Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Epson dnes oznámila, že 45 zobrazovacích riešení určených pre potreby zákazníkov vo vzdelávacích inštitúciách a firmách, získalo označenie TCO Certified, ktoré sa radí ku globálnym certifikátom v oblasti udržateľnosti. Tento certifikát je udeľovaný spoločnosťou TCO Development, ktorú vlastní nezisková organizácia so sídlom vo Švédsku.

Aby produkty tento certifikát získali, musia spĺňať kritéria pre sociálnu a ekologickú udržateľnosť po celý cyklus životnosti – od výroby cez použitie až po likvidáciu. Tieto kritéria sa vzťahujú na oblasti, ako sú pracovné podmienky v továrňach, eliminácia nebezpečných látok, vysoká kvalita obrazu, úspora energie behom používania a zodpovedná likvidácia. Splnenie všetkých kritérií je nezávisle overené, a to ako pred procesom certifikácie, tak aj po nej. To znamená, že kupujúci majú istotu, že tieto produkty spĺňajú všetky kritéria po celú dobu svojej životnosti.

Spoločnosť Epson je lídrom celosvetového trhu s projektormi už 16 rokov. Všetky základné technológie použité v projektoroch, vrátane LCD panelov a lámp, sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Epson. Vďaka tomu je každý diel vyrobený v súlade s najvyššími štandardami sociálnej, ekologickej a spoločenskej zodpovednosti firiem.

Niclas Rydell, riaditeľ spoločnosti TCO Certified, dodáva: „Naším cieľom je neustále inšpirovať sektor elektroniky k vývoju udržateľnejších produktov. Vzhľadom k tomu, že smernice pre nákupy, napríklad tie platné v EU, teraz kladou väčší dôraz na udržateľnosť, majitelia projektorov môžu certifikát TCO Certified brať ako nástroj, ktorý im pomáha plniť ekologické i sociálne ciele. A zároveň sa však nemusia obávať znížení výkonnosti projekčných technológií.“

„Certifikát TCO Certified firmám rovnako ponúka platformu k neustálemu napredovaniu v oblasti udržateľnosti. Spoločnosť Epson na základe tohto certifikátu otvorila svoje výrobní závody nezávislej inšpekcií, a umožnila tak každoročné neohlásené kontroly a hodnotenie rizík.“

„Sme veľmi radi, že naše zobrazovacie riešenia v súčasnosti majú označenie TCO Certified,“ vyhlásil Henning Ohlsson, riaditeľ oddelenia spoločenskej zodpovednosti firiem v spoločnosti Epson. „Záväzok spoločnosti Epson k dosahovaniu týchto najvyšších štandardov kvality produktov znamená, že väčšinu výroby si zabezpečujeme interne, čo nám umožňuje jednoduchšie kontrolovať pracovné postupy v celom výrobnom cykle od výroby po dodanie. Popri tom  sa usilujeme aj o navrhovanie kompaktných a energetických úsporných produktov, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie, pričom nedochádza k zníženie ich výkonnosti.

„Uvedomujeme si, že únosnosť Zeme je obmedzená a že každý musí niesť diel zodpovednosti za vplyv na životné prostredí. Preto sa spoločnosť Epson rozhodla znížiť do roku 2050 emisie CO2 o 90 % v životnom cykle u všetkých svojich produktov a služieb.“

Zobrazovacie riešenia Epson a životné prostredie

Zobrazovacie riešenia od Epsonu boli vytvorené za účelom zníženia dopadu spoločnosti na životné prostredie a minimalizáciu spotreby energie ako pri projekcií obrazu, tak v nečinnosti. Tieto technológie sa môže pochváliť energeticky účinným dizajnom a možnosťami úspory energie v úspornom režime. Keď je projektor nečinný a jednotka nepremieta, režim ultra nízkeho svetelného výkonu znižuje spotrebu energie.

Nová funkcia Light Optimiser pri projekcií automaticky upravuje jas lampy na základe premietaného obrazu. Behom projekcie tmavého obrazu dochádza k zníženiu spotreby energie až o 27 %. Všetky projektory spoločnosti Epson sú vybavené úsporným režimom, vďaka ktorému sa predlžuje životnosť lampy a znižuje sa spotreba energie pri projekcií o viac než štvrtinu.

Elektronika je všeobecne vnímaná ako riziková kategórie z hľadiska porušovania ľudských práv behom výroby. Je prakticky nemožné, aby tento parameter kupujúci dokázali posúdiť sami. Označenie TCO Certified, ktoré užívatelia IT už dlhodobo vnímajú, je pre kupujúcich audiovizuálnych produktov dôležitým prostriedkom k overeniu, že sú projektory vyrábané za rovných podmienok. Uverejnenie certifikátu TCO Certified v kúpnych zmluvách môže priamo ovplyvniť celé odvetvie pre dosiahnutie vyššej sociálnej a ekologickej zodpovednosti.

Sociálna zodpovednosť spoločnosti Epson vo výrobe

Spoločnosť Epson väčšinu výrobných procesov realizuje interne, čo zjednodušuje kontrolu pracovných postupov a presadzovanie vysokých štandardov sociálnej zodpovednosti vo výrobnom procese. Dodávatelia spoločnosti Epson rovnako musia dodržiavať prísne kritéria Etického kódexu spoločnosti Epson a sú pravidelne kontrolovane. Všetky potrebné zlepšenia je nutné zaviesť okamžite.

Spoločnosť Epson dodržuje a prekonáva štandardy ustanovené Medzinárodnou organizáciou práce (MOP)[1] , vrátane odkazu na detskú prácu a zabezpečenie minimálneho veku pre prijatie do zamestnania. Spoločnosť Epson prekonáva štandardy MOP, pretože vyžaduje minimálny vek pracovníka 18 let (MOP udáva vek 16 rokov) vo všetkých svojich prevádzkach a zabezpečuje, aby zmluva s každým zamestnancom uvádzala regulovanú pracovnú dobu vrátane možností práce nadčas. Spoločnosť rovnako platí nadpriemerne vysokou mzdu.

[1] 1. MOP bola založená v roku 1919 a od tejto doby spolupracuje s vládami, zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov zo 187 členských štátov na vyjednávanie pracovných noriem a vytvorenie programov k propagácií humánnych pracovných štandardov pre mužov a ženy. MOP vypracovala osem základných pravidiel, ktorými by sa spoločnosti mali riadiť. Tieto pravidlá, ktorá mimo iného zakazujú detskú prácu a stanovujú minimálnu vekovú hranicu (16 rokov) pre prijatie do zamestnania, sa výrazne orientujú na  organizácie zamestnancov a rovnú mzdu.

Značky: