Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vláda SR na ostatnom rokovaní schválila zmeny pri poskytovaní investičnej pomoci. Uzavrela tým reformu zákona o investičnej pomoci, ktorý je účinný od 1. apríla 2018.

Nová úprava nariadenia vlády upravuje podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ako aj dostupné formy a výšku stimulov. Táto zmena vláde umožní pružnejšie reagovať na aktuálne potreby investorov.

Nová úprava obsahuje veľké množstvo zmien, ktoré v kombinácii so zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov prispejú k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Práve pre menej rozvinuté okresy budú hodnoty minimálnej investície nižšie a pomoc môže byť preto poskytnutá rýchlejšie a adresnejšie,“ vysvetlil Milan Šustek, manažér oddelenia daní spoločnosti Deloitte.

K najvýznamnejším zmenám patrí vypustenie minimálneho počtu nových pracovných miest pri priemyselných investíciách. Doteraz bolo potrebné pre získanie stimulov vytvoriť štandardne aspoň 40 nových pracovných miest. Nová úprava tak odzrkadľuje súčasný nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na trhu práce.

Znižuje sa aj minimálna výška investície do dlhodobého majetku, ktorá sa určuje podľa miery nezamestnanosti v jednotlivých okresoch. Napríklad, v okresoch s nezamestnanosťou nižšou ako celoslovenský priemer sa minimálna výška investície pre veľké spoločnosti znižuje z 10 mil. eur na 6 mil. eur. Najnižšiu investíciu je potrebné vynaložiť v tzv. najmenej rozvinutých okresoch, v ktorých investičné náklady predstavujú 200 tis. eur, resp. len 100 tis. Eur, ak pôjde o malé a stredne veľké podniky.

Nové nariadenie opätovne zavádza princíp spádovitosti, podľa ktorého sa pri určovaní podmienok zohľadňuje aj nezamestnanosť v susedných okresoch. Nemali by teda vznikať situácie, že susedné okresy majú diametrálne odlišné podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci.

Podpora sofistikovaných výrobných technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou

„Nariadenie má opodstatnenie tiež z pohľadu Industry 4.0 pre podniky, ktoré chcú rozširovať svoje výrobné kapacity a uvažujú o nákupe automatizačných zariadení a robotov. Je výhodné, že podmienka vytvárania nových pracovných miest v priemyselných projektoch už nie je súčasťou novej právnej úpravy“, uviedol Šustek.

Investičná pomoc bude zameraná viac na podporu sofistikovaných výrobných technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Pre tento účel sa vymedzujú tzv. „prioritné oblasti“, v ktorých budú platiť zjednodušené podmienky na získanie investičnej pomoci. Cieľom je prilákať väčší počet investícií s potenciálom prispieť k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.

Zmena nastáva aj v podpore výskumno-vývojových (technologických) centier.  Požadovať sa už nebude minimálny podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Kritériom však bude, aby bola zamestnancom vyplácaná vyššia mzda v porovnaní s priemernou mzdou. Dochádza však k obmedzeniu poskytovania dotácií a iných priamych foriem pomoci pre priemyselné investície. Priame formy pomoci tak už najmä na západnom Slovensku nebude možné poskytnúť (s výnimkou projektov v prioritných oblastiach).

Značky: