Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ak chcú majitelia nových STK staníc robiť technické a emisné kontroly, musia ešte pred otvorením stanice zaviesť protikorupčné pravidlá podľa medzinárodnej ISO normy 37001. Protikorupčné certifikáty získajú prevádzkovatelia v prípade, že zvládnu audit. Čas majú síce ešte dva roky, ak však chcú otvoriť skôr, nemôžu čakať na uplynutie termínu.

Pred rokom v máji dostali majitelia staníc STK povinnosť zaviesť pravidlá na boj s korupciou vo svojich radoch. „Korupcia tu jednoducho je. Prieskumy naznačujú, že sa tak deje hlavne pri práci technika vykonávajúceho kontrolu auta,“ konštatuje Emília Sičáková-Beblavá, profesorka na Fakulte ekonomických a sociálnych vied UK. Povinnosť prijať protikorupčné pravidlá a získať certifikát im vyplynula z novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá zároveň liberalizovala trh s STK kontrolami.

Zatiaľ má certifikát iba jedna stanica STK. „Stanice technickej kontroly, ktoré boli zriadené pred 20.5.2018 majú prechodné obdobie na zavedenie certifikácie protikorupčných pravidiel do 20.5.2021,“ upozorňuje Alexandra Janeková, audítorka TÜV SÜD Slovakia.

Podľa audítorky si však netreba prijatie pravidiel a certfikikáciu nechať na poslednú chvíľu. „Neskôr môže byť totiž problém so zazmluvnením si najmä poradenskej spoločnosti, ktorá bude schopná implementovať systém, keďže si tento proces vyžaduje určitý čas,“ vysvetľuje audítorka.

Podľa Emílie Sičákovej-Beblavej pritom nemajú majitelia STK staníc veľmi na výber. „Certifikát musia zíkať, ak chcú danú činnosť prevádzkovať,“ vysvetľuje. Avšak to, či protikorupčný systém zavedú skutočne a bude v danej organizácii funkčný a účinný, bude podľa nej závisieť aj od tlaku regulátora na kvalitu certifikačného procesu. „Teda, na základe akých kritérií a ich hĺbkového preverenia dostane tá ktorá certifikačná inštitúcia možnosť certifkovať protikorupčnú ISO normu,“ mieni Emília Sičáková-Beblavá. Je tiež podľa nej veľmi dôležité, aby sa nepozerali len na hŕbu papierov, ktorá formálne definuje jednotlivé protikorupčné pravidlá, ale aj to, či sú skutočne zavádzané do každodennej činnosti organizácií.

Ak sa totiž samotní majitelia STK staníc nestotožnia s tým, že zavedenie protikorupčných pravidiel a ich dôsledné dodržiavanie všetkými zamestnancami je potrebné, nebude mať certifikát žiaden zmysel. „Hlavným argumentom pre majiteľov staníc, prečo brať zavedenie protikorupčných noriem vážne, je trestnoprávna zodpovedosť právnických osôb, kedy zlyhanie jedného pracovníka môže ohroziť celý podnik,“ vysvetľuje advokát Pavel Nechala.

Štát môže v prípade akéhokoľvek trestného činu, teda aj v prípade korupcie, spoločnosť zrušiť alebo pokutovať a to aj v prípade, ak bude prostredie korumpovať nejaký ich zamestnanec. Firmy, ktoré majú dobre zavedený protikorupčný systém sa však vedia v takomto prípade z trestnoprávnej zodpovednosti vyviniť.

Podľa Alexandry Janekovej sa už našťastie darí vďaka komunikácii s majiteľmi STK objasňovať požiadavky normy a to, že proces jej prijatia a certifikácie nie je až taký strašidelný.

Aké pravidlá musia zaviesť STK

ISO norma 37001, podľa ktorej musia stanice STK zaviesť protikorupčné pravidlá a na jej základe získať certifikát, obsahuje množstvo usmernení pre firmy, verejný a neziskový sektor, ako majú účinne predchádzať korupcii. Poskytuje prehľadný návod aktivít, ktoré je potrebné realizovať pri budovaní etického prostredia v spoločnosti, aby ju manažment vedel ochrániť pred individuálnymi zlyhaniami zamestnancov. Súlad s ISO 37001 zároveň môže slúžiť ako liberačný dôvod v prípade trestného konania, teda napríklad ako dôvod na zníženie trestu, uvádzajú odborníci.

Príklady požiadaviek a usmernení:

  • Organizácia musí posúdiť riziká úplatkárstva a na základe toho určiť primeranosť opatrení a úroveň kontrol.
  • V organizácii by mal byť minimálne jeden človek vo funkcii zodpovedný za dodržiavanie súladu s normou, ktorý je kompetentný, má autoritu a je nezávislý.
  • Organizácia by mala vytvoriť návod, ako čeliť korupčným situáciám, ako sa im vyhnúť ako ich riešiť. Návod by mal dostať každý zamestnanec, ktorý s úplatkami môže prísť do styku.
  • Organizácia musí zaviesť postupy, ktoré podporujú a umožňujú pracovníkom oznamovať úplatkárstvo, aj anonymne. Organizácia musí s oznámením zaobchádzať ako s dôverným a chrániť oznamovateľov pred prípadnou odvetou.
  • Organizácia musí zabezpečiť, aby všetci zamestnanci poznali postupy oznamovania a boli schopní ich používať.
  • Keď organizácia ukončí vyšetrovanie problému, mala by vykonať vhodné následné opatrenia.
  • Organizácia by mala prehodnotiť nastavenie svojich výkonnostných bonusov a preskúmať, či nestimulujú úplatkárske správanie sa zamestnancov.

Značky: