Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov, ktorých prihlásili do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022.

Sociálna poisťovňa pripomína, že ide o tri druhy analytických údajov: číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Zamestnávateľ si túto novú povinnosť plní prostredníctvom Registračného listu FO -zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného za mesiac január 2023.

Sociálna poisťovňa zamestnávateľom taktiež pripomína, že sú povinní:

  • pri prihlásení nového zamestnanca, ktorému vznikol právny vzťah už v tomto roku, t. j. v roku 2023, na tlačive Registračný list FO prihláška uviesťtieto tri analytické údaje (miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času, druh vykonávanej práce,
  • uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného počet hodín, ktorý zodpovedá vyme-riavaciemu základu za kalendárny mesiac.

Značky: