Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od 1.1.2022 sa bude najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku starať o zdravie takmer 55-tisíc nových poistencov, čo je najvyšší prírastok za uplynulých osem rokov a najlepší tohtoročný výsledok spomedzi všetkých poisťovní. So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája iba jediná povinnosť – nahlásiť ju svojmu zamestnávateľovi.

„V minulosti platilo, že zmenu zdravotnej poisťovne museli klienti nahlásiť aj bývalej zdravotnej poisťovni a odovzdať jej preukaz poistenca. Tieto povinnosti už poistencom odpadli. Informácie o zmene si poisťovne vymenia navzájom. Všeobecného lekára, ako aj špecialistu o zmene tiež informuje VšZP. Napriek tomu, poistencom pri návšteve lekára odporúčame overiť si, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zmenu zaregistroval, aby pri preplácaní zákroku nenastali zbytočné komplikácie,“ vysvetľuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Jedinou a zároveň najdôležitejšou povinnosťou nového poistenca je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej účinnosti, t. j. do 8. januára 2022. V opačnom prípade môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur. „Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške,“ dodáva Eva Peterová.

Ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne. VšZP odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2022 sa totiž zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 39,65 eura.

„Najčastejšie chyby ktoré klienti robia pri platení sú, že neuvádzajú správne identifikáciu platby napríklad chýba variabilný symbol a špecifický symbol. Niekedy klienti neuvádzajú správnu výšku preddavku, lebo si zabudnú zmeniť v banke trvalý príkaz, v dôsledku čoho môže vzniknúť  platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhradu na účet VšZP zaslal, čo môže mať za následok napríklad zverejnenie platiteľa v zozname dlžníkov, prípadne stratu nároku na zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu,“ upozorňuje Eva Peterová.

Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2022 do 8. februára 2022. Klienti VšZP môžu využívať aj nový spôsob platenia poistného  prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, ktorá sa dá veľmi ľahko aktivovať pomocou tvárovej biometrie v pohodli domova. Samostatne zárobkovo činné osoby sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2022 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2020. V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného.

V prípade nesprávne uhradenej sumy preddavku, po 15.2. príslušného roka VšZP upozorňuje SZČO, že uhradili nesprávnu výšku preddavku.  Dlžnú sumu je možné doplatiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou, prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, resp. uhradiť vzniknutý nedoplatok priamo v pokladniciach na pobočkách VšZP.

Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2022 a od 1.3.2022

1. Vykazovania a platenia poistného

Od 01.01.2022 sa mení spôsob vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie. Vo výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa – mesačnom výkaze pribudne nová položka „Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce“. 

Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce  z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády Slovenskej republiky.

V čase vyhlásenia  mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti,  musí byť vydané aj nariadenie Vlády SR , kde bude ustanovené obdobie, počas ktorého takýto zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať preddavky za zamestnávateľa v určenom rozsahu.   V prípade, ak nebude nariadením vlády SR  ustanovené obdobie, kedy zamestnávateľ nemá platiť preddavky za zamestnávateľa,  zamestnávateľ  v mesačnom výkaze túto položku nebude vypĺňať.

Povinnosť zamestnávateľa  odvádzať preddavky za zamestnanca ostáva naďalej zachovaná.

2. Zrušenia odvodovej úľavy

Od 01.03.2022 sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava a teda aj nulová sadzba poistného (u zamestnávateľa aj u zamestnanca) sa nebudú považovať za poistencov štátu. Bude sa na nich nahliadať rovnako ako aj na iné osoby spĺňajúce definíciu zamestnanca v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.

Značky: