Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cestovné poistenie je dnes už samozrejmosť, bez neho sa môže dovolenka až niekoľkonásobne predražiť. Dovolenkári by však mali mať na pamäti jedno – že poistenie chráni pred vznikom náhodnej udalosti. Ľudia by preto nemali ísť vedome do rizika, pretože môžu nastať problémy pri plnení. Aké sú najčastejšie prípady výluk z cestovného poistenia, ktoré riešili likvidátori UNIQA a čo robiť, aby ste sa vyhli problémom?  

Alkohol a omamné látky

Požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok má na plnenie pri poistnej udalosti zásadný vplyv. V prípade, že poistná udalosť nastala  z dôvodu požitia alkoholu či omamných látok, môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia – podľa toho aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti. Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode, či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí.

Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri tzv. all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu. „Špeciálne by sme chceli upozorniť, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu,  vplyvom návykových látok alebo nadmerným užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Evidujeme tiež viaceré  úrazy následkom požitia omamných látok (napr. marihuana) v krajinách, kde je ich požitie povolené. Pozor! Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené,“ upozorňuje manažérka pre cestovné poistenie UNIQA poisťovne Ľubomíra Hricová.

Rizikové a adrenalínové športy

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov automaticky kryté aj letné športy vykonávane pri mori počas dovolenky a zakúpené priamo na pláži, ako napr. jazda na vodnom skútri, člnkovanie,  vodný bicykel či vodné lyžovanie. V prípade, že sa chce niekto venovať na dovolenke rizikovým a adrenalínovým športom, tie zvyčajne treba pripoistiť. Rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov, sústredení v zahraničí (okrem športov uvedených vo výlukách z poistenia). Konkrétne informácie o športoch, ktoré nie sú kryté poistením sú uvedené v poistných podmienkach, napr. horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus nad 5000 mnm, diaľkové plávanie nad 10 km, parašutizmus, alpinistika nad 5000 mnm, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding či bungee-jumping. Ak by chcel klient vykonávať aj rizikové športy uvedené vo výlukách z poistenia, je možné si niektoré z týchto rizikových športov pripoistiť za prirážku na poistnom. V prípade uzatvorenia poistky online na našom webe www.uniqa.sk sú niektoré rizikové športy v rámci poistenia liečebných nákladov kryté automaticky – ide o lyžovanie, skialpinizmus, horolezectvo do nadmorskej výšky 5000 m.n.m. či potápanie s licenciou alebo inštruktorom.

Storno zájazdu – pozor na termíny

Mimo udalostí súvisiacich s úhradou liečebných nákladov v poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov a zahraničných ciest. „Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať,  odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila – najmä ak dáva prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Môže totiž nastať situácia, že jeden člen rodiny pre závažné zdravotné problémy  nebude môcť vycestovať alebo dôjde k úmrtiu rodinného príslušníka,“ pripomína Ľ.Hricová.

Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj prípadné stornovanie zakúpeného zájazdu, lístka alebo samostatného ubytovania, je potrebné si dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd/ubytovanie/cestovný lístok. Mnohokrát sa však stáva, že si klienti zakúpia cestovné poistenie až po zakúpení dovolenky, v tomto prípade sa poistenie storna začína až 15. dňom po dojednaní poistnej zmluvy.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou požičaného vozidla

Mnoho dovolenkárov pricestuje do zahraničia a tam si požičia auto. Niektorí sa mylne domnievajú, že na úhradu škody, ktorú spôsobia jazdou inému, im stačí mať uzatvorené cestovné poistenie. Nie je to pravda. „Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení kryje škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte inej osobe. Nevzťahuje sa však na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla, taktiež nie na škodu spôsobenú na prenajatej či požičanej veci,“ upozorňuje Ľ.Hricová  z UNIQA poisťovne. Prevádzkovateľ požičovne áut by mal mať poistku, ktorá kryje škody na požičanom vozidle zahrnutú v cene za požičanie vozidla, prípadne ju zaplatíte samostatne pri požičiavaní. Túto skutočnosť si je však potrebné overiť pri požičiavaní auta.

Pes na dovolenke

Ak beriete na dovolenku svoje domáce zvieratko, na škodu, ktorú spôsobí niekomu inému na zdraví alebo majetku, sa cestovné poistenie nevzťahuje. Viete si ju však nárokovať z poistenia domácnosti, ktorá v rámci poistenia zodpovednosti za škodu kryje aj zodpovednosť za škodu z držby psa. Do limitu plnenia sú kryté náklady spojené so zodpovednosťou za škodu, ktorú spôsobí Váš pes na zdraví alebo majetku tretej osobe a to nielen na Slovensku, ale aj na dovolenke v zahraničí v rámci Európy. V praxi to znamená, že ak Váš pes niekoho pohrýzol, poškodil oblečenie, prípadne poškodil zariadenie v mieste ubytovania, škodu Vám preplatí poisťovňa, pokiaľ máte poistku zariadenia domácnosti. Pozor, pri ceste do zahraničia nezabudnite na doklady, ktoré sú vyžadované pre psa – ide o cestovný doklad (pet pass), pes by mal mať takisto mikročip, resp. tetovanie a platnú vakcináciu proti besnote.

Chronické choroby a krajiny, kde sa vyžaduje očkovanie

Pri chronických chorobách odporúčame klientom kontaktovať vopred svojho ošetrujúceho lekára v domácej krajine, ktorý by mal klientovi predpísať dostatočné množstvo liekov na celú dĺžku pobytu, pretože takéto prípady nie sú poistením kryté. V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje na nedokončenú liečebnú starostlivosť v SR, následnú liečbu ochorení existujúcich v čase uzavretia poistnej zmluvy ani na chronické a existujúce ochorenia známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy, kvôli ktorým bol poistený hospitalizovaný posledných 9 mesiacov pred začiatkom poistenia.

Taktiež je nevyhnutné si pred vycestovaním overiť ( napr. aj cez asistenčnú službu), aké druhy očkovania sú v rôznych najmä exotických krajinách potrebné a vysoko odporúčané. Udalosti, ktoré vzniknú následkom nevykonaného povinného očkovania, sú totiž vo výlukách z poistenia.

Tehotenstvo

Väčšina lekárov pripomína, že najvhodnejším termínom na dovolenku pre budúcu mamičku je druhý trimester (4.-7.mesiac), kedy je tehotenstvo najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní aj preto pre úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne platí medzník 26.týždeň. Po tomto termíne si budúca mamička hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama. Táto výluka po 26.týždni sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v  tehotenstve. Samozrejme, všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu či choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia.

Čo sa týka liečebných nákladov, cestovné poistenie kryje len ošetrenie akútnych komplikácií v tehotenstve, nie preventívne vyšetrenia, ktoré mohla tehotná žena absolvovať aj doma.

Cestu by mali zvážiť aj v záverečnom štádiu tehotenstva, pretože pôrod sa môže ohlásiť nečakane a žena vtedy potrebuje dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak sa však stane, že žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí sa obávať, pokiaľ má Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako má v krajine domáci občan. Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku.

Terorizmus, vojny a nepokoje

UNIQA poisťovňa v cestovnom poistení v rámci poistenia liečebných nákladov automaticky bez nutnosti pripoistenia kryje aj ošetrenie v dôsledku teroristického útoku . „Ak klient utrpí následkom takéhoto činu vážne zranenia, poisťovňa uhradí liečebné náklady nielen na ambulantné ošetrenie, ale aj nevyhnutnú hospitalizáciu a s ňou súvisiaci prevoz späť na Slovensko,“  hovorí Ľ. Hricová z UNIQA. Liečebné náklady vzniknuté na základe teroristickej akcie  v krajinách, ktoré neboli v čase vycestovania poisteného do zahraničia MZV oficiálne označené ako krajiny, kde sa teroristická akcia očakáva  alebo do ktorých sa neodporúča cestovať (od IV. Stupňa ) sú v cestovnom poistení hradené až do výšky  poistnej sumy 50 000 eur. Ak úraz zanechal klientovi trvalé následky úrazu, poisťovňa mu vyplatí príslušné percento z poistnej sumy pre trvalé následky úrazu.

Pozor! Krajiny, kde sa vyskytujú štrajky, nepokoje, vzbury, vojny a krajiny, do ktorých MZV neodporúča cestovať v súvislosti s terorizmom, sú vo všeobecných výlukách z poistenia. „Klientom preto odporúčame, aby si pred  cestou do zahraničia overili na stránkach MZV SR , alebo na telefónnom čísle asistenčnej služby, či krajina do ktorej plánujú vycestovať, nie je kvôli terorizmu označená za krajinu, do ktorej je vydané odporúčanie necestovať alebo krajinu opustiť a či stupeň takého odporúčania je vyšší ako III. Ak by klient vycestoval do takejto krajiny a utrpel škodu na zdraví alebo majetku, nie je poistením krytý,“ upozorňuje Ľ.Hricová. 

Značky: