Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Asekol, ktorá zabezpečuje celoštátny zber spätného odberu elektrozariadení a minulý rok vyzbierala 44.580 ton elektrozariadení, zavŕšila proces digitalizácie a automatizácie riadenia svojich procesov. Vďaka transformácii riešením od Sensoneo dokáže výrazne zefektívniť logistiku, znižovať manuálnu záťaž zamestnancov a kompletne sprehľadniť všetky svoje operácie. Po českej pobočke Asekolu, ktorá procesom prešla ako prvá, systém aktuálne nasadzuje aj slovenský Asekol.

Spoločnosť Asekol CZ organizuje celoštátny systém spätného odberu elektrozariadení. Zabezpečuje kompletný zber, dopravu a recykláciu opotrebovaných a vyradených elektrospotrebičov. Ich služby využívajú výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, úzko spolupracujú s mestami a obcami a predajcami, servismi, obchodnými reťazcami, ale tiež so zvozovými spoločnosťami a spracovateľmi.

Primárnou úlohou spoločnosti je napĺňať zákonnú povinnosť vyzbierať elektrozariadenia v objeme 65 percent z výrobkov uvedených na trh za posledné tri roky. V roku 2021 spoločnosť v rámci ČR celkovo vyzbierala  44.580 ton elektrozariadení, čím dosiahla vyzbieranie 66,6% výrobkov.  

“Rozsahom služieb je Asekol jednotkou v Českej republike. Naša zberná sieť patrí k tým najkomplexnejším v krajine. Po celej republike máme aktuálne približne 22 000 zberných miest – kde počítame aj kontajnery – a niekoľko desiatok spracovateľských centier. V rámci Česka pôsobíme v 14 zvozových oblastiach, takže poukrývame široké územie a v tom sme unikátni,“ upresnila pozíciu spoločnostiŠárka Koháková, manažérka logistiky.

Asekol v číslach:

  • 22.000 zberných miest
  • 44.580 ton zozbieraných elektrozariadení v roku 2021
  • 14.400 klientov
  • 24 spracovateľských centier
  • 14 zvozových oblastí po celej českej republike

Komplexný ekosystém s množstvom účastníkov

Najväčšou každodennou výzvou je práca s dátami v čase, pričom najväčšia dynamika prebieha v rámci dopravy: „Dopravcov máme rozdelených do niekoľkých kategórií. Časť z nich zabezpečuje regionálnu dopravu – teda zvoz elektrozariadení na základe objednávok, ktoré do systému zadávajú zberné miesta. Spolupracujeme tiež so zvozovými spoločnosťami, ktoré disponujú vozidlami s hydraulickou rukou a venujú sa výsypu stacionárnych kontajnerov a tiež s dopravcami pre tzv. “ad-hoc požiadavky”, ako je napríklad zvoz veľko-objemných kontajnerov,” upresnila Šárka Koháková, manažérka logistiky v spoločnosti Asekol CZ.

Práve náročnosť riadenia prevádzky a jednotlivých operácií viedli Asekol k tomu, aby v maximálnej možnej miere digitalizovali svoju činnosť, automatizovali procesy a zefektívnili tak svoje fungovanie. Asekol s týmto cieľom oslovil spoločnosť Sensoneo, svojho dlhoročného partnera v oblasti digitalizácie. Výsledkom je riešenie ISA – adaptácia informačného systému Take-Back, ktorý pracuje s dátami v reálnom čase online. Všetkým účastníkom procesu spätného zberu sprístupňuje smart nástroje v mobilnej aj desktopovej podobe, ktoré jednotlivé časti celého procesu prepájajú a optimalizujú.

„So Sensoneo spolupracujeme už piaty rok. Pôvodná spolupráca začala senzormi, pretože sme potrebovali výšku zaplnenia našich kontajnerov kvôli zvozovej logistike,“
 Šárka Koháková, manažérka logistiky spoločnosti ASEKOL.

Absolútna transparentnosť a efektívnosť

Riešenie obsahuje moduly pre všetkých partnerov ekosystému, ktorí doň vstupujú cez webové rozhranie. Zástupcovia zberných miest využívajú Objednávkový modul; Dopravný a dispečerský modul zabezpečuje organizáciu dopravy, plánovanie trás a vybavovanie objednávok od prevzatia zo zberného miesta až po odovzdanie v spracovateľskom centre. Modul Prekladisko slúži na monitorovanie príjmu a výdaju materiálu a v module Spracovateľské centrum a prijímajú objednávky od dopravcov, potvrdzuje hmotnosť prijatého materiálu a jeho spracovanie.

Automatizácia dopravy a logistiky je rozhodne najkomplexnejšou súčasťou celého riešenia. Akonáhle zberné miesta vytvoria objednávku na dopravu, požiadavka sa dostáva ku všetkým oprávneným dopravcom pre daný druh materiálu. Ponuku teda vidia len tí, ktorí sú pre materiál autorizovaní.   

Následne sa nástroj správa ako trhovisko – čiže sa uplatňuje pravidlo „kto prvý príde, prvý berie,“ doplnil praktickú funkcionalitu Jaroslav Galáš, CPO spoločnosti Sensoneo, a pokračuje: „Po schválení objednávky systém dopravcovi automaticky ponúkne miesta, kam materiál môže zaviezť. Ten si vyberie z ponúknutých voľných termínov a systém následne vytvorí a naplánuje trasu, ktorú si dopravca schváli. Vodič ju potom vidí v aplikácii v mobilnom telefóne, kde si ju rozklikne a postupne realizuje. Na konci v rámci vykládky jazdu ukončí a materiál prevezme spracovateľ.“

Správa nádob je ďalšia komplexná úloha – a takisto účasť riešenia v rámci osobitného modulu. Zahŕňa rozsiahlu agendu, ktorá je priamo prepojená s financiami. Ide o tisícky nádob, ktoré Asekol používa nielen na zber, ale aj zvoz. Je potrebné poznať nielen ich aktuálnu polohu, ale zaznamenávať aj žiadosti o presuny, odobranie alebo nové inštalácie. Ide o dôležitú a veľkú časť majetku, ktorú spoločnosť musí mať pod kontrolou. Na modul „Nádobárna“ sa napája Správa škodových udalostí, kde regionálni zástupcovia pracujúci v teréne zadávajú poškodenia a škodové udalosti.

Praktické prínosy pre každodennú prevádzku

„Vnímam veľký progres v tom, že celé naše oddelenie funguje v jednom spoločnom prostredí vrátane externých dopravcov. Korektnosť dát je pre nás absolútna alfa a omega. Nástroj ISA je pre Asekol nielen krok vpred, ale pomáha nám byť aj maximálne efektívnymi v tom, čo robíme,“
Šárka Koháková.

Vďaka riešeniu sa všetky operácie a procesy výrazne zjednodušili a zrýchlili, pričom sa pracuje s aktuálnymi dátami priamo z terénu. Zamestnanci sa “zbavili” určitých manuálnych úloh, a na druhej strane, získali možnosť ihneď a adresne upozorniť na nezrovnalosti: “Napríklad dopravcovia nám do aplikácie zadávajú naplnenosť stacionárnych kontajnerov, informácie o nakládke či vykládke. Môžu tiež reportovať akékoľvek dôležité informácie z terénu. Bez tohto nástroja sa k nám tieto informácie dostávali veľmi ťažko alebo sme ich nedostali vôbec. Dnes ich máme ihneď,” vysvetľuje Šárka Koháková.

Značky: