Slávnostne otvoriť revitalizovanú budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a akademický rok 2020/2021 na FEI STU prišli v pondelok 21. 09. 2020 spolu dekanom prof. Dr. Ing. Milošom Oravcom aj rektor STU prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a minister hospodárstva Richard Sulík so svojimi štátnymi tajomníkmi. Boli sme sa pozrieť tiež.

Slávnostné otvorenie akademického roka za prítomnosti ministrov vlády SR

Slávnostné otvorenie akademického roka za prítomnosti ministrov vlády SR

Po úvodnom privítaní zástupcovia univerzity aj vlády spoločne prestrihli pred zmodernizovanou budovou FEI STU pásku a minister školstva Gröhling v príhovore prejavil radosť nad dokončením niekoľkoročnej práce na jej revitalizácii. Zároveň vyjadril podporu plánu fakulty ďalej pokračovať revitalizáciou interiéru a ocenil aj jej kvalitu výučby a výsledky vedeckých pracovníkov.

Významné laboratóriá

Po otvorení si hostia pozreli niektoré z významných laboratórií FEI STU. Najprv navštívili Národné centrum robotiky, kde im boli predstavené úspešné spolupráce s praxou a excelentné výskumy v robotike. Prvou ukážkou bolo pracovisko na depiláciu v dermatologických klinikách, kde bol predvedený silovo poddajný robot certifikovaný na prácu v medicínskych zariadeniach.

Národné Centrum Robotiky na FEI

Národné Centrum Robotiky na FEI

S projektom dermatologickej aplikácie robota tím NCR momentálne súťaží vo finále globálnej súťaže o najinovatívnejší tím robotikov sveta. Ďalšou ukážkou bolo silovo-momentové riadenie vyvíjané pre unikátnu zváraciu bunku pre spoločnosť VUEZ a.s., ktoré bude schopné presne priložiť a automaticky zvariť obrobky bez toho, aby bol jej pohyb a poloha zváraných častí vopred naprogramovaný. Ukážkou kvalitnej spolupráce s praxou bol automatizovaný ambuvak vyvíjaný ako záložný systém pre prípad pandémie COVID. Lídrom projektu je FEI STU, pričom spolupracuje so spoločnosťami Matador, Aerobtec, US Steel a lekármi z Univerzity Komenského. Posledný bol prezentovaný robot a jeho aplikácie z oblasti automobilov.

Národné centrum robotiky na FEI

Národné centrum robotiky na FEI

Nasledovali moderné priestory FEI HUB, ktoré plnia účel spoločnej základne pre študentov. Je to miesto, kde môžu pracovať na svojich tímových projektoch a zadaniach, ale aj vlastných podnikateľských start-upoch. Okrem podpory študentských aktivít je cieľom HUBu aj kreovať komunitu proaktívnych a perspektívnych mladých ľudí. Preto tu fakulta študentom ponúka širšie možnosti rastu prostredníctvom organizovania workshopov, prezentácií a odborných prednášok nad rámec bežnej výučby. Študenti sú v HUBe samozrejme vítaní aj pri trávení voľného času.

STU FEI HUB

STU FEI HUB

Ďalšou zástavkou bolo Diagnostické laboratórium elektroniky pracujúce na projektoch H2020, ktoré slúži na diagnostiku moderných elektronických štruktúr od mikrometrových až po nanometrové rozmery. Hostia si prezreli meracie prístroje na komplexnú analýzu elektrických vlastností prvkov, napríklad špeciálnu kontaktovaciu stanicu, pomocou ktorej je možné merať elektrické parametre priamo na čipe. Hlavným zameraním tohto pracoviska je analyzovať tranzistorové štruktúry na báze širokopásmových polovodičov, hlavne materiálov na báze gálium nitridu (GaN) a karbidu kremíka SiC. Vďaka zapojeniu do projektov spoločného európskeho výskumného podniku ECSEL JU majú tunajší vedci prístup k najmodernejším elektronickým prvkom vyvíjaných v Európe. Výsledky ich projektov sú využívané v oblasti automotive pri aplikácii inteligentných sietí a senzorov.

Výskum prvkov pre automotive

Výskum prvkov pre elektro automotive

Nasledovalo Laboratórium čistých priestorov, špecializované výskumné pracovisko vybavené modernou technologickou infraštruktúrou vhodnou na prípravu elektronických alebo fotonických prvkov a štruktúr. Depozičné a tvarovacie technológie tohto laboratória sú využívané na riešenie výskumných úloh z oblasti integrovanej fotoniky, organickej elektroniky, alebo tvarovania submikrónových štruktúr. Výskum je zameraný na vývoj nových materiálov a štruktúr vhodných pre aplikácie v oblasti senzorov, lekárskej elektroniky, obnoviteľných zdrojov energie, ale aj moderných elektronických prvkov. Vďaka pokročilým technológiám je tak pracovisko zapojené do viacerých národných a medzinárodných projektov a pravidelne využívané zahraničnými partnermi.

Ako posledné si prezreli Laboratórium senzorických a vodíkových technológií, ktoré sa orientuje na vývoj a testovanie progresívnych senzorov vodíka s vysokou citlivosťou, spolu s elektronickými  systémami na ich riadenie. Senzory vodíka tvorené oxidom niklu vyvinuté v tomto laboratóriu majú schopnosť detegovať koncentrácie vodíka nižšie ako jedno promile a boli vyhodnotené ako jeden z hlavných demonštrátorov európskeho projektu IOSENSE schémy ECSEL. V rámci výskumu orientovaného na vodíkové technológie sa laboratórium zameriava aj na ekologické formy výroby vodíka založené na využití slnečných článkov v spojení s elektrolyzérom, alebo aj na integráciu slnečného článku s elektrolyzérom. Hlavnými cieľmi tohto výskumu je pri výrobe vodíka nahradiť vzácne prvky v katalyzátoroch za lacnejšie a zvýšiť účinnosť využitia slnečného žiarenia pri rozklade vody na vodík a kyslík.

Na záver návštevy viedli zástupcovia fakulty s ministrom hospodárstva akademickú diskusiu o použití súčasného výskumu FEI STU na ďalší rozvoj slovenského hospodárstva.

Zmodernizovaná budova FEI STU

Okrem významných laboratórií, ktoré sa v budove FEI STU nachádzajú, sa nedá prehliadnuť ani jej čerstvo dokončený exteriér. V rámci niekoľkoročnej revitalizácie bola kompletne zrekonštruovaná a zateplená  fasáda obrovskej budovy, osadené nové okná s automatickými exteriérovými žalúziami a zrealizované dažďové zvody a kanalizácia. 

Zrevitalizovaná budova FEI

Zrevitalizovaná budova FEI

Vzhľadom na stav budovy v minulosti bolo dlhodobým zámerom FEI STU postupne modernizovať a revitalizovať jej jednotlivé bloky. Obnova fasády  sa udiala v dvoch etapách. V prvej sa v roku 2015 revitalizovali štyri z najväčších blokov budovy, v druhej zvyšné štyri. Druhá etapa sa realizovala v roku 2020 a bola skolaudovaná 24.augusta 2020.

Stavba bola financovaná z eurofondov v rámci projektov Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a ACCORD – Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách). Stavbu realizovala spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo spol. s r.o.

Zrevitalizovaná budova FEI

Zrevitalizovaná budova FEI

Vďaka tomu dnes FEI STU ponúka atraktívne prostredie pre akademické úsilie vedcov a študentov.

V súčasnosti sa fakulta už zameriava na komplexnú revitalizáciu interiéru a je v procese verejného obstarávania na obnovu hlavnej chodby, ktorá drží rekord najdlhšej chodby na Slovensku a  spája všetky bloky objektu. Spolu s ňou sa bude modernizovať aj interiér siedmich veľkých prednáškových sál, ktoré budú vybavené moderným didaktickým vybavením.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.