Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Tatra banky pozná výsledky grantového programu E-Talent. Na podporu šiestich projektov venuje 25 tisíc eur.

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky. Do uzávierky sme prijali 24 žiadostí, z ktorých sme 6 podporili sumou spolu 25 000 eur.

Podporené boli 4 projekty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1 projekt Technickej univerzity v Košiciach a 1 projekt Žilinskej univerzity v Žiline.

„Kvalita predložených projektov bola tento rok opäť veľmi vysoká, čo vypovedá o kvalite štúdia a práci so študentmi. Projekty, posudzovala, tak ako každý rok, nezávislá komisia zložená z prestížnych odborníkov z oblasti IT,“

uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Predkladané projekty museli nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň museli sledovať obsahové kritériá programu:

  • originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu
  • praktickú využiteľnosť výstupov výskumu
  • medzisektorový prístup k výskumu
  • využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných fakultách technického zamerania.

Vybrané podporené projekty v roku 2015       

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií
HoloBanking 

Autori projektu HoloBanking sa venovali inovatívnej myšlienke využitia zariadení pre zmiešanú a virtuálnu realitu v oblasti bankovníctva. Samotný výstup projektu hodnotia pozitívne, keďže sa aj napriek veľmi obmedzeným podmienkam mohli venovať vývoju prototypu bankovníctva vo virtuálnej realite. Vo vytvorenom prototype virtuálnu realitu dokonca úspešne rozšírili o vnorenie reálneho sveta, aby vykompenzovali rozdiely technológií virtuálnej od rozšírenej reality, na ktorú projekt v pôvodnom návrhu projektu zameriavali. Pozitívnym výsledkom projektu bolo zapojenie študentov do práce so zariadeniami v rámci ich záverečných projektov. Vďaka grantu Nadácie Tatra banky tak bolo študentom umožnené pracovať so zariadením, ktoré sa na trhu objavilo  v čase riešenia ich projektov. Práve tento fakt je kľúčovým pre ich motiváciu aj pre možnosť dosiahnutia výskumných výsledkov a ich prezentovania aj odbornej verejnosti. Oblasti rozšírenej a virtuálnej reality sa plánujú venovať aj naďalej.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

CASTLE – Comfortable and SmarT Living Expanded

Vďaka tomuto projektu sa vytvoril zmenšený model domácnosti s prvkami IoT, ktorý je riadený pomocou cloudových technológií. Všetky definované ciele sa realizačnému tímu podarilo naplniť po technickej aj po softvérovej stránke. Realizačný tím je tvorený jedným profesorom, jedným odborným asistentom, doktorandmi a študentmi inžinierskeho a bakalárskeho štúdia. Model bol vytvorený pre študentov Katedry kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, ktorí budú môcť realizovať svoje záverečné a semestrálne práce na tomto modeli. Využitie modelu je možné aj na treťom stupni štúdia, kde môže študent napríklad navrhovať a realizovať nové architektúry sietí, nové typy gatewayov pre zber a predspracovanie dát z IoT a IIoT (Industrial IoT) zariadení a ich zasielaní a spracovaní na cloudových technológiách. Tento model je možné v budúcnosti využiť na ďalší aplikačný výskum a vývoj v oblasti cloudových, IoT, informačno-komunikačných, informačno-riadiacich a mnoho ďalších technológií.

Značky: