Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zhoršujúca sa bezpečnostná́ situácia ovplyvnená́ vonkajšími, ale aj vnútornými faktormi vyústila do spolupráce medzi Právnickou fakultou univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), Slovenskou informačnou službou (SIS), Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Vojenským spravodajstvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky (VS) a Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU).

Na základe iniciatívy medzi SIS, PraF UK a FIIT STU, ktorá začala už v roku 2023 pripravili všetky zmienené inštitúcie vzdelávací program s názvom Bezpečnostné štúdiá, ktorý́ prvých frekventantov privíta už̌ od nového akademického roka 2024/2025. Rokovania boli formálne zavŕšené́ podpisom päťstrannej dohody o spolupráci, ktorú́ podpísal za PraF UK dekan Eduard Burda, za SIS námestník Pavol Gašpar, za NBÚ riaditeľ Roman Konečný, za VS riaditeľ Juraj Štefanka a za FIIT STU dekan Ivan Kotuliak. Dohoda o spolupráci bola podpísaná́ 24. júna 2024 na pôde PraF UK.

Signatári dohody sa zhodli, že zhoršená bezpečnostná situácia, ktorá sa vytvorila v súvislosti s hromadným oznamovaním bombových útokov či v súvislosti s atentátom na predsedu vlády Slovenskej republiky ale aj vojenským konfliktom prebiehajúcim na Ukrajine si od verejných inštitúcií vyžaduje jasné posolstvá spojené s konkrétnymi krokmi zameranými na zlepšovanie bezpečnostného prostredia a zvyšovanie informovanosti v sektore bezpečnosti. „Práve túto iniciatívu na poli osvety a vzdelávania vnímame ako vhodný príspevok pre zmierňovanie súčasných negatívnych javov a bezpečnostných hrozieb v spoločnosti. Zároveň vnímame trendy vo vzdelávaní v oblasti práva, ktoré si stále viac vyžadujú užšiu špecializáciu a interdisciplinárne prístupy. Prepojenie akademického prístupu s praxou na PraF UK realizujeme už od poslednej reformy študijného programu právo. Teraz prichádza na rad celoživotné vzdelávanie.“ uviedol dekan PraF UK Eduard Burda.

„Som rád, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť takúto významnú vzdelávaciu platformu, ktorej súčasťou sa dnes stali aj dva nové subjekty v oblasti posilňovania informačnej bezpečnosti a bezpečnosti štátu, ktorá sa stala v poslednom období veľmi aktuálnou témou. Našim spoločným poslaním bude sprostredkovanie a poskytovanie kvalitného vzdelania v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. FIIT STU výrazne podporuje aj kontinuálne vzdelávanie, ktoré umožňuje zvýšenie kvalifikácie zamestnancov v tejto oblasti projektom FIIT Academy. Práve prepojenie troch smerov: informatiky, práva a bezpečnosti môže prispieť k významnému zvýšeniu bezpečnosti v Slovenskej republike.“ povedal dekan FIIT STU Ivan Kotuliak.

Bezpečnostné štúdiá sa budú organizovať formou dvojsemestrálneho vzdelávacieho programu. Záujemcovia o prehlbovanie vedomostí v oblasti bezpečnosti sa postupne oboznámia s problematikou národnej a medzinárodnej bezpečnostnej politiky, právnej regulácie v oblasti bezpečnosti, ale aj s problematikou fungovania bezpečnostných zložiek. Zaoberať sa budú́ aj otázkami informačnej bezpečnosti či kybernetickej bezpečnosti. Zameriavať sa budú́ aj na analýzu aktuálnych bezpečnostných hrozieb. Vzdelávací program je určený́ pre zamestnancov bezpečnostných zložiek štátu, zamestnancov verejnej správy, zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti. Vzdelávací program je nastavený́ tak, aby bol vhodný́ aj pre stredný́ a vyšší manažment súkromných spoločností zabezpečujúcich bezpečnosť a ochranu a bezpečnosť informácií a informačných tokov, ako sú́ korporácie, banky a súkromné bezpečnostné́ služby. Jeho absolvovanie bude prínosom aj pre osoby s vysokoškolským vzdelaním v oblasti bezpečnosti, práva a informačných technológií, a to najmä̈ z dôvodu, že jeho súčasťou bude aj modul zameraný́ nabezprostredný kontakt účastníkov akadémie s významnými osobnosťami pôsobiacimi v bezpečnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Značky: