Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V dňoch 28. a 29.3. 2017 sa v hoteli Partizán na Táľoch, uskutočnil III. ročník konferencie Newmatec pod patronátom a organizáciou Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR).

Na konferencii sa zúčastnilo 250 predstaviteľov automobilového priemyslu, v zastúpení najvyšších manažérov Volkswagen Slovakia, PSA Group, KIA Motors Slovakia, rozhodujúcich subdodávateľov automobilového priemyslu a predstaviteľov ZAP SR.

Účastníci konferencie sa dohodli na nasledujúcom spoločnom vyjadrení :

Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyslom v Slovenskej republike s podielom na tvorbe HDP SR vyšším ako 12%. V najbližších dvoch rokoch by tento podiel mal stúpať  vzhľadom na očakávaný efekt rozbehu automobilky Jaguar Land Rover.

Do fungovania automobilového priemyslu vstupujú významné technologické faktory vo výbave automobilov, akými sú autonómne riadené automobily a prepojené automobily, prechod z pohonov postavených na spaľovacích motoroch, na alternatívne pohony. Prejaví sa to v zmene vyrábaného sortimentu, rozsahu výroby, technologickej výbavy podnikov a pod.

Digitalizácia priemyslu, ako súčasť procesov zahrnutých v rámci Stratégie Priemysel 4.0, prináša rozsiahle zmeny v infraštruktúre a riadení podnikov, zvýšené požiadavky na investície a presun pracovných postov z nižšie kvalifikovaných na intelektuálne náročnejšie pozície. Priemysel 4.0 prinesie zmenené požiadavky na obsah a kvalitu vzdelávania a zároveň potrebu zvýšeného objemu rekvalifikácií. Požiadavka na kvalifikovanú pracovnú silu bude neustále narastať, keďže v priemysle vzniknú celkom nové profesie s  požiadavkami, ktoré sa ešte len budú formulovať.

Ďalším nesmierne vplyvným faktorom je zmena správania sa spotrebiteľov. Prudký nástup zdieľanej ekonomiky bude mať dopady na vyrábané objemy a vybavenosť automobilov.

Výskum a vývoj v automobilovom priemysle dosahuje v súčasnosti len zhruba desať percentnú úroveň  v porovnaní s rozvinutými západoeurópskymi krajinami a je výrazne nižší ako je to v okolitých krajinách. Aktivity výskumu a vývoja (R&D) sú pritom považované za významný faktor stability automobilového priemyslu a tlak na inovácie, tak produktov ako aj procesov ich význam neustále zvyšuje.

Uvedené faktory budú mať  rozhodujúci vplyv na ďalší vývoj jednej z rozhodujúcich  častí slovenskej ekonomiky. Pre udržanie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku považujú účastníci konferencie za rozhodujúce:

  • nastaviť prostredie a podmienky podporujúce rozvoj aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a uplatniť efektívne nástroje pre motiváciu a rozvoj priemyselného sektora, na podporu výskumu a vzdelávania v spolupráci s priemyselnou praxou.
  • vytvoriť pružný trh práce, umožňujúci pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek, na počet a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl
  • zásadne zmeniť vzdelávací systém v Slovenskej republike a zvýšiť počet absolventov technických univerzít
  • vytvoriť podmienky a prostredie pre aplikáciu digitalizácie priemyslu a potrebnej infraštruktúry v zmysle princípov Stratégie Priemysel 4.0
  • stabilizovať ekonomické a podnikateľské prostredie Slovenskej republiky zmysluplne riadeným rastom miezd, znižovaním cien energií, znižovaním administratívnej záťaže a vytváraním podmienok pre rast a rozvoj ekonomiky SR rovnomerne, s vhodným využitím priemyselných tradícií a potenciálu regiónov.

Účastníci III. ročníka konferencie Newmatec vydávajú túto výzvu s cieľom dôrazne upozorniť verejnosť, odborové organizácie a najmä orgány štátnej a verejnej správy, na aktuálnu situáciu a potreby nielen automobilového priemyslu, ale aj celého priemyslu v Slovenskej republike. Naplnenie uvedených požiadaviek považujeme za kľúčové podmienky pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Značky: