Na slovenskom internete sa v ostatných dňoch objavili nepodložené špekulácie (hoax-y) na tému dostupnosti národnej domény najvyššej úrovne .sk, navodzujúce dojem, že štandard služby pre doménu .SK nie je alebo by v budúcnosti mohol nebyť optimálny, v dôsledku zmeny v Dohode o spolupráci medzi spoločnosťou SK-NIC a vládou SR.

Takéto tvrdenia sú absolútne nesprávne. Preto uvádzame nasledujúce skutočnosti:

1. SK-NIC, a. s. (manažér slovenskej národnej domény .SK) má Dohodu o spolupráci s vládou SR, na základe ktorej existuje Komisia pre správu národnej domény rozhodujúca o Pravidlách pre správu domény .SK, v ktorej sú zastúpení aj zástupcovia internetových užívateľov, zástupca registrátorov domén Michal Truban (ktorého na januárovom stretnutí zastupoval pán Jombík), a zástupca poskytovateľov internetových služieb, ako aj zástupcovia vlády SR. Spomedzi súkromných organizácií, ktoré sú manažérmi národných domén v iných krajinách Európy, je takáto Dohoda o spolupráci s vládou SR v prípade SK-NIC unikátnym prípadom.

2. Jednou zo záväzných požiadaviek Dohody s vládou SR, ktorú musí SK-NIC, a.s. dodržiavať, je zabezpečenie viac než 99-percentnej dostupnosti služieb. Tento limit bol nastavený pri podpise dodatku k Dohode v roku 2007 a v tomto nastavení odvtedy nedošlo k žiadnym zmenám, ani neboli požadované. Takýto limit je pri daných službách bežný, pričom rovnaká úroveň je stanovená napr. v Českej republike.

3. Skutočná dostupnosť domény .SK v správe SK-NIC, a. s. vždy prevyšovala úroveň 99% a doteraz vždy bola 100%. Rovnakú 100-percentnú dostupnosť služieb zabezpečuje už viac než 20 rokov aj spoločnosť CentralNic, britská verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá nedávno vstúpila ako strategický partner do SK-NIC, a.s.

4. V roku 2017 požiadala vláda SR členov Komisie pre správu národnej domény o návrhy pre zlepšenie Dohody s SK-NIC, a. s. Jedným z akceptovaných návrhov bolo doplnenie oficiálnej Dohody o úrovni služieb (SLA, Service Level Agreement), ktorá detailnejšie definuje poskytované služby a ich monitorovanie. Navyše boli doplnené sankcie za nesplnenie požiadaviek Dohody o úrovni služieb. Hoci v prípade iných národných domén v Európe nie je zvyčajná regulácia takouto Dohodou o úrovni služieb so svojou národnou vládou, všetky zúčastnené strany súhlasili s touto dodatočnou požiadavkou.

5. Žiadna zo zúčastnených strán nikdy počas procesu pripomienkovania nenavrhla zmeny v úrovni minimálnych limitov pre dostupnosť podľa tejto Dohody.

6. Dohoda o úrovni služieb bola dohodnutá zúčastnenými stranami, pričom boli zachované limity pre dostupnosť z pôvodného dodatku k Dohode o spolupráci z roku 2007. Komisii pre správu národnej domény bola táto SLA prezentovaná na stretnutí 16. januára, kedy bola schválená väčšinou hlasov, pričom nikto nehlasoval proti, ani nevzniesol námietky.

Záver: akékoľvek náznaky toho, že by požiadavky pre služby mali byť zmiernené, alebo by sa mala zhoršiť dostupnosť služieb, alebo že by Slovensko malo horšie nastavené požiadavky než Česká republika, Nemecko, alebo Veľká Británia sú hrubým prekrúcaním faktov. Faktom je, že limity pre dostupnosť domény .SK sa za desať rokov nezmenili a dostupnosť domény .SK doteraz bola aj ostáva bezchybná. Okrem toho, Slovensko sa teší oveľa väčšiemu vplyvu vlády SR a internetovej komunity na rozhodovanie o pravidlách správy než v prípade iných európskych krajín, teraz má aj Dohodu o úrovni služieb zahŕňajúcu sankcie za akékoľvek nesplnenie záväzných požiadaviek.

Značky: