Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

I když je otevřená organizace často vnímána jako chaotická s volností pro každého, ve skutečnosti jde o velmi uspořádanou strukturu, která dává prostor k růstu lidem a nápadům. Otevřená organizace je stejně tak étosem jako strategií řízení. Zapojuje všechny pracovníky organizace od zdola nahoru a spojuje je k dosažení společných cílů a úspěšných obchodních výsledků.

Jde o model postavený na participaci, vzájemné důvěře a respektu. Vytváří otevřené prostředí, kde CEO i jeho manažerský tým podporují diskusi na všech úrovních organizace. Vedení to umožňuje získat cenné poznatky a přijímat informovaná rozhodnutí, která pozitivně ovlivní podnik i lidi a procesy, které jej řídí. Při řízení těchto procesů a podpoře podniku jako celku pak nevyhnutelně hrají klíčovou roli i technologie.

Rychlejší postup vpřed

Progresivně smýšlející ředitelé vždy chápali neoddělitelné spojení technologií a firemní kultury. Zavádění nových technologií a myšlenek do velké organizace ale může být náročné. Problémy mohou nastat na technické úrovni kvůli potížím s integrací, stejně jako na kulturní úrovni kvůli odporu koncových uživatelů, pro které byla technologie původně určena.

V otevřené nebo inkluzivní organizaci se tyto problémy obvykle řeší ještě před úplným zavedením nové technologie nebo nápadu. Lze jim předejít zapojením technických týmů a zainteresovaných osob do rozhodovacího procesu, aby se dosáhlo jejich podpory a souhlasu a vyladil se přístup, který bude vyhovovat všem. Nové iniciativy lze navíc nasazovat postupně, což poskytuje příležitost otestovat jejich účinnost a odstranit případné problémy ještě předtím, než budou zavedeny ve velkém měřítku. Navzdory postupnému zavádění umožňuje tento proces podnikům velmi rychle vyzkoušet a implementovat i nové cloudové aplikace a služby. V době, kdy se velké podnikové organizace přizpůsobují měnícím se podmínkám spojeným s pandemií a disrupcemi trhu, je to obzvlášť důležité.

CEO, který řídí otevřenější a inkluzivnější organizaci, dokáže transformovat svůj podnik mnohem rychleji. Je schopen plně využít agilitu, kterou nabízí hybridní cloud, a urychlit svůj přechod ke cloudově orientované organizaci.

Většina společností se domnívala, že jim transformace na plnohodnotně cloudově orientovanou organizaci zabere roky, ale v důsledku pandemie dokázala v nebývalém rozsahu podpořit práci na dálku. Podniky zjistily, že nasazením distribuované infrastruktury založené na cloudu mohou během několika týdnů překonat obrovské technické, organizační a logistické překážky. Ústředním prvkem mnoha těchto infrastruktur je hybridní cloudová architektura zahrnující podnikové servery, datová centra i privátní a veřejné cloudové platformy, která podporuje cloudové aplikace.

Přijetí open source infrastruktury

Otevřená organizace je pro cloudový model vhodnější. CEO a manažerský tým totiž mají přístup ke správným informacím, které potřebují k výběru technologií, jež budou nejlépe vyhovovat obchodním požadavkům. Mají také podporu podniku, což jim dává větší jistotu při stanovování nových směrnic nebo zavádění nových procesů a aplikací, protože ví, že se setkají s pozitivní odezvou napříč celou organizací. Je to výhodné hned na několika úrovních.

Za prvé, organizace bude mít už vždy k dispozici open source framework, který umožní rychle a snadno nasazovat cloudová řešení. Když poskytovatelé hyper-škálovatelných služeb začali vyvíjet své digitální nabídky, postavili je na architektuře založené na cloudu. I když některé ze zavedenějších podniků rychle dohnaly ztrátu, stále závisí na starší infrastruktuře, kterou nelze ze dne na den vypnout. Starší systémy stále hrají klíčovou roli při podpoře klíčových procesů, je třeba je udržovat a postupně aktualizovat nebo nahrazovat, aniž by to omezovalo chod podniku.

Otevřená organizace má dobré předpoklady pro svou modernizaci. Snáze najde citlivou rovnováhu mezi udržováním a modernizací důležitých starších systémů, aby byl zachován provoz, a zároveň podporovány inovace zaváděním nových zajímavých cloudových aplikací a služeb. To umožňuje pokračovat ve vydávání nového softwaru a aplikací na podporu hlavní činnosti a rozšiřovat dosah na nové, i virtuální, trhy. Přispívá k tomu i open source softwarový projekt Kubernetes, který umožňuje interním vývojářům automatizovat správu obrovského množství kontejnerizovaných aplikací. Všechny tyto snahy dohromady uvolňují čas a zdroje potřebné k vývoji nové přelomové aplikace, která vezme spotřebitelský trh útokem, nebo k návrhu takového obchodního procesu, který zefektivní provoz a sníží náklady.

Jak se stát otevřeným ředitelem

CEO podniku musí ovládat umění pečlivého vyvažování. Musí se soustředit na to, aby poháněl firmu kupředu, a zároveň si udržoval dobré povědomí o konkurenčním prostředí a všech společenských, ekonomických a politických otázkách, které mohou ovlivnit její výkonnost.

Velká většina podniků stále provozuje svou činnost na dálku, ale i přesto se připravují na den, kdy budou moci vrátit své lidi na pracoviště. Budoucnost je stále nejistá a podniky musí být připraveny na všechny eventuality. Otevřené organizace projevily důvěru v open source řešení a ta jim prokázala svou hodnotu tím, že podpořila hybridní cloudové strategie v době, kdy podniky potřebovaly odolnou a flexibilní infrastrukturu.

Digitální strategie je neodmyslitelně spjata s výkonností podniku a podnikový software již není doménou pouze IT oddělení. Právě vedení je zodpovědné za nový software a odborné znalosti potřebné pro řešení konkrétních požadavků firmy. Díky většímu přehledu o digitálních technologiích mohou generální ředitelé usilovat o snížení závislosti na uzavřeném a proprietárním softwaru, který omezuje možnosti růstu. Mohou nadále investovat do open source metodik a technologií, které nabízejí větší svobodu a flexibilitu. To jim umožní přijmout přístup „fail fast and fail often“, který zrychluje inovace. Open source poskytuje podnikovému vedení rámec pro transformaci kultury organizace a její přebudování zdola nahoru, když vytváří prostředí, které podporuje spolupráci a nápady. Vysoce kvalifikovaní a motivovaní pracovníci zde mohou přispět k rozvoji udržitelné digitální strategie. Strategie, která zajistí, že se podnik bude i nadále přizpůsobovat a zlepšovat, a to i tváří v tvář ekonomické nejistotě.

Značky: