Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prijal som rozhodnutie ministra dopravy a výstavby, a rád povediem Slovenskú poštu do nástupu nového generálneho riaditeľa, ktorému spoločnosť odovzdám v dobrej kondícii.

Slovenská pošta pristúpi bezodkladne k vyhláseniu súťaže na strážnu a technickú službu, ako aj súťaže na zabezpečenie výkonu bankových a platobných služieb a služieb spracovania bankoviek a mincí, spolu s ochranou pri preprave peňažných hotovostí. Verejné súťaže však bude možné vyhlásiť až po tom ako Ministerstvo dopravy a výstavby SR odsúhlasí predložené informácie o ich podmienkach. Uvedené služby (okrem výkonu bankových a platobných služieb, dodávaných bankou) boli pred 4 rokmi obstarané v jednej súťaži s hodnotou zákazky 22,4 miliónov Eur bez DPH. Po niekoľko mesačnej komunikácii o odporúčaní Úradu verejného obstarávania je Slovenská pošta pripravená spustiť dve verejné súťaže. Takto bude môcť, najneskôr od konca roka pre Slovenskú poštu zabezpečovať súkromnú bezpečnostnú službu viac ako jeden dodávateľ.

Slovenská pošta prevádzkuje takmer 1 500 pobočiek a ďalšie desiatky priestorov, v ktorých je povinná v maximálnej miere chrániť životy a zdravie svojich zamestnancov a zákazníkov. Strážna služba a fyzická ochrana majú podľa slovenskej legislatívy pravidlá, pre ktorých zabezpečenie je pre Slovenskú poštu nevyhnutné využiť služby externého dodávateľa. Slovenská pošta ďalej zodpovedá za zabezpečenie ochrany majetku a všetkých aktív spoločnosti, vrátane tých, ktoré sú spojené so sprostredkovaním výplat zákonných dávok vyplácaných štátom. Tu však na základe noriem Národnej banky Slovenska, Slovenská pošta nespĺňa podmienky, za ktorých by mohla vo vlastnej réžii realizovať prepravu hotovosti či už do pobočiek Národnej banky Slovenska alebo pobočiek zmluvných partnerov v oblasti bankových služieb. Preto túto službu musí Slovenská pošta zabezpečovať externou súkromnou bezpečnostnou službou, spĺňajúcou podmienky Národnej banky Slovenska.

Mesačne Slovenská pošta vypláca v hotovosti takmer 400 tisíc dôchodkov. Pri priemernej výške starobného dôchodku uvádzanej Sociálnou poisťovňou za mesiac marec 2020 (482,29 €) môže ísť mesačne o takmer 193 miliónov Eur. Toto je len časť nevyhnutných financií z celkovej 2,1 miliardy Eur, ktoré musia byť pre pobočky Slovenskej pošty v hotovosti ročne bezpečne zabezpečené. Peňažné hotovostí, za využitia vlastnej techniky a ochranných prostriedkov, prepravuje súkromná bezpečnostná služba medzi pobočkami a centrami spracovania hotovostí.

Súkromná bezpečnostná služba v týchto dňoch tiež zaisťuje dodržiavanie nielen poriadku pred a v pobočkách pôšt, ale aj Ústredným krízovým štábom SR prijaté ochranné opatrenia proti riziku šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Všetky tieto činnosti, ako aj ďalšie vyplývajúce zo zákona o súkromnej bezpečnosti (z. č. 473/2005 Z.z.), nevyhnutné pre plynulý chod spoločnosti, zabezpečuje na základe rámcovej zmluvy a čiastkových zmlúv z roku 2016 spoločnosť BONUL, s.r.o. Rámcový limit bol v roku 2016 stanovený na 22,4 milión Eur bez DPH. Od účinnosti zmluvy, teda od apríla 2016 do konca marca 2020, za využívanie týchto služieb Slovenská pošta z finančného limitu spotrebovala necelých 17,2 milióna Eur bez DPH. V priemere teda ide o 4,3 milióna Eur bez DPH ročne, najmä za zabezpečenie fyzickej ochrany (stálej služby) stovkami pracovníkov SBS na vybraných objektoch Slovenskej pošty, tiež zabezpečenie fyzickej ochrany pri preprave peňažných hotovostí, ale aj za zabezpečenie technickej ochrany, ktorá okrem služby projektovania, nákupov a inštalácií poplachových, prístupových a kamerových systémov zahŕňa ich nákupnú cenu, ako aj následnú priebežnú kontrolu a servis. Zároveň je do finančného limitu zahrnutá aj služba za spracovanie bankoviek a mincí, ktoré sú prepravené z určených pôšt do centra spracovania peňažných hotovostí vo forme odvodov a spracovanie tých bankoviek a mincí, ktoré sú naopak určené ako prídely pre jednotlivé pošty.

Platnosť zmlúv so súčasným dodávateľom skončí na konci apríla. Preto Slovenská pošta začala prípravu procesu obstarávania už začiatkom auguste minulého roka. Počas prípravy súťaží, koncom auguste 2019 začal Úrad pre verejné obstarávanie, a v novembri 2019 ukončil, kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní. Úrad kontroloval postup Slovenskej pošty pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie súkromnej bezpečnostnej služby v roku 2016. Vzhľadom na rozsah a komplexnosť predmetu obstarávania, ako aj na základe záverov kontroly úradu a následných konzultácií, v nadväznosti na prípravu a schvaľovanie podmienok súťaží, predložila Slovenská pošta zámer na obstaranie služieb na posúdenie akcionárovi spoločnosti Ministerstvu dopravy a výstavby SR vo februári tohto roka. Vtedajšie vedenie ministerstva požiadalo Slovenskú poštu o doplňujúce informácie a vydalo pokyn v danej veci nekonať, kým sa k obstarávaniu nevyjadrí. Ani po zaslaní požadovaných informácií sa vtedajšie vedenie ministerstva k veci nevyjadrilo, teda Slovenskej pošte konať v ďalšom proces obstarávania nepovolilo. Preto Slovenská pošta v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre plynulé zabezpečenie nevyhnutných služieb ochrany majetku a osôb podpísala so súčasným dodávateľom dodatky k zmluvám. Dodatky nemenia jednotkové ceny, nemenia finančný limit uvedených zmlúv, ale len predlžujú platnosť uvedených zmlúv o čas nevyhnutný na obstaranie nových dodávateľov. Uzatvorenie dodatkov predstavuje dostatočný časový priestor na vyhlásenie a priebeh celého procesu obstarania. Ich platnosť je však obmedzená vyčerpaním finančného limitu stanoveného zmluvami v roku 2016, dĺžkou platnosti najdlhšie do dňa 31.12.2020 a 3 mesačnou výpovednou lehotou.

Noví dodávatelia služieb na strážnu a technickú službu, a na zabezpečenie výkonu bankových a platobných služieb a služieb spracovania bankoviek a mincí, spolu s ochranou pri preprave peňažných hotovostí, môžu byť známi do konca roka. S prihliadnutím na predbežný prieskum trhu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb Slovenská pošta očakáva, že sa do každej zo súťaží prihlásia najmenej traja záujemcovia. V oboch súťažiach Slovenská pošta od úspešného uchádzača očakáva ponuku najnižšej sumy na výkon strážnej služby, na výkon technickej služby, na výkon bankových a platobných služieb a služieb spracovania bankoviek a mincí, spolu s ochranou pri ich preprave v limitoch stanovených v podmienkach verejnej súťaže a v zmluvnom vzťahu s úspešným uchádzačom.

 

Značky: