Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Umelá inteligencia sa stáva nástrojom rozvoja, konkurencieschopnosti aj ekonomického rastu. Tempu jej vývoja musí stíhať aj vzdelávanie v tejto oblasti.

Vďaka národnému projektu, ktorý podporuje inovatívne vzdelávanie pre potreby súčasnej spoločnosti, sa na našich vysokých školách vyučujú nové predmety a aktualizujú sa študijné materiály. 

Oblasť umelej inteligencie sa stala jednou z významných tém konkrétnej aktivity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Konkrétne v rámci podaktivity 2.1 Inovácia prípravy študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

„Rozšíriť realizované aktivity projektu o túto modernú oblasť umelej inteligencie pri vzdelávaní na vysokých školách, žiadali aj experti z IT firiem. Zástupcovia IT firiem používajú dnes riešenia umelej inteligencie čoraz častejšie. Týka sa to technických, prírodných, humanitných a ekonomických oblastí. Absolventov s poznatkami v oblasti umelej inteligencie si žiada samotný trh práce a je ich stále nedostatok,“ uvádza Ľubomír Antoni, z národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie.

Ako Antoni doplnil, v období od septembra 2021 do augusta 2022, v rámci projektu riešitelia pracujú aj na tvorbe študijných materiálov pre nové a inovované predmety v oblasti umelej inteligencie. Skúsenosti učiteľov vysokých škôl sú aplikované napríklad pri tvorbe študijných materiálov v rámci predmetov: Úvod do neurónových sietí, Neurónové siete, Umelá inteligencia, Programovacie jazyky pre umelú inteligenciu alebo Paralelné a distribuované systémy. „Riešitelia pracujú aj na ďalšej aktualizácii študijných materiálov pre vysokoškolských učiteľov a viac ako 3 000 študentov vysokých škôl. Nadväzujú tak na predchádzajúcu  tvorbu, revíziu a aktualizáciu obsahu 57 vysokoškolských predmetov pre informatikov, ale aj študentov neinformatických odborov, na všetkých piatich partnerských univerzitách projektu.“

Materiály sú vytvárané v spolupráci s odborníkmi z IT firiem a na základe spätnej väzby z lektorovania vysokoškolských predmetov. Výstupy zastrešené spomenutou podaktivitou národného projektu sú prínosné pre študenta, učiteľa ako IT firmy.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachŽilinská univerzita v ŽilineUniverzita Mateja Bela v Banskej BystriciTechnická univerzita v KošiciachUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Značky: