Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Západoslovenská distribučná využila po prvýkrát na pokládku VN kábla metódu pluhovania podľa normy PNE 34 1050. Pluhovanie je moderná bezvýkopová metóda pokládky káblových a potrubných systémov, ktorou je možné výrazne zrýchliť priebeh stavby, znížiť finančné náklady a obmedziť jej dopady na okolité prostredie. Metóda pluhovania je v zahraniční bežne využívaná na inštalácie káblových sietí – od káblov NN až po systémy 400 kV.

Doposiaľ využívaná metóda ryhovania sa vzhľadom na dodatočné práce potrebné na spätnú povrchovú úpravu, ako aj na narušenie krajinného okolia, ukazuje ako menej efektívna. Technológia pluhovania umožňuje ukladať kábel až do hĺbky 3,4 m a podľa ideálnych podmienok dokáže súprava uložiť až 3 km vedenia za deň. Maximálna šírka záboru je iba 3 – 4 m, pričom pluhovanie môže byť vykonávané min 1 m od rôznych prekážok (stromy, zvodidlá a podobné iné prekážky). Západoslovenská distribučná zrealizovala pilotnú pokládku VN kábla touto technológiou na 4,5 km úseku v lokalite Bernolákovo – Triblavina, pri pripájaní logistického centra.

„Sme radi, že sme si mohli vyskúšať inovatívny spôsob pokládky VN kábla 22 kV a získať tak cenné informácie priamo v praxi. Na základe dát a skúseností našich technických pracovníkov z terénu sa budeme vedieť rozhodnúť do budúcnosti, či technológiu pluhovania budeme využívať aj na ďalších úsekoch,“ uviedol Miroslav Otočka, prevádzkový riaditeľ ZSD.

Pilotný úsek vo vzdialenosti 4,5 km v lokalite Bernolákovo – Triblavina zrealizovala Západoslovenská distribučná, aj s prípravnými prácami, za 5 dní. Okrem časového hľadiska má nová technológia aj významný enviromentálny dopad, keď pri jeho využití nedochádza k obracaniu zeminy a nie je potrebná skrývka úrodnej pôdy. Využívané sú tiež prírodne odbúrateľné oleje. Vďaka tomu je možné pluhovať aj v lokalitách so stupňom ochrany prírody alebo v blízkosti vodných tokov. Výrazný aspekt je zúženie koridoru, ktorý je potrebný pri pokládke kábla. Pri bežnej technológii ide o 8 metrový koridor a pri pluhovaní sú to 4 metre. Zároveň na vykopanie a zahrabanie 1 km výkopu tradičnou metódou (výkopom) je potrebné približne 300 l nafty. Pri pluhovaní sa podľa typu terénu spotrebuje 40 až 60 l nafty (sústava). Pluhovanie je vďaka týmto aspektom veľmi efektívna a ekologická metóda inštalácie podzemných sietí v porovnaní s klasickým výkopom.

„Pluhovanie je moderná bezvýkopová metóda pokládky káblových systémov, ktorou je možné výrazne zrýchliť priebeh stavby, znížiť finančné náklady a obmedziť jej dopady na okolité prostredie. Ďalšou výhodou sú finančné úspory – podľa doterajších skúseností už vo fáze prípravy možno ušetriť až 30 % nákladov oproti klasickej pokládke výkopovou metódou. V celkovom výsledku tak dokážeme výrazne skrátiť pripojenie nových odberateľov do distribučnej siete, prípadne doplniť ďalšie možnosti prepojenia už existujúcich odberateľov,“ priblížil Miloš Nagy, technický riaditeľ ZSD.

Súprava pre pluhovanie je zostavená z ťahača a pluhu. Počas pokládky je pluh priťahovaný ťahačom na oceľovom lane. Počas tohto pohybu je z bubna umiestneného na logistickej jednotke (pluh) odvíjaný špeciálne dodávaný 3-žilový kábel NKT AXAL-TT Pro 22 kV, ktorý je ukladaný do požadovanej hĺbky. Do záboru je tiež ukladaná HDPE chránička pre optické vedenia a 20 cm nad je výstražná fólia. Pre presné zameranie položeného prvku je pluh vybavený zariadením GPS, ktoré je ďalej kalibrované pre výslednú presnosť pokládky na ±2 cm. Dodržané sú všetky parametre pre inštaláciu kábla – minimálny polomer ohybu, maximálna ťažná sila, ktoré ukladá norma PNE 34 1050.

Michal Urban, manažér prevádzky ZSD, spresnil proces realizácie. „Samotný prejazd ťahača, pluhu a logistickej jednotky zanecháva na pôdnom fonde stopy porovnateľné s ťažšou technikou využívanou v súčasnosti v poľnohospodárstve. Je úplne vylúčené tzv. obrátenie zeminy a samotná ryha založeného kábla je po niekoľkých týždňoch v teréne nepoznateľná.“

Pluhovanie je v zahraniční bežne zavedená metóda inštalácie káblových sietí. V Európe s ňou majú skúsenosti najmä v Nemecku, Rakúsku, Škandinávii a v pobaltských krajinách, kde túto formu pokládky káblov hodnotia veľmi pozitívne aj z pohľadu budúceho prevádzkovania. V Škandinávii je takto každoročne inštalovaných viac ako 300 km VN vedení.  Na Slovensku sa pluhovanie používa napr. pri ukladaní plynovodov a dátových sietí.

Značky: