Ako je to s písaním skratiek či so skloňovaním slova „pixel“? Objasní nám to Sibyla Mislovičová  z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

TOUCHIT: Ako by sa mali správne písať skratky? V našom magazíne niekedy uvádzame 900 Mbps (z megabits per second) a niekedy 900 Mbit/s. Čo je z toho správne? A rovnako megapixely, je rozlíšenie snímača 12 MPix alebo 12 MP?

S. M.: Vysvetľovať čitateľom TOUCHIT rozdiel medzi bitmibajtmi, podobne význam slova pixel by bolo nosením dreva do lesa. No z vašej otázky je zrejmé, že problém môže spôsobovať používanie značiek týchto slov v slovenskom texte.Slovo bit má značku b, slovo bajt (pripúšťa sa používanie aj pôvodnej podoby byte, i keď je menej frekventovaná ako zdomácnená podoba bajt) sa skracuje ako B. Slovo pixel má skrátenú podobu px. Tieto slová sa často spájajú s prvou časťou mega-, ktorou sa označuje  miliónty násobok základnej jednotky a ktorá má značku M. Z toho vyplýva, že zloženina megabit má značku Mb, zloženina megabajt značku MB a zložené slovo megapixel značku Mpx.

Ak chceme vyjadriť objem dát prenesený komunikačným kanálom za nejaký čas, požívame na to lomku, teda 900 megabitov za sekundu zapíšeme v podobe 900 Mb/s, podobne ako napríklad rýchlosť vetra v metroch za sekundu, napr. 20 m/s. Lomka sa v týchto prípadoch, používa bez medzier. Treba dodať, že po číselnom údaji pred značkou však medzera je, napr. operačná pamäť má 8 MB, fotoaparát s rozlíšením 16 Mpx.Popri podstatných menách bit, bajt, pixel sa používajú aj príslušné prídavné mená bitový, bajtovýpixelový, ktoré sa takisto spájajú s prvou časťou mega-: megabitový, megabajtový, megapixelový. S číselným údajom možno tieto prídavné mená zapísať pomocou skratiek, napr. 8 Mpx fotoaparát, ale takisto ako kombináciu číslice a prídavného mena spojenú spojovníkom, napr. 16-megapixelová kamera.

TOUCHIT: Ako skloňovať podstatné meno pixel – 2 pixely či 2 pixle? A akú správnu podobu má prídavné meno – pixelový či pixlový?

S.M.: Po istom čase variantného skloňovania, teda bez vypadávania vkladnej samohlásky e (pixely) a s jej vypadávaním (pixle), ustálili sa podoby so zachovaním samohlásky e, napr. bez pixela, s pixelmi, a prídavné meno pixelový. Ako som konštatovala na začiatku, používanie značiek, na ktoré ste sa pýtali, nie je v slovenských textoch jednotné, preto bola táto otázka nesmierne užitočná.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom septembrovom vydaní TOUCHIT č. 7/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.