Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na včerajšom zasadnutí Rady pre mediálne služby jej členovia v pléne a senátoch rozhodovali o šiestich bodoch týkajúcich sa agendy oprávnení na poskytovanie obsahových služieb, uložili dve sankcie vo forme upozornenia na porušenie zákona, na základe vlastných monitoringov a doručených podnetov začali dve správne konania, zastavili sedem správnych konaní, v desiatich prípadoch podnet uzavreli ako neopodstatnený, z rôznych dôvodov ho odložili alebo vzhľadom na vecnú príslušnosť postúpili. Rada včera okrem iného:

 • zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti Zoznam, s.r.o. vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v rámci obsahovej služby Topky.sk v súvislosti s poskytovaním príspevku „EXKLUZÍVNE Čo sa odohrávalo v hlave strelca Juraja (†19) zo Zámockej? DETAILY z listu na rozlúčku!“ z dôvodu, že možný nelegálny obsah už nie je na internetovej stránke účastníka konania verejne prístupný, pretože v nadväznosti na začatie správneho konania z článku vymazal citáty z listu na rozlúčku vraha zo Zámockej ulice Juraja K. a odstránil fotografie tohto listu, ktoré boli pôvodne k článku priložené;
 • vyhodnotila ako neopodstatnené podnety na údajne nelegálny obsah šírený na platforme Facebook prostredníctvom statusov verejne známej osoby popísaných podávateľmi podnetov ako nenávistné voči LGBTI+ komunite, keďže nenaplnili zákonom určené znaky nelegálneho obsahu, zároveň však prevádzkovateľa platformy, spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited upovedomila o existencii iného príspevku s videom s témou zmeny pohlavia, zverejneného na profile tejto osoby dňa 2. januára 2023, pretože ním môže dochádzať k porušeniu noriem komunity platformy
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV NOVÁKY (Kabelsat, s.r.o.) za to, že v dňoch  4. 5. a 20. 7. 2022 odvysielal program Záznam priamy prenos mestské zastupiteľstvo Nováky, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory primátora mesta Nováky na udalosti a konkrétne osoby v súvislosti so situáciou v Mestskom zastupiteľstve mesta Nováky a na niektoré udalosti, ktoré sa týkali jeho osoby ako primátora, resp. občana, pričom stanovisko dotknutých osôb nebolo v programe sprostredkované a zároveň za to, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dní 22. až 25. 7. 2022;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Mária Slovenska (Rádio Mária Slovensko s. r. o.) za to, že v dňoch 17. 8. 2022 a 16. 1. 2023 nevyužíval frekvenciu 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • odňala na žiadosť vysielateľa programovej služby MELODY (D.EXPRES, k.s.) frekvenciu 87,7 MHz Banská Bystrica;
 • odňala na žiadosť vysielateľa programovej služby EXPRES (D.EXPRES, k.s.) frekvenciu 99,5 MHz Žilina;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby SUB FM (SUB FM s. r. o.) v súvislosti smožným vysielaním na frekvencii 105,9 MHz Piešťany, na ktorú nemá oprávnenie, a teda mohol vysielať programovú službu v rozpore s podmienkami udeleného oprávnenia;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:
  • diskusnej relácie Pod povrchom s hosťom F. Imreczem odvysielanej dňa 25. 11. 2022 na programovej službe Jednotka (RTVS), ktorú podávatelia podnetov považovali za jednostrannú z dôvodu výberu hosťa a prístupu moderátora,
  • programu Experiment s témou Aký má pôvod homosexualita? odvysielaný dňa 5. 12. 2022 na programovej službe Dvojka (RTVS), v súvislosti s ktorým podávateľ podnetu namietal údajnú názorovú nevyváženosť a jednostrannú LGBT propagandu,
  • textovej informácie v znení „V. Zelenskyj: Ukrajinské deti prosia Mikuláša o zbrane a protivzdušnú obranu.“ umiestnené na obrazovke počas vysielania Správ RTVS na programovej službe RTVS 24 (RTVS) dňa 19. 12. 2022, ktorých publikovanie je podľa podávateľa podnetu závažným porušením novinárskej etiky a legislatívy a v rozpore s cieľmi a úlohami verejnoprávnych médií,
  • reklamných spotov so simuláciou hlasu J. Satinského (Slovenská sporiteľňa) a spevom M. Žbirku (Martinus), ktoré podávateľ podnetu považuje za znevažovanie mŕtvych,
  • reklamného spotu spoločnosti Orange, v ktorom znie veta „Obývačka bola jakživ centrum rodiny…“, čo je podľa podávateľa podnetu v rozpore s jazykovým zákonom, keďže použité slovo považuje za nespisovné.      

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 22. 2. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady pre mediálne služby. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.

Značky: