Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa aj na Slovensku dostávajú v rámci celospoločenskej diskusie do popredia.

Väčšinou sa však  pozornosť upriamuje na výrobu elektriny, pričom OZE majú veľký potenciál využiteľnosti aj v teplárenstve. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) preto vypracovala „Štúdia rozvoja OZE ako súčasti udržateľného vykurovania na Slovensku“, ktorá definuje najzásadnejšie systémové bariéry rozvoja OZE v sektore teplárenstva a predstavuje 10 politických odporúčaní, ktoré by transformáciu teplárenstva mali urýchliť.

SAPI pozornosť na tému využitia OZE v teplárenstve upriamila už na SAPI Energy Conference 2023, kde sa rozpútala zaujímavá diskusia. Ďalším krokom v podpore napĺňania potenciálu OZE v teplárenstve je nová „Štúdia rozvoja OZE ako súčasti udržateľného vykurovania na Slovensku“. Dokument popisuje súčasné charakteristiky sektora teplárenstva, pričom pozornosť venuje predovšetkým nedostatočnému využívaniu OZE, dominantnému postaveniu systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) a tiež aspektu emisne intenzívneho individuálneho vykurovania domácností. Poskytuje stručný prehľad kľúčových strategických dokumentov SR relevantných pre oblasť využívania OZE ako prostriedku dekarbonizácie.

Štúdia poskytuje analýzu povolení na podnikanie v tepelnej energetike vydávaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a štúdia tiež kladie špecifický dôraz na koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky, ktoré povinne spracovávajú vybrané obce podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Zaujímavým zistením je, že „takmer dve tretiny dotknutých slovenských miest a obcí si neplní zákonnú povinnosť vypracovať a pravidelne aktualizovať svoje koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky vyplývajúce zo zákona o tepelnej energetike.“

Silné a jasné odporúčania

Podľa záverov štúdie by mala Slovenská republika podporiť miestne plánovanie obcí v oblasti rozvoja tepelnej energetiky a tiež rozvoj miestnych energetických komunít. Zároveň sa ako žiaduca javí potreba úpravy legislatívnej definície faktora primárnej energie pre systémy CZT a tiež zavedenie motivačnej cenovej regulácie zo strany ÚRSO. K zvýšeniu tempa transformácie sektora by malo tiež prispieť zavedenie daňových výhod a preferenčných taríf, ako aj cielená dotačná podpora pre nízkopríjmové domácnosti. Je tiež potrebné zaviesť dlhodobé plánovanie a podporu rozvoja odborných kapacít, bez ktorých nemôže byť zelená transformácia sektora úspešná. Ako ďalšie odporúčania štúdia uvádza podporu rozvoja geotermálnej energie, zjednotenie zberu a štatistického vykazovania údajov a v neposlednom rade aj zjednodušenie povoľovacích procesov pre OZE v súlade s odporúčaním Komisie z mája 2022.

„Ako asociácia sme sa v štúdii vôbec po prvýkrát komplexným spôsobom zaoberali možnosťami dekarbonizácie sektora teplárenstva na Slovensku. V kontexte zaostávania za európskym tempom nasadzovania OZE v sektore vykurovania je cieľom dokumentu identifikovať kľúčové prekážky a pripraviť sériu odporúčaní, s ktorými budeme ďalej strategicky pracovať, aj s ohľadom na nadchádzajúcu aktualizáciu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu v roku 2024,“ približuje autor štúdie Boris Valach.

Vstupné dáta priamo od odborníkov zo sektora

Štúdia je vypracovaná na základe pološtruktúrovaných výskumných rozhovorov s expertkami a expertmi, ktoré prebiehali od mája do júla roka 2023. Vďaka aktuálnym informáciám o odvetví tak definuje najzásadnejšie bariéry rozvoja OZE v sektore teplárenstva na Slovensku, na ktoré nadväzujú národné politické odporúčania (tzv. Desatoro pre dekarbonizáciu teplárenstva od SAPI), cielené na štátne inštitúcie s rozhodovacou právomocou.

„Vypracovaním a zverejnením štúdie naša práca len začína. Máme teraz v rukách spätnú väzbu z trhu a silné argumenty, na základe ktorých sme identifikovali problematické oblasti rozvoja OZE v teplárenstve. Budeme sa snažiť naše zistenia a odporúčania komunikovať všetkým relevantným hráčom, predovšetkým Ministerstvu hospodárstva SR a veríme, že členovia novej vlády budú otvorení diskusii. Rozdiely medzi Slovenskom a západnou Európou sa každým dňom prehlbujú a je najvyšší čas konať,“ približuje ďalšie kroky riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Značky: