Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vzhľadom na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa opätovne pripomína základné podmienky podávania tejto žiadosti. Zároveň pripája niekoľko praktických príkladov k téme.

Pri akej dávke je možné požiadať o znovurozhodnutie?

Poistenec môže podať žiadosť o znovurozhodnutie výlučne iba pri dávke pandemické ošetrovné. Tí poistenci, ktorí poberali napr. pandemické nemocenské, nežiadajú o znovurozhodnutie, keďže tejto dávky sa znovurozhodnutie netýka.

Ktorí poistenci môžu požiadať o nové rozhodnutie nároku na pandemické ošetrovné?

Žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné môžu podať poistenci, ktorým už bol pred podaním žiadosti o znovurozhodnutie nárok na pandemické ošetrovné počas krízovej situácie (od 03/2020) priznaný alebo bol nárok zamietnutý.

Využiť možnosť požiadať o nové rozhodnutie o nároku na túto dávku môže využiť poistenec, ktorému pôvodne:

  • nebol priznaný nárok na pandemické ošetrovné pre nesplnenie podmienok nároku na túto dávku (napr. nebol poistený, nemal ako SZČO zaplatené poistné a pod.), pričom v súčasnosti tieto podmienky už spĺňa,
  • bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, avšak v sume, ktorá nezodpovedá aktuálnym príjmom.

Kedy, resp. v akom termíne má poistenec požiadať o znovurozhodnutie?

S účinnosťou od 9. apríla 2021 môžu poistenci požiadať o znovurozhodnutie. Následne môžu požiadať o znovurozhodnutie iba dvakrát ročne – vždy k prvému dňu ošetrovania/starostlivosti po 31. decembri a 30. júni príslušného kalendárneho roka. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne prehodnotí nárok na pandemické ošetrovné k prvému dňu potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania (dátum, ku ktorému sa nárok prehodnotí si poistenec nemôže vybrať, vždy ide o prvý deň potreby osobnej a celodennej starostlivosti/ošetrovania) nasledujúcom po:

  • 31. decembri alebo
  • 30. júni.

Ktorí poistenci nežiadajú o nové rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné?

Poistenci,  ktorí nikdy nepoberali pandemické ošetrovné počas krízovej situácie a ani im nebol pôvodne zamietnutý nárok na dávku. Ak takíto poistenci podajú žiadosť, spôsobujú zbytočnú záťaž referentov pobočiek, ktorí vyplácajú dávky, keďže pobočky musia takúto žiadosť spracovať.

Upozornenie:

V prípade, ak na základe žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné nárok na túto dávku nevznikne, Sociálna poisťovňa rozhodne o nepriznaní nároku na dávku a dávka nebude vyplácaná (napr. ak poistenec už nebude nemocensky poistený).

Príklad 1:

Poistencovi bolo prvýkrát priznané pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 15. 10. 2022 do 25. 10. 2022. Pandemické ošetrovné mu bolo priznané z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2021 (rozhodujúce obdobie). Následne si uplatnil ďalšie pandemické ošetrovné od 12. 2. 2023 do 20. 2. 2023. Keďže v roku 2022 mal vyššie vymeriavacie základy ako v roku 2021, môže podať žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné. Pandemické ošetrovné za obdobie od 12. 2. 2023 (prvý deň potreby ošetrovania po 31. 12. 2022) sa mu prehodnotí a nanovo sa určí jeho výška z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2022. Pandemické ošetrovné v novo určenej výške sa bude vyplácať až do zániku nároku na dávku alebo kým poistenec opätovne nepožiada o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (najskôr po 30. 6. 2023).

Príklad 2:

Poistenec si uplatnil prvýkrát pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 20. 2. 2021. Keďže poistenec k tomuto dňu  nebol nemocensky poistený a ani nebol v ochrannej lehote, nárok na pandemické ošetrovné mu nevznikol.  Od 1. 1. 2022 mu vznikol nový pracovný pomer a od 15. 4. 2022 si uplatnil opäť nárok na pandemické ošetrovné. V takomto prípade poistenec požiada o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné po 31.12. 2021. Keďže ku dňu 15. 4. 2022 (prvý deň potreby ošetrovania po 31 .12. 2021) už je nemocensky poistený ako zamestnanec, nárok na pandemické ošetrovné mu vznikne.

Príklad 3:

Poistencovi bolo prvýkrát priznané pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 10. 9. 2022 do 15. 9. 2022 ako povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe. Od 20. 2. 2023 si opäť uplatnil nárok na pandemické ošetrovné a zároveň si podal žiadosť o znovurozhodnutie (po 31. 12. 2022). Z uvedeného dôvodu sa nárok na pandemické ošetrovné posúdi nanovo k 20. 2. 2023. Ak by k tomuto dátumu poistenec nesplnil podmienky nároku na dávku (napr. nemal by zaplatené poistné v správnej výške a včas), nárok by mu nevznikol.

Informácie o dávke pandemické ošetrovné, vrátane ďalších podrobností o možnosti podať žiadosť o znovurozhodnutie, sú verejne prístupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu:

Ako požiadať o pandemické ošetrovné

Ako a kedy požadať o znovurozuhodnutie o dávke pandemické ošetrovné