Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 21.09.2020 o 10:00 hod. bude Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave spolu s otvorením akademického roku slávnostne otvárať revitalizované priestory budovy.

 Zrekonštruovanú budovu prídu s dekanom prof. Dr. Ing. Milošom Oravcom otvoriť aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Mgr. Branislav Gröhling a minister hospodárstva SR Ing. Richard Sulík.

Po slávnostnom otvorení ministri navštívia aj významné laboratóriá FEI STU: Národné centrum robotiky, HUB a inovačný trakt pre spoluprácu s podnikateľským prostredím, laboratóriá projektov H2020, čisté priestory a laboratóriá organickej elektroniky a Centrum výskumu batérií a vodíkových technológií na FEI STU.

V rámci niekoľkoročnej revitalizácie bola kompletne zrekonštruovaná a zateplená  fasáda budovy, osadené nové okná s modernými automatickými exteriérovými žalúziami a zrealizované dažďové zvody a kanalizácia.

V súčasnosti sa fakulta už zameriava na revitalizáciu interiéru a je v procese verejného obstarávania na revitalizáciu hlavnej chodby spájajúcej všetky bloky objektu a interiéru všetkých prednáškových sál, ktoré budú vybavené moderným didaktickým vybavením.

Revitalizácia Fasády FEI STU – základné fakty

Vzhľadom na stav budovy fakulty bolo dlhodobým zámerom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave postupne modernizovať a revitalizovať jej jednotlivé bloky. Investičný zámer revitalizácie budovy bol spracovaný v rámci projektovej dokumentácie „Fasáda FEI STU“ s vydaným právoplatným stavebným povolením č. SÚ-2011/12598/3550/SP/Skk zo dňa 15.11.2011.

Výstavba celého diela prebehla na základe platnej zmluvy o dielo č. 13/26240220084/2014, ktorá je výsledkom verejného obstarávania realizovaného v roku 2014. Zahŕňa výstavbu prvej etapy diela – revitalizáciu štyroch blokov budovy (B, C, D, E) a opciu na jednotlivé nerealizované bloky budovy (2. etapa). Stavbu prvej aj druhej etapy realizovala spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo spol. s r.o.

Prvá etapa revitalizácie budovy FEI STU sa realizovala v roku 2015. V rámci revitalizácie boli vymenené okná, opláštená fasáda budovy, boli zrealizované dažďové zvody a kanalizácia na štyroch blokoch budovy (B, C, D, E).  Finančné krytie bolo realizované v rámci projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave.

Finančné krytie druhej etapy revitalizácie zvyšných blokov budovy (A, T, AB, BC), výmena dažďových zvodov a kanalizácie bolo zabezpečené v rámci projektu ACCORD – Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách). Cieľom projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.

Stavenisko pre akciu „Revitalizácia objektov FEI – opcia“ bolo spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo spol. s r.o. odovzdané dňa 24.10.2019. V zmysle oznámenia o začatí stavby sa s revitalizáciou začalo v januári 2020, práce na revitalizácii boli ukončené k 15.07.2020. Kolaudačné rozhodnutie číslo KV/SU/2294/2020/13717/AP o povolení užívania stavby bolo vydané dňa 24.08.2020.

FEI STU po ukončení realizácie revitalizácie objektu očakáva najmä:

  • atraktívne prostredie pre prilákanie a udržanie vedcov a vedeckých výskumníkov,
  • zvýšenie počtu domácich a zahraničných študentov,
  • pripravenosť vysokokvalifikovaných absolventov pre trh práce,
  • zlepšenie výskumných podmienok a kvality vysokoškolských programov,
  • nové možnosti inovatívneho výskumu s inými odborníkmi a posilnenú spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou.

Značky: