Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group upevňuje svoju vedúcu pozíciu vo svete elektrickej mobility a sústreďuje mnohoročné skúsenosti s článkami batérií ako aj výrazné vedomosti v tejto oblasti do nového Špecializovaného centra pre články batérií spoločnosti BMW Group (BMW Group Battery Cell Competence Centre). Zámerom interdisciplinárneho špecializovaného centra v Mníchove je napredovať s vývojom technológie článkov batérií a s ich zavádzaním do výroby. „Nové Špecializované centrum pre články batérií nás postaví do úplne novej pozície,” uviedol Oliver Zipse, predseda predstavenstva spoločnosti BMW AG. „Pokiaľ by sme si ako technologický základ zobrali aktuálny model BMW i3, tak do roku 2030 dokážeme zdvojnásobiť energetickú hustotu našich batérií a tým aj dojazd našich vozidiel ponúkaných zákazníkom.”

Spoločnosť BMW Group dnes v prítomnosti bavorského premiéra Dr. Markusa Södera zástupcom médií z celého sveta predstavila nové technicky a technologicky vyspelé Špecializované centrum. Odhalila špičkové laboratóriá, výskumné priestory a systémy prototypov. Dr. Markus Söder vyzdvihol špičkové laboratóriá, výskumné priestory ako aj systémy na výrobu prototypov.

Zipse pokračoval: „Technológia článkov batérií predstavuje v našej ofenzíve elektrických vozidiel kľúčový faktor úspechu a ovplyvní celkový výkon batérií ako aj náklady na ich vývoj a výrobu. Naše neprekonateľné skúsenosti z celého výrobného procesu zaručujú, že za každých okolností dokážeme dodať najlepšiu možnú technológiu. Dokážeme presne povedať, aký tvar chceme dostať, ako aj aké materiály má obsahovať a aké podmienky má spĺňať. Výsledkom je, že sme ideálne pripravení na to, aby sme naplno podporili príchod našich elektrifikovaných vozidiel na trh.”

Nové Špecializované centrum pokrýva celý výrobný proces technológie článkov batérií — od výskumu a vývoja po tvar a zloženie článkov a ich vhodnosť pre veľkosériovú výrobu. Pracovisko spojí všetky skúsenosti spoločnosti a položí základ pre ich ďalší rozvoj. Krátke vzdialenosti a intenzívna spolupráca naprieč viacerými oddeleniami umožní komplexný, prehľadný a trvalo udržateľný vývoj článkov batérií. Dôležitým prvkom je aj to, že veľký dôraz sa kladie aj na možnosti komplexnej recyklácie.

Spoločnosť BMW Group investuje do centra v priebehu najbližších štyroch rokov 200 miliónov eur a vytvorí 200 pracovných miest. Touto investíciou sa spoločnosť posunie na vyššiu technologickú úroveň a zároveň si udrží pracovné miesta a kľúčové schopnosti. Spoločnosť spolu so zamestnancami spolupracuje na tom, aby definovali budúcnosť elektrickej mobility a jej miesto v rámci spoločnosti BMW Group. „Spoločná závodná rada bola od začiatku súčasťou Špecializovaného centra pre články batérií,” povedal Stefan Schmidt, podpredseda Spoločnej závodnej rady BMW AG. „Zástupcovia zamestnancov spoločnosti BMW Group sú aktívne zapojení do tvorby tohto odvetvia automobilovej budúcnosti so zámerom rozvoja špecifických zručností našich zamestnancov v rámci spoločnosti. Zároveň to vnímame ako dlhodobé zabezpečenie pracovných miest počas procesu transformácie.”

Vývoj materiálov ako základ vývoja článkov
Spoločnosť BMW Group bude v Špecializovanom centre vyvíjať nové generácie článkov batérií, pričom sa zameria na všetky aspekty dôležité pre zákazníkov ako špičkový výkon, energetická hustota, bezpečnosť, správanie sa a výkon pri rôznych teplotách, nabíjacie možnosti, životnosť a znižovanie cien batérií. Tým pádom výrazne prispieva k celkovému výkonu elektrifikovaného vozidla. Spoločnosť BMW Group plánuje vyvíjať pre svoje modely najlepšie možné batérie, ktoré by spĺňali všetky uvedené vlastnosti a zároveň by odrážali záväzok spoločnosti dodávať majiteľom elektrifikovaných vozidiel tie najlepšie batérie, ktoré do detailu vyhovujú ich druhu vozidla.

Výber správnych materiálov už od samého začiatku predstavuje najdôležitejšiu prioritu pre splnenie vysokých nárokov. Experti v Špecializovanom centre preto neustále preverujú a skúmajú inovatívne materiály a systematicky ich navzájom porovnávajú. To vedie k vytváraniu nového materiálového zloženia jednotlivých prvkov článkov batérií: anódy, katódy, elektrolytu a separátoru. Spôsob, akým jednotlivé prvky navzájom reagujú, inými slovami celkové chemické zloženie článku, predstavuje ďalší významný faktor pri vývoji konštrukcie článkov batérií.

Pre zaručenie neustáleho prístupu k najnovším poznatkom a výdobytkom vývoja, spolupracuje spoločnosť BMW Group s významnými partnermi z celého sveta. Patria sem vedecké inštitúcie, univerzity, renomované spoločnosti ako aj start-upy. Spoločnosť tak získava vedomosti, na ktoré netreba samostatný vývoj. Vznikajú tak synergie a výrazne sa skracuje čas potrebný na vývoj. Spolupráca v rámci siete partnerov umožňuje spoločnosti BMW Group obohatiť svoje vlastné výsledky výskumu tejto špičkovej technológie a naplno využiť potenciál a možnosti na ďalšie inovácie.

Špičkové laboratórne a analytické vybavenie
V laboratóriách, vo výskumných priestoroch a pri výrobe prototypov, sa špecialisti z celého sveta budú venovať analýze konštrukcie a technológií článkov batérií. Simulácie a chemické analýzy pritom pomáhajú pri vývoji článkov už od samého počiatku.

Spoločnosť BMW Group analyzuje články batérií už od roku 2008, takže sa môže oprieť o roky skúseností. Výsledkom sú potom rozsiahle vedomosti v tomto obore. Laboratórium v Špecializovanom centre neustále zlepšuje špičkovú technológiu ako aj metódy potrebné na ďalšie rozširovanie vedomostí, monitoruje aktuálne trendy v oblasti článkov batérií budúcnosti a zohráva aktívnu úlohu pri smerovaní vývoja.

V laboratóriu sa už niekoľko rokov v malých sériách vyrábajú aj testovacie články z vlastného vývoja. Na nich sa identifikuje ideálna štruktúra článkov z najrôznejších materiálov a ich variácií. Zároveň sa kladie veľký dôraz na zníženie počtu použitých materiálov a popri tom aj na neustále zlepšovanie ich vlastností. Pokiaľ článok absolvuje vnútorné testy odolnosti a nabíjacích vlastností, postúpi na testovanie vo väčšom rozsahu. Pre tieto potreby je k dispozícii celá testovacia hala, kde sa vykonávajú rôzne druhy testov. Experti môžu taktiež využívať vlastné bezpečnostné laboratórium, kde sa v extrémnych podmienkach skúma robustnosť a pevnosť článkov batérií. Spoločnosť BMW Group tak dokáže dosahovať rovnaké vysoké bezpečnostné štandardy aj pri zvýšení energetickej hustoty a rýchlejšom nabíjaní.

Trvalo udržateľná a spoľahlivá dodávateľská sieť do roku 2025 a ďalej
Pri budúcej expanzii elektrickej mobility bude predstavovať kľúčový faktor trvalá udržateľnosť a spoľahlivosť dodávateľskej siete. Pre špecialistov spoločnosti BMW Group zodpovedných za nákup má etická výroba a ťažba základných materiálov a surovín veľmi vysokú hodnotu. Na tomto základe preto vzniká aj celý dodávateľský reťazec až po ťažobné priestory, z ktorých pochádzajú jednotlivé materiály. Medzi najvyššie priority tak patrí dodržiavanie ľudských práv a ochrany prírody. Spoločnosť BMW Group na svojom webe uverejňuje pravidelne aktualizovaný zoznam krajín z ktorých pochádza kobalt (pozri: https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/en/2019/BMW%20Group%20Sorgfaltspflicht%20bei%20der%20Lieferantenauswahl_EN.pdf).

Spoločnosť taktiež zmenila zloženie dodávateľskej siete pre nadchádzajúcu piatu generáciu vysokonapäťových batérií a v roku 2020 si začne kobalt a lítium pre výrobu článkov batérií zaobstarávať priamo. To zaručuje úplnú transparentnosť a prehľadnosť pôvodu týchto dvoch životne dôležitých materiálov batérií. Navyše, všetky súvisiace zmluvy zaručujú spoľahlivú dodávku týchto materiálov minimálne do roku 2025. V budúcnosti sa bude kobalt ťažiť priamo v baniach v Austrálii a v Maroku a lítium vo viacerých krajinách vrátane Austrálie.

Výrobná technológia budúcnosti
Spoločnosť BMW Group taktiež podniká kroky na zaistenie toho, aby sa ďalšie generácie článkov batérií dali vyrábať vo veľkom rozsahu. Špecializované centrum tak poskytne ideálne pracovné podmienky aj vysoko kvalitné výrobné podmienky podľa priemyselných štandardov prestížnych výrobcov článkov batérií. Nachádzajú sa tu najnovšie výrobné technológie, pričom sa myslelo predovšetkým na dôležitosť flexibility pri výrobe rôznych veľkostí článkov a zároveň aj na možnosť čo najrýchlejšieho zapracovania najnovších poznatkov z viacerých smerov vývoja.

Výroba prototypov článkov batérií umožňuje plné možnosti analýzy a pochopenia celého procesu výroby článkov batérií. Vďaka tomu, že spoločnosť BMW Group zapracuje do svojho vlastného vývoja aj výrobné skúsenosti, dokáže posúdiť a vyhodnocovať špecifické chemické zloženie, mechanizmus a konštrukciu článkov batérií. V budúcnosti potom dokáže potenciálnym dodávateľom zadať presné požiadavky na výrobu článkov.

Konštrukcia pripravená na recykláciu
Batérie, ktoré už nebudú vyhovovať použitiu v automobiloch, sa dajú nasledovne využiť ako stacionárne úložiská energie, ktoré pomôžu uchovať energiu z obnoviteľných zdrojov vo verejnej elektrickej sieti. Vďaka tomu sa zvýši stabilita siete a zákazníkom sa znížia náklady na elektrickú energiu. V tejto súvislosti už spoločnosť BMW Group spustila viacero veľkých inovácií. Spoločnosť taktiež využíva batériové systémy na uskladnenie energie pre neustále zlepšovanie dodávky energie do svojich závodov po celom svete.

Spoločnosť BMW Group sa už viacero rokov zameriava na dôsledné dodržiavanie predpisov na recykláciu batérií, ktoré sa nedajú používať už ani ako stacionárne úložiská elektrickej energie. Počas vývoja modelu BMW i3 vzniklo v spolupráci s partnermi viacero techník na oživovanie batérií. Tieto a ďalšie recyklačné metódy sa teraz upravia tak, aby sa dali použiť aj vo veľkom priemyselnom rozsahu. Z tohto dôvodu sa spoločnosť BMW Group opäť spojila s partnermi. Zámerom je dosiahnuť mieru recyklácie, ktorá by prekročila 90 percent. Už pri konštrukcii článkov batérií si spoločnosť BMW Group kladie podmienku, aby sa v neskoršom štádiu životného cyklu dali účinne recyklovať.

Špecializované centrum pre články batérií umožní spoločnosti BMW Group nadobudnúť ešte viac skúseností s recyklovaním batérií a s používaním techník, ktoré umožnia ich využitie v širokom priemyselnom rozsahu.

V úsilí pri zvyšovaní miery recyklácie spoločnosť pri vývoji nových komponentov automobilov neustále spolupracuje so svojim reckylačným a demontážnym oddelením. Okrem toho spoločnosť BMW Group spolupracuje s výskumnými inštitúciami a s dodávateľmi, aby iniciovala intenzívne zapracovávanie nových technológií opätovného využitia materiálov, ktoré sa budú používať v budúcnosti.

Medzinárodný výrobný reťazec pre elektrickú mobilitu
Spoločnosť BMW Group vytvorila mimoriadne flexibilný výrobný reťazec, ktorý dokáže rýchlo reagovať na požiadavku na elektrifikované modely. Všetky elektrifikované modely sú integrované do existujúceho výrobného systému. Spoločnosť v súčasnosti vyrába elektrifikované vozidlá na jedenástich miestach po celom svete.

Batérie potrebné pre tieto modely pochádzajú z troch závodov na výrobu batérií v Dingolfingu (Nemecko), Spartanburgu (USA) a v Šen-jangu (Čína). Spoločnosť BMW Group umiestnila výrobu batérií aj do Thajska, kde ide o súčasť spoločného podniku so spoločnosťou Dräxlmaier Group. Vedúcu úlohu v celej sieti zohráva závod spoločnosti BMW Group v meste Dingolfing, keďže ide o špecializované centrum pre systémy elektrického pohonu.

Ambiciózne plány predaja elektrifikovaných vozidiel
Spoločnosť BMW Group má momentálne v ponuke dvanásť modelov, čo ju v celosvetovom meradle radí medzi popredných výrobcov. Ciele spoločnosti v oblasti predaja elektrifikovaných vozidiel sú jasné. V roku 2021 majú tvoriť štvrtinu všetkých vozidiel, ktoré spoločnosť BMW Group predá v Európe. Tieto hodnoty majú do roku 2025 stúpnuť na tretinu a v roku 2030 na polovicu všetkých vozidiel predaných v Európe.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bude spoločnosť BMW Group ponúkať od roku 2023 na výber z 25 elektrifikovaných modelov. Jedným zo spôsobov, ako sa má podariť dosiahnuť tento cieľ, predstavuje flexibilná konštrukcia vozidiel, ktorá umožní použitie elektrického, plug-in hybridného aj spaľovacieho motora v tej istej karosérii. Tým sa zvýši aj flexibilita spoločnosti a možnosť pružne reagovať na meniace sa okolnosti. Viac ako polovica z 25 modelov ponúkne aj plne elektrický pohon.

V porovnaní s rokom 2019 sa počet predaných elektrifikovaných modelov do roku 2021 zdvojnásobí a následne bude pokračovať každý rok v medziročnom raste v priemere o 30 percent.

Značky: