Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový školský rok sa začína už o pár dní. Úlohou rodičov je zabezpečiť deťom všetko, čo na štúdium potrebujú. V najväčšej možnej miere by sa mali postarať aj o ochranu ich zdravia a osobných vecí.

Poisťujeme tisícky detí a zamestnancov škôl

Aj keď akcie organizované školou sú zdrojom tých najlepších zážitkov, sú pomerne rizikové. Minulý rok mala Allianz – Slovenská poisťovňa poistených takmer 70-tisíc detí a viac než 2-tisíc pedagogických pracovníkov. Vo všeobecnosti počet takýchto zmlúv každoročne mierne stúpa, čo je dôkazom toho, že školy čoraz viac dbajú na zabezpečenie finančného odškodnenia detí v prípade úrazu či krádeže.

Napríklad na výletoch sa deti tešia zo zmeny prostredia a nie vždy sú dostatočne opatrné. Zranenia, ktoré sa stanú v škole, predstavujú až 16 percent z celkového počtu detských úrazov. Allianz – Slovenská poisťovňa má poistenie školského úrazu s poistným krytím smrti, trvalých následkov, hospitalizácie a doby nevyhnutného liečenia. Toto poistenie sa vzťahuje na školskú, mimoškolskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť, pokiaľ je organizovaná školou.

Ide o skupinové poistenie a študenti sú ním krytí aj pri praktickom vyučovaní, rôznych exkurziách, školských výletoch, pobytoch v škole v prírode, lyžiarskych výcvikoch a iných akciách organizovaných školou, a to nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Okrem úrazového poistenia sú všetci poistení krytí voči škode spôsobenej krádežou a poškodením alebo zničením poistených vecí pri pokuse o krádež alebo lúpež.

Poistenie voči úrazom aj krádežiam

Toto poistenie chráni žiakov a zamestnancov škôl. Môžu ho uzavrieť detské jasle a všetky druhy škôl (materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, základné umelecké školy a jazykové školy), a to bez ohľadu na to, či sú štátne, cirkevné alebo súkromné. Miestom, na ktoré sa poistenie vzťahuje, je budova školy a všetky miestnosti a priestranstvá, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených osôb.

Poistenie chráni šatstvo, dáždniky, obuv, tašky (aktovky), peračník, učebnice, rysovacie a písacie potreby, kalkulačky a iné pomôcky, vrátane športových a zdravotných. V detských jasliach a materských školách sa poistenie vzťahuje aj na detské kočíky a sánky umiestnené v priestoroch na to určených.

Študenti by si zvlášť mali dávať pozor na svoje veci na internátoch. Postenie krádeže vecí žiakov sa totiž nevzťahuje na veci v domovoch mládeže, študentských domovoch, internátoch, ubytovniach a podobne.

Kradnú sa aj načúvacie prístroje

Ku krádežiam v školách dochádza najčastejšie v šatni, v triedach a v skrinkách na chodbách. Najviac sa kradnú bundy, topánky, školské tašky a prezuvky. Zlodejov však láka aj oblečenie na telesnú výchovu, pomôcky na výtvarnú východu a tiež zdravotné pomôcky, napríklad dioptrické okuliare či načúvací prístroj. Priemerná výška škody pri odcudzených veciach je 35 eur, za drahšie príslušenstvo to však môžu byť aj stovky eur.

Akú má škola zodpovednosť?

Zo zákona má škola danú aj svoju všeobecnú zodpovednosť za škodu spôsobenú žiakovi alebo iným osobám. A najmä, má danú osobitnú zodpovednosť za škodu spôsobenú žiakmi do 18 rokov. Škola totiž vykonáva nad žiakmi dohľad a môže tak zodpovedať aj za vzniknutú škodu. Allianz – Slovenská poisťovňa riešila v minulosti poistnú udalosť jednej základnej školy, pri ktorej žiak z okna školskej triedy vyhodil predmet a tým spôsobil ťažké ublíženie na zdraví chodkyne, ktorá bola práve pod oknom. Škola mala všeobecnú zodpovednosť za škodu poistenú, a tak náhradu škody za žiaka vyplatila poisťovňa.