Projekt STE(A)M podporuje inovatívne a interdisciplinárne prístupy k výučbe predmetov vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky. Predstavivosť a kreativitu žiakov základných a stredných škôl zvyšuje cez umenie a vizuálne vzdelávacie metódy.

Ministerstvo školstva chce zabezpečiť rozširovanie vzdelávania pomocou projektu STE(A)M na slovenských základných a stredných školách, pričom spoločnosť Siemens pre tento projekt dodá technológie, know-how, softvér a vytvorí aj samotný špeciálny študijný materiál pre žiakov. Memorandom sa ministerstvo a Siemens dohodli na zámere nastaviť podmienky vzájomnej spolupráce.

Ukážka vzdelávacieho procesu Siemens
Ukážka vzdelávacieho procesu Siemens

Projekt STE(A)M má podporiť digitálne zručnosti žiakov na slovenských školách, ale zároveň tiež znížiť alebo úplne odstrániť regionálne rozdiely, ktoré dnes medzi žiakmi z rôznych častí Slovenska sú.

Spoločnosť Siemens Digital Industries Software okrem študijného materiálu pre žiakov pripraví aj program s názvom Train the Trainer, ktorý zlepší vedomosti a zručnosti samotných učiteľov na základných a stredných školách. Vybrané školy tiež získajú bezplatný prístup k CAD softvéru Solid Edge, ktorý umožňuje dizajnovať a modelovať rôzne 3D predmety alebo technologické súčiastky. Ten je určený najmä pre študentov stredných odborných škôl.

Ukážka vzdelávacieho procesu Siemens
Ukážka vzdelávacieho procesu Siemens

STE(A)M vyučovanie je zaujímavé v tom, že môže byť primárne zamerané na jeden predmet, ale v osnovách môže aplikovať kontexty z iných. Namiesto klasických vyučovacích metód, ktoré sú zamerané na učiteľa, podporuje zameranie na študentov a ich bádanie po riešení problémov z reálneho sveta. STE(A)M tiež podporuje moderné zručnosti, ktoré potom študenti budú môcť využiť v reálnej praxi a svojej kariére.

Pre učiteľov na základných a stredných školách môže byť prechod na nové technológie náročný, STE(A)M preto kladie rovnaký dôraz aj na podporu pedagógov. Na študijný materiál vytvorený Siemensom preto bude nadväzovať aj spomínaný program Train the Trainer.

Ukážka vzdelávacieho procesu Siemens
Ukážka vzdelávacieho procesu Siemens

Do projektu má byť už v prvom roku prihlásených minimálne 50 základných a stredných škôl, pričom už ďalší rok by to malo byť minimálne 200. Rovnaký bude aj počet certifikovaných pedagogických pracovníkov. Vo výsledku tak bude mať každá škola aspoň jedného pedagogického zamestnanca s certifikátom vydaným spoločnosťou Siemens.

Na základných školách môže STE(A)M a jeho vizuálne pomôcky pomôcť najmä žiakom, ktorý by inak mali so zvládaním matematiky a ostatných STEM predmetov problémy. Príkladom môže byť možnosť zobraziť si fyzikálne vektory na skutočných 3D objektoch. Študijný materiál Siemensu obsahuje 11 rozličných lekcií, 100 cvičení a 100 testov.