Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mesto Pezinok napreduje v oblasti informačných technológií. Len niekoľko miest na Slovensku sa dnes môže pochváliť, že je „v cloude“.  Migráciou štruktúry informačných technológií Mestského úradu v Pezinku počas marca 2024 sa zavŕšila niekoľkomesačná aktivita zameraná na zvýšenie bezpečnosti systému a dostupnosti jednotlivých komponentov, ktoré sú súčasťou IT Mesta Pezinok.

Myšlienka preniesť celú infraštruktúru IT do cloudu vznikla v roku 2022, ale reálne kroky pre realizáciu tohto plánu sa spravili až v nasledujúcom roku. Zámer zmigrovať celú IT infraštruktúru do cloudu bol prezentovaný poslancom na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. 3. 2023. Celý proces začal vyhlásením súťaže v septembri 2023 a na základe výsledku súťaže bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou 3S.sk, spol. s r. o. 12/2023 v celkovej sume 379 190,40€ s DPH.

Celé riešenie je postavené na privátnom cloude. Privátnom preto, lebo infraštruktúra v dátovom centre (DC) je vyhradená pre Mesto Pezinok ako zadávateľa. Privátny cloud nie je zdieľaný s inými organizáciami a poskytuje najvyššiu formu zabezpečenia údajov. Riešenie pozostáva z dvoch lokalít – produkčnej (dátové centrum Telekom) a záložnej (serverovňa mestského úradu). Celá prevádzka mestského úradu je pripojená dvomi nezávislými optickými trasami do dátového centra Telekomu, kde sa nachádzajú produkčné servery. Zálohovanie je riešené na strane dátového centra v Bratislave, a zároveň sa celá prevádzka replikuje do záložnej lokality.

Nové riešenie poskytuje mnoho výhod: Existujúca servisná zmluva zabezpečuje podporu pre všetky softvérové aj hardvérové komponenty. Riešenie je postavené na vysokej dostupnosti (High-availability) všetkých komponentov a s tým súvisiacimi všetkými poskytovanými službami pre obyvateľstvo. Použitím sofistikovaného firewall riešenia od spoločnosti FORTINET sa dosiahla výrazne vyššia úroveň zabezpečenia a odolnosti voči kybernetickým hrozbám. Ďalším zlepšením je zvýšenie výkonu serverov a kapacity diskového poľa s dostatočnou rezervou na plánovaný rozvoj služieb, rýchlosť a dostupnosť internetovej konektivity, dostupnosť služby pre organizácie, ktoré pristupujú do informačného systému samosprávy a ďalšie vylepšenia.

V ďalšom kroku chce mesto Pezinok zapojiť do nadobudnutej infraštruktúry aj mestské organizácie. Pracuje sa s predpokladom, že sa koncom roka 2024 v rámci pilotného programu do infraštruktúry začlenia niektoré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Pred vyššie spomínanou migráciou bola posledná väčšia investícia do IT infraštruktúry na MsÚ Pezinok vykonaná v roku 2015 s následnou servisnou zmluvou na nasledujúcich 5 rokov. V roku 2020 bola predĺžená servisná podpora platná do konca roku 2021 a od toho času bola IT infraštruktúra mestského úradu bez hardvérovej a softvérovej podpory, ako aj bez zazmluvnenej servisnej podpory. Vzniklo tak riziko, že pri výpadku niektorých hadvérových časti by bola ohrozená dostupnosť služieb tak interných ako aj pre verejnosť.

Značky: