Je pár jednoduchých zásad, ktoré môžu prispieť k tomu, aby váš web alebo aplikácia boli pre návštevníkov lepšie čitateľné, prehľadnejšie a plnili lepšie ciele. V tomto článku opisujeme základné princípy, ktoré sú otestované a fungujú.

Upravte si nadpisy a textové polia

 • Podnadpisy odstavcov vizuálne zvýraznite pomocou výraznejšieho kontrastu s pozadím a ideálne aj hrubším textom. Používateľ totiž ako prvé skenuje zrakom nadpisy a až následne sa rozhoduje, ktoré texty pod nimi si prečíta.
 • Robte v textoch vizuálne kotvy, zvýraznite dôležité frázy, prelinkujte dôležité slová. Je to v ceste návštevníka dôležité.
 • Nastavte si primerané riadkovanie, odstup jednotlivých riadkov tak, aby neboli väčšie ako 150 % typovej veľkosti. Zlepší to výrazne čitateľnosť textu a zmenší textové polia.
 • Optimálna dĺžka textu v riadku je 50 – 75 znakov, a to kvôli dobrej čitateľnosti textu. Pri responzívnosti sa texty zalomia pre menšie zariadenie. Krátky odstavec zalamuje text veľmi nepravidelne, dlhý odstavec sa pri čítaní zase zle číta, lebo skáču riadky.
 • Odstavce nenastavujte na zarovnanie textu do bloku, lebo pri krátkych odstavcoch, ktoré vzniknú na mobilných zariadeniach sa veľkými medzerami zhorší čitateľnosť textu medzi slovami.
 • Na webe nepoužívajte príliš malé fonty. Odporúča sa minimálna veľkosť textov 12 pt, ale optimálna veľkosť je 14 ÷ 16 pt pre textové polia.
 • Dlhší text nezarovnávajte na stred, ale vždy doľava. Používateľovi sa omnoho ťažšie číta text, keď začiatok riadka skáče.

Rozumne pracujte s prvkami na webe

 • Zvýraznite najdôležitejšie prvky a informácie, nech sú jasne viditeľné a tak viac pritiahnu pozornosť. To dôležité sa nesmie na webe hľadať, musí sa to ponúkať samé.
 • Pokiaľ dávate na výber používateľom z viacerých možností, tak najpoužívanejšiu možnosť nechajte prednastavene vyznačenú. V košíku v e-shope je to napríklad spôsob dopravy či platby. Zjednoduší a urýchli sa tak cesta zákazníka.
 • Využite prvky, ktoré zobrazujú, v akej časti procesu, stavu sa nachádzate, na koľko percent ste už niečo vyplnili. Zlepší to motiváciu návštevníka na dokončenie procesu.
 • V zoznamoch a bodoch uvádzajte kľúčové informácie ako prvé a posledné. Medzi nimi môžu byť tie ostatné.
 • Spájajte významovo príbuzné prvky, aby tvorili skupiny. Lepšie sa v nich používateľ vyzná. Napríklad kontaktné údaje v hlavičke môžu byť pri sebe a oddelené od menu, alebo prvky pre registráciu a prihlásenie.
 • Treba pracovať s členením významovo rozdielnych informácií do jasne ohraničených polí, aby boli od seba oddelené. Tak sú lepšie vnímané a vizuálne sa nemiešajú.

Tlačidlá sú dôležité prvky na webe

Čo je CTA prvok? Z anglického Call-To-Action, čo znamená výzva k akcii. Je to interaktívny UI element na webe, mobile, v banneroch a aplikáciách. Jeho hlavnou úlohou je zaujať používateľovu pozornosť a vyzvať ho, aby vďaka kliknutiu na neho spravil posun v ceste k cieľu, ktorý má daný náhľad.

 • Využívajte výrazné CTA tlačidlá, ktoré majú jasné obrysy, farebnosť a kontrast nielen s pozadím, ale aj kontrast textu s podkladom.
 • Umiestnite CTA prvok na viditeľné miesto. Ideálne nad prehyb webu, čo je miesto, ktoré návštevník stránky vidí na displeji bez toho, aby musel scrolovať dole.
 • Z CTA prvku musí byť jasne poznať, kam smeruje a čo sa po jeho stlačení stane.
 • Držte jednu farebnú schému pre CTA tlačidlá. Jedna farba by mala zákazníka sprevádzať v krokoch dopredu k cieľu.
 • CTA tlačidlá smerujúce k cieľu umiestňujte doprava. Prvky, ktoré ho vracajú o krok späť, by mali byť menej výrazné a umiestňované vľavo.
 • Prvky treba správne optimalizovať aj pre mobilné zariadenia, hlavne ich radenie a veľkosť. Mali by byť dobre viditeľné aj na malých obrazovkách a nebyť mimo plochy.
 • V texte využite potrebu akútnosti, využite naliehanie. Napríklad PRIHLÁSTE SA TERAZ alebo POZRITE SI VIDEO IHNEĎ.

Snažte sa veci zjednodušovať. Nechcite všetko ukázať na jednom mieste. Menej je totiž viac. Keď budete nútiť potenciálneho zákazníka, aby musel rozmýšľať nad tým, ako niečo na webe nájde, tak ho strácate.

Väčšina pravidiel je logických, jasných a prirodzených, ale aj napriek tomu je stále veľa webov, aplikácií a bannerov, ktoré tieto mnohokrát otestované princípy ignorujú a prichádzajú tak o zákazníkov.

Milan Markovič, Leader Effectix Slovensko

Značky: