30. júna 2020 umožní využívanie týchto frekvencií pre poskytovanie služieb prostredníctvom  mobilných sietí piatej generácie (5G).

V súčasnosti prebieha proces uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa aktuálne používajú na digitálne pozemské televízne vysielanie DVB – T. RÚ v spolupráci s renomovaným poradcom pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. Okrem toho frekvencie v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz, ktoré sú vhodné pre 5G a iné krajiny EÚ ich ešte len prideľujú, malo Slovensko pridelené už v lete 2017.

V súvislosti s pripravovaným výberovým konaním na frekvencie z pásma 700 MHz sa na verejnosť dostali informácie, ktoré mohli navodiť zdanie, že Slovensko pri príprave podmienok pre úspešné zavádzanie služieb ktoré budú poskytované prostredníctvom sietí 5G zaostáva za inými krajinami EÚ, čo nie je pravda. Tento informačný šum vychádza z neznalosti termínov, ktoré stanovilo vyššie spomenuté európske rozhodnutie ako aj potreby Slovenska najskôr uvoľniť frekvenčné pásmo 700 MHz, t.j. ukončiť prevádzku DVB-T.

V súčasnosti prebieha proces uvoľňovania frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz, ktoré sa aktuálne používajú na digitálne pozemské televízne vysielanie DVB – T, preto RÚ vykonáva zmeny v  povoleniach vydaných spoločnosti Towercom, a.s., ktoré spočívajú v zámene za iné frekvencie. RÚ už v roku 2014 upozornil Európsku komisiu na situáciu na Slovensku. O zmenách informuje televíznych divákov prevádzkovateľ TV vysielačov, t.j. spoločnosť Towercom, a.s. na http://www.cezantenu.sk/. RÚ v spolupráci s renomovaným poradcom pripravuje výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz. RÚ pritom už od začiatku celého procesu v Európe  zhromažďuje všetky informácie o pripravovaných ale aj už realizovaných výberových konaniach. Nedávno uzavrel zmluvu s renomovaným poradcom Grant Thornton Advisory a v spolupráci s ním dokončuje zber a následné vyhodnotenie informácií o prideľovaní frekvencií (o aukciách) pre 5G najmä v členských krajinách EÚ. RÚ v spolupráci s poradcom pripravuje verejnú konzultáciu k vyhláseniu výberového konania na pridelenie predmetných frekvencií formou elektronickej aukcie, počas ktorej sa bude môcť k otázkam a návrhom vyjadriť odborná i široká verejnosť. Po vyhodnotení verejnej konzultácie RÚ v spolupráci s poradcom pripraví a následne zverejní vo svojom vestníku a na webe výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania, kde budú uvedené všetky podmienky výberového konania. Postup RÚ pri výberovom konaní upravuje § 33 zákona o elektronických komunikáciách. Predpokladaný termín výberového konania je plánovaný v priebehu 2. polroka 2019.

RÚ umožnil operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika, ako prvá krajina EÚ pridelila aj posledné voľné frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G. Niektorí operátori už dnes testujú, resp. majú nasadené technológie vhodné pre 5G. RÚ pripravuje používanie ďalších harmonizovaných frekvencií pre siete 5G.

Členské štáty EÚ mali podľa vyššie spomenutého rozhodnutia povinnosť do 31.12.2017 uzavrieť všetky nevyhnutné dohody o cezhraničnej koordinácii frekvencií v rámci EÚ, čo RÚ v termíne urobil a uzavrel takéto dohody so všetkými susednými členskými krajinami EÚ a Ukrajinou. Ďalšou povinnosťou bolo do 30.júna 2018 prijať a zverejniť národný plán a harmonogram uvoľňovania resp. zabezpečenia dostupnosti frekvenčného pásma 700 MHz, čo Slovenská republika taktiež splnila.