Od januára prepravila Slovenská pošta v špeciálnom režime už tisíce obálok s označením „VOĽBA  POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Návratné voličské obálky pre voľbu do Národnej rady Slovenskej republiky využívajú voliči zo všetkých kútov sveta. Cieľom špeciálneho režimu bezpečnosti a monitorovania je zamedzenie akejkoľvek neoprávnenej manipulácii so zásielkami, ktorých obsahom je obálka s hlasovacích lístkov. Ide najmä o bezpečnosť pri triedení, preprave a doručení zásielok na každé konkrétne miesto sčítania hlasov do tohtoročných parlamentných volieb.

Viac ako 55 tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí prejavilo záujem zúčastniť sa volieb do národnej rady. Voliť mimo územia Slovenska z cudziny je možné len prostredníctvom pošty. Záujem o voľbu poštou stúpa. Do parlamentných volieb v roku 2016 o voľbu poštou požiadalo 20668 voličov. Návratnú obálku podľa Štatistického úradu SR zaslalo 17278 z nich. V tomto roku o voľbu poštou požiadalo až rekordných 55151 voličov. Slovenská pošta doteraz spracovala viac návratných obálok z cudziny pre voľbu poštou ako v roku 2016.

Slovenská pošta zabezpečuje v rámci voľby z cudziny triedenie, prepravu a doručenie návratných voličských obálok na území Slovenska. Všetky obálky, ktoré dorazili na Slovensko sú pred prepravou a doručením na sčítanie uložené v oddelených zväzkoch pod dohľadom kamerových systémov a poverených osôb. Každá zásielka sa prepravuje a doručuje bez zbytočného zdržania priebežne po triedení. Návratné voličské obálky nie sú uložené na pracoviskách Slovenskej pošty do začatia, prípadne skončenia parlamentných volieb.

O voľbu poštou mohli voliči požiadať obec, v ktorej majú trvalý pobyt, najneskôr do 10. januára 2020, teda najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Voličovi, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dokumenty k voľbe zaslalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Obec/ministerstvo poslalo voličovi do cudziny potrebné dokumenty k voľbe – obálku s pečiatkou obce/ministerstva, hlasovacie lístky, špeciálnu návratnú obálku označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, ktorá má vypísanú adresu sídla obecného úradu obce / ministerstva ako adresáta a adresu voliča ako odosielateľa, a poučenie o hlasovaní.

Volič vloží do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo ministerstva jeden hlasovací lístok. Obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce, resp. ministerstva zalepí a zalepenú obálku vloží do špeciálnej návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA  POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Odporučením je návratnú obálku z cudziny odoslať ako doporučenú, prípadne expresnú z dôvodu zabezpečenia včasnosti dodania do dňa konania volieb.  

Návratné obálky prichádzajú do Medzinárodného výmenného strediska v Bratislave. Pracovníci strediska voličské obálky, ktoré prichádzajú zo zahraničia, triedia do predpísaných zväzkov oddelene od ostatných listov. Všetky tieto zásielky spracováva Slovenská pošta v zrýchlenom režime, to znamená ako listy 1. triedy. Dohľad nad spracovaním návratných voličských obálok z cudziny zabezpečuje Slovenská pošta prostredníctvom poverených osôb, ktoré kontrolujú dodržiavanie bezpečnostného režimu spracovania týchto zásielok. Všetky voličské obálky sú pod dohľadom kamerových systémov. Návratné obálky Slovenská pošta neotvára ani inak s nimi nemanipuluje. Úlohou zamestnancov pošty je voličské obálky doručiť na adresné miesto (obecný úrad, mestský úrad alebo ministerstvo) podľa adresy predtlačenej na návratnej obálke. V deň volieb návratné voličské obálky otvára a ich obsah do hlasovacej schránky hádže volebná komisia.

V prípade ak návratná voličská obálka príde na Slovenskú poštu poškodená, prípadne otvorená Slovenská pošta dodržiava všeobecne platné právo listového tajomstva v súlade s poštovým zákonom. Obálky sú tak aj pri iných zásielkach prelepené / zalepené a s informáciou o tomto úkone doručené adresátovi zásielky.

Slovenská pošta vyzýva voličov, aby neodkladali voľbu na poslednú chvíľu. V prípade nutnosti dohľadania návratnej voličskej obálky, Slovenská pošta dokáže vo väčšine prípadov zásielku dohľadať len vtedy, ak sa nachádza na území Slovenska. K omeškaniu zásielky môže dôjsť aj v tranzitnom štáte, cez ktorý zásielka na Slovensko prichádza. Preto odporúčame voličom, aby si uplatnili právo voľby prostredníctvom pošty čo najskôr a nechali si časovú rezervu na riešenie prípadných komplikácií.

Osobitý dôraz kladie Slovenská pošta na voličov, ktorí sa nachádzajú v Ázii a krajinách, ktoré majú východnú Áziu a Austráliu ako prepravný uzol. Vzhľadom na obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu a rozsiahlym požiarom v Austrálii mnohé zo zásielok z týchto oblastí meškajú aj niekoľko týždňov.

Značky: