Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov eur, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

„Som rád, že sa nám spolu s ministerstvom životného prostredia a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou podarilo v končiacom Operačnom programe Kvalita životného prostredia presmerovať uvoľnené európskej zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Je to príležitosť zrealizovať projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor vyhlásila SIEA 7. februára 2023. Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov, v prípade subjektov ústrednej štátnej správy je podpora 100 %. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750 000 €.

„Touto výzvou sa podpora fotovoltických systémov vo verejnom sektore nezačína, ani nekončí. V uplynulom období získalo podporu z európskych zdrojov na obnovu verejných budov viac ako 850 projektov, z ktorých len zlomok využil aj pomoc na inštaláciu fotovoltických systémov. Všetkým je jasné, že situácia sa vlani radikálne zmenila a v pripravovanom Programe Slovensko rátame s vyšším záujmom. Aktuálna výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie, a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

Keďže je čas na využitie tejto pomoci s vysokou mierou podpory limitovaný, bolo nevyhnutné stanoviť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina sa nevyužíva na hospodárske účely iných subjektov. Zároveň platí, že maximálne 20 % celkového ročného objemu vyrobenej elektriny môže byť dodávané do distribučnej sústavy, zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Výzva bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Značky: