Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára budúceho roka zjednoduší. Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) bude koniec „žltým lístkom“ a finančná správa začne doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) za všetky druhy daní (nielen za spotrebné dane) . Klienti však musia mať túto schránku aktivovanú na doručovanie.

Finančná správa od začiatku budúceho roka mení spôsob komunikácie so svojimi klientami v oblasti daní. Po novom sa nebude uskutočňovať cez portál finančnej správy (PFS), ale dokumenty za všetky druhy daní bude finančná správa doručovať do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade so zákonom o e-Governmente. V zmysle tohto zákona platí, že finančná správa ako orgán verejnej moci, je povinná takýmto spôsobom doručiť daňovému subjektu napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument. Pre zjednodušenú komunikáciu je však potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS.

Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť. Klienti nájdu všetky inštrukcie na aktiváciu schránky na ÚPVS alebo tu: „Návod na aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie“.

Finančná správa bude od januára budúceho roka doručovať elektronické úradné dokumenty vrátane príloh s rovnakými právnymi účinkami, ako pri doručovaní dokumentov v papierovej podobe. Aj v prípade takéhoto doručovania budú platiť dva režimy: nie do vlastných rúk (obyčajné doručovanie), alebo do vlastných rúk s fikciou doručenia. V druhom prípade bude potrebné potvrdenie doručenia zo strany adresáta.

Finančná správa takmer všetky dokumenty doručuje daňovým subjektom v režime do vlastných rúk (napr. predvolania, či rozhodnutia). Upozorňujeme na to, že elektronický dokument  sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení (deň, hodina, minúta a sekunda doručenia sa uvádza na elektronickej doručenke), ale aj  vtedy, ak uplynie úložná lehota (15 dní) a notifikáciu o doručení  v tejto lehote adresát nepotvrdí. Daňové subjekty sa však nemusia obávať. Budú si môcť nastaviť notifikácie o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zaslaním oznámenia na email, alebo prostredníctvom SMS správy.

Ak daňový subjekt nebude mať aktivovanú schránku na doručovanie na ÚPVS, bude mu cez  centrálne úradné doručovanie (CÚD) prostredníctvom  poskytovateľa poštových služieb doručená papierová   podoba  dokumentu. Finančná správa vyhotoví papierový rovnopis v prípade, ak schránku na ÚPVS nebude možné identifikovať.

Zahraničným osobám, ktoré  nebudú mať  aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale budú mať  zriadenú schránku na PFS, bude finančná správca zasielať dokumenty elektronicky  do schránok na  PFS. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na PFS,  tak jej  dokument bude doručovaný  v papierovej podobe  prostredníctvom poskytovateľa  poštových služieb.

Značky: