V prevádzkach na Slovensku stále ešte fungujú ističe, ktoré boli vyrobené kedysi v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Životný cyklus týchto zariadení sa však predpokladá v rozmedzí len 20 až 30 rokov. V inštaláciách, kde sú vyššie nároky na frekvenciu spínania alebo v rozvodniach, kde sa môžu prejavovať vplyvy okolitého prostredia napr. v chemických alebo papierenských prevádzkach, môže byť životnosť aj kratšia. Čo teda s tým?

Každý – aj ten najlepší výrobok skôr, či neskôr zastará. Významnú súčasť ponuky servisného oddelenia Schneider Electric, tak predstavuje modernizácia zariadení nn a vn, ktoré sú za hranicou svojej mechanickej alebo elektrickej životnosti a nie je možné zabezpečiť ich plnohodnotný servis a zaručiť bezpečnú prevádzku. Do tejto skupiny patria aj nízkonapäťové výkonové ističe pre menovitý prúd 250 až 6 300 A.

Na základe doterajších skúseností zo slovenského trhu možno potvrdiť, že vďaka historicky dobre nastavenému systému preventívnej údržby v priemyselných prevádzkach sú rozvádzače, v ktorých sú vyššie uvedené ističe inštalované v dobrom stave.

Používateľ tak nemusí (ak nemá na to iný oprávnený dôvod) ekologicky zlikvidovať celý rozvádzač, ale môže formou tzv. retrofitu vymeniť len istič v súčasnom rozvádzačovom poli. Typicky ušetrí 30 až 40% nákladov.

Prečo sa oplatí využiť retrofit?

Retrofit je výmena pôvodného ističa v súčasnom rozvádzačovom poli tj. istič je v súčasnom rozvádzačovom poli nahradený novým vzduchovým ističom Materpact NW alebo kompaktným ističom Compact NS resp. Compact NSX v pevnom či výsuvnom vyhotovení.

Praktické realizácie RETROFITU – pôvodný istič (zobrazený vľavo) je nahradený novým Uvedené zobrazenie ilustruje možnosť použitia výrobkov spoločnosti Schneider Electric (na fotkách vpravo) a ich technickú spôsobilosť ako alternatívne použitie. Snímky vľavo nezobrazujú výrobky spoločnosti Schneider Electric a zobrazenia nie sú porovnaním kvality výrobkov.

Pri inštalácií sa využíva prispôsobovací adaptér, ktorý „zladí“ upevňovacie a pripojovacie body nového ističa s pôvodnými rozmermi nosnej konštrukcie rozvádzača i pripojnicové miesta prúdových zberníc. Vzhľadom k tomu, že je z pocínovanej medi (samozrejme so zodpovedajúcim prierezom), nereaguje s hliníkovými zbernicami. Odpadajú tak náklady na CuAl podložky.

V konštrukcii rozvádzačového poľa, ani na zberniciach nie je tak nutné vykonávať akékoľvek úpravy. Doba montáže jedného ističa zaberie len 2 až 3 hodiny, a to vrátane zapojenia ovládacích obvodov. Krátka doba odstávky znižuje výrobné straty.

Spoľahlivé a bezpečné ističe, čo vydržia

Technická vyspelosť nových ističov – Masterpact a Compact – zaistí vysokú úroveň spoľahlivosti a bezpečnosti elektrickej inštalácie, tak jej dlhú životnosť. Ističe sú už v štandardnom prevedení vybavené riadiacou jednotkou spúští Micrologic radu 2.0E a vyšším, ktorá umožňuje meranie daného odberového uzla (funkcia multimetra) a získanie dát potrebných na plánovanie želateľných úspor. Používateľ získa napríklad tieto údaje: spotreba a kvalita elektrickej energie, prúd, výkon a to v hodnotách okamžitých, či priemerných. K dispozícii má taktiež históriu porúch, či indikáciu potreby údržby.

Bezchybný servis v zodpovedajúcom čase

Profesionálny servis je neoddeliteľnou súčasťou ponuky Schneider Electric. Okrem modernizácie konkrétne napríklad v podobe vyššie popísaného retrofituponúka taktiež technickú pomoc, operatívne servisnú činnosť a v neposlednom rade aj dlhodobú spoluprácu na báze servisnej zmluvy. Špičkoví servisní špecialisti dokážu uspokojiť individuálne potreby a priania zákazníkov. Vybavení skúsenosťami z praxe i odbornými teoretickými znalosťami pripravia technické riešenia na mieru – spoľahlivé a využívajúce všetky výhody „Innovation at every level“.

Čo potrebujeme k návrhu ponuky:

V jednoduchých prípadoch:

  • fotografia rozvádzačového poľa (čelný pohľad a zadný pohľad)
  • identifikácia štítku pôvodného, „starého“ istič

V zložitejších prípadoch je vám k dispozícii bezplatná identifikácia zariadenia pracovníkom Schneider Electric v mieste inštalácie.

Čo ponuka Scheider Electric obsahuje:

  • bezplatnú identifikáciu zariadenia v mieste inštalácie
  • vypracovanie ponuky riešenia
  • dodávka zariadenia na kľúč, vrátane montáže
  • voliteľná ponuka: vypracovanie revíznej správy, predĺženie záruky

Požiadavky a podklady zasielajte na email, konzultácie smerujte na telefónne číslo: +421 918 700 962. Ďalšie informácie nájdete na www.schneider-electric.sk