Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Oblasť kolektívneho investovania čaká od januára veľká zmena. Aj neprofesionálni investori budú po novom môcť bez obmedzenia vložiť svoje peniaze do alternatívnych fondov.

Konkrétne ide o európske dlhodobé investičné fondy, tzv. ELTIF, do ktorých mohli doteraz vstupovať len kvalifikovaní alebo profesionálni investori a iba časť tzv. retailových investorov. Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax s tým,  že pri distribúcii majetkových podielov v ELTIF fondoch retailovým investorom bude nevyhnutné podniknúť súvisiacu analýzu investora o primeranosti takejto investície. Nariadenie, ktoré umožňuje do ELTIF fondov vstupovať aj retailovým investorom, prijal tento rok Európsky parlament. Cieľom bolo poskytnúť financovanie pre reálne hospodárstvo Európskej únie a zvýšiť objem nebankového financovania pre nehnuteľnosti, zelené dlhopisy, malé a stredné podniky či infraštruktúru.

EÚ sprístupnila alternatívne fondy aj neprofesionálom

Kým doteraz mohli do alternatívnych fondov s možnosťou európskeho passportu vstupovať len kvalifikovaní alebo profesionálni investori napríklad s hodnotným portfóliom finančných nástrojov, ktorí spĺňali prísne stanovené kritériá, od 10. januára 2024 budú niektoré z týchto fondov dostupné aj širokej verejnosti. Konkrétne ide o európske dlhodobé investičné fondy, tzv. ELTIF. Tie umožňujú aj neprofesionálnym investorom v princípe bez obmedzenia vkladať peniaze do spoločností a projektov, ktoré potrebujú dlhodobý kapitál. Cieľom tohto opatrenia, ktoré prijal Európsky parlament, je zvýšiť objem nebankového financovania dostupného pre spoločnosti investujúce do reálneho hospodárstva Európskej únie. „Európske dlhodobé investičné fondy môžu vo svojom portfóliu kombinovať napríklad nehnuteľnosti, zelené dlhopisy, alebo dokonca aj netradičnejšie aktíva, ako je duševné vlastníctvo, lietadlá či plavidlá. Ich unikátnosť spočíva v tom, že ich je možné distribuovať retailovým investorom v celej EÚ a zároveň nie je stanovená žiadna hranica pre minimálnu investíciu. Stávajú sa tak dostupné doslova pre širokú verejnosť,“ vysvetľuje advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.

ELTIF fondy podliehajú kontrole

Nakoľko do ELTIF fondov budú môcť vstupovať aj retailoví a menej skúsení investori, tieto fondy sú dôsledne regulované. A to nielen na vnútroštátnej úrovni, ale podliehajú aj kontrole  príslušných európskych orgánov, napr. Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), čo prispieva k zvýšeniu transparentnosti a ochrany investorov. „Aktuálny právny stav tiež vyžaduje, aby sa pri distribúcii majetkových účastí v ELTIF fondoch retailovým investorom poskytovala primeraná miera tzv. due care, teda náležitej starostlivosti. Zároveň, ak hodnota portfólia finančných nástrojov potenciálneho retailového investora nepresahuje 500-tisíc eur, správca ELTIF je povinný zabezpečiť, aby tento potenciálny retailový investor neinvestoval do ELTIF celkovú sumu presahujúcu 10 % svojej hodnoty portfólia finančných nástrojov,“ objasňuje Peter Varga.

Peniaze z fondu nemožno vyberať kedykoľvek

Ak investori vstúpia do ELTIF fondu, musia rátať s tým, že ide o dlhodobú investíciu, kde je investičný horizont viac ako 5 rokov. ELTIF sú zároveň koncipované štandardne ako uzavreté investičné fondy. „Investori teda nemôžu požiadať o vyplatenie svojich majetkových účastí pred ukončením životnosti ELTIF, čo je konkrétny dátum stanovený v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch ELTIF. Zároveň ale právna úprava umožňuje aj to, aby ELTIF pripustil vo svojom štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch možnosť redemácie aj pred ukončením životnosti ELTIF, avšak za splnenia pevne stanovených podmienok reflektujúcich najmä riadenie rizika likvidity investičného fondu,“ objasňuje Peter Varga.

Fondy možno distribuovať v celej Únii

Európske dlhodobé investičné fondyje možné distribuovať v rámci celej EÚ. V registri Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) je doposiaľ zapísaných približne 90 takýchto fondov, s domovským členským štátom najčastejšie v Luxembursku, vo Francúzsku, v Taliansku alebo v Španielsku. V Česku je podľa registra distribuovaných šesť ELTIF fondov, avšak na území Slovenska nebol do decembra distribuovaný žiaden. Zakladať takýto fond zároveň nemôže ktokoľvek. Označenie ELTIF môžu používať len alternatívne investičné fondy, ktorým bolo udelené príslušné povolenie, pričom požiadať oň môžu iba licencovaní správcovia. Príslušným orgánom pre udelenie povolenia na Slovensku je Národná banka Slovenska, ktorá musí rozhodnúť do dvoch mesiacov odo dňa predloženia úplnej žiadosti o povolenie.

Značky: