Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

V tomto roku sa termíny na podanie DP nemenia. Platí, že povinný je ho podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2255,72 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu.  Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. rezidenta SR).

Daňové priznanieZdroj: TOUCHIT
Daňové priznanie

Kedy priznanie nepodávate?

Existuje niekoľko výnimiek z povinnosti podať daňové priznanie za rok 2021. Týka sa to fyzickej osoby, ktorá:

  • dosiahla celkové zdaniteľné príjmy, ktorých výška nepresahuje sumu 2 255,72 eur.
  • dosiahla príjmy oslobodené od dane (napr. poberala materské a rodičovský príspevok),
  • dosiahla príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. úver, pôžička),
  • dosiahla príjmy, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou (napr. podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z poistenia).

Zmeny voči minulosti

Oproti minulému roku sa pri vypĺňaní daňového priznania uskutočnilo niekoľko zmien. Došlo k vypusteniu nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Zmena nastala aj v uplatňovaní daňového bonusu ( zvýšená suma daňového bonusu pre deti nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, daňový bonus pre deti od 6 – 15 rokov veku zároveň nemožno kombinovať s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa). Doplnené bolo aj nové zaškrtávacie pole pre mikrodaňovníka (str. 4 DPFOBv21), zmeny nastali aj  umorovaní daňovej straty a upustilo sa od povinnosti uvádzať sídlo a právnu formu prijímateľa podielu zaplatenej dane.

Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa dostali do problémov, môžu FS oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Upozorňujeme, že v tomto roku emailové odklady DP zasielaním oznámenia na podnety@financnasprava.sk neplatia. Išlo o mimoriadne opatrenie platné len v roku 2021. Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 31.3.2022 na miestne príslušný daňový úrad (ak ho daňovník podáva v papierovej forme). Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznamujú FS odklad elektronicky prostredníctvom portálu FS. Týka sa to FO, ktorá je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri. Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR, a ktoré je zverejnené na portáli finančnej správy. V tejto novej lehote je aj splatná daň.

Vybaviť daňové priznanie môžu daňovníci aj z pohodlia domova, keďže elektronickú komunikáciu s finančnou správou môže využívať ktokoľvek. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Zdroje: Finančná správa, vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.