Vo vyspelých krajinách dnes už naplno prebieha tzv. 4. priemyselná revolúcia – boom inovácií, digitalizácie, internetovej ekonomiky, vytváranie digitálneho trhu. Slovensko musí zachytiť a naplno využiť tento trend. Uviedol to minister hospodárstva SR Vazil Hudák na kongrese ITAPA 2015 v Bratislave.

Podľa Hudáka je práve Ministerstvo hospodárstva SR dôležitým nástrojom k tomu, ako preniesť prvky štvrtej priemyselnej revolúcie do reálneho diania, reálneho biznisu a v prospech slovenskej ekonomiky. Slovensko ako krajina by sa podľa neho malo stať tým, čo dnes voláme „Internet of things“, čiže potrebuje prepojiť kľúčových aktérov z oblastí výskumu, vývoja, praktickej aplikácie výskumu a podnikov, aby spolupracovali. „Súčasný svet a digitálna ekonomika fungujú na základe sieťovania a networking je kľúčový. Naša štruktúra spoločnosti a rozhodovania je však historicky založená vertikálne. Musíme prepojiť jednotlivé subjekty oveľa viac horizontálne a jeden zo spôsobov, akým tomu chce MH SR napomôcť, je vytvorenie národných inovatívnych klastrov. Slovensko má možnosť byť jedným z lídrov, teda nielen tým, kto sleduje, čo sa deje v zahraničí, ale tým, kto je v popredí,“ povedal Hudák.

Zmysel klastrov vidí najmä v prepojení výskumu a vzdelávania na hlavných ekonomických hráčov. Medzi perspektívnymi oblasťami sú podľa neho tie, kde má Slovensko dobrý základ: oblasť automobilového priemyslu, robotizácie, biotechnológií a biomedicíny, informačných a komunikačných technológií.

V súvislosti s vytváraním jednotného európskeho digitálneho trhu minister zdôraznil, že „pre Slovensko ako otvorenú ekonomiku, kde 85% HDP je tvorených v oblasti exportu, je nevyhnutné aktívne sa zapojiť do tvorby digitálneho trhu, lebo to je kľúčom k vedúcemu postaveniu v EÚ v oblasti digitálnej ekonomiky.

Môže nám v tom pomôcť aj naša budúcoročná pozícia predsedníckej krajiny EÚ – preto je medzi našimi prioritami rozvoj dátového hospodárstva, digitálnej ekonomiky s účasťou malých a stredných podnikov, bezbariérový prístup na celý digitálny trh, digitalizácia verejných služieb a cloud computing, ale aj cezhraničný interoperabilný eGovernment a rozvíjanie digitálnych zručností.

Značky: