Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podporu prevádzky systému e-kasa pre finančnú správu ešte na jeden rok zabezpečí spoločnosť Allexis. Dôvodom sú pokračujúce rokovania o vysporiadaní majetkových práv k tomuto systému, ako aj potreba neohroziť naštartovaný boj s daňovými únikmi, či opäť nezaťažovať podnikateľov, ktorí do nákupu pokladní investovali už značné finančné prostriedky.

Majetkové práva k systému e-kasa v súčasnosti nepatria štátu. Finančnej správe to značne komplikuje akékoľvek jeho úpravy a prevádzku. Preto sa vedenie finančnej správy už vyše roka intenzívne usiluje o získanie majetkových práv k tomuto systému, aby následne mohla byť vyhlásená transparentná súťaž, odstránený tzv. vendor lock-in a tým aj zabezpečené efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov.
Ide o posledný systém od tohto dodávateľa. Finančná správa doteraz v prípade spoločnosti Allexis vypovedala tri zo štyroch zmlúv, ktoré v súčasnosti prevádzkuje vlastnými kapacitami.

Vzhľadom na komplikovanosť zmluvného vzťahu, rozdielne predstavy o cene, citlivosť celého prípadu, neprehľadnosť vo vlastníckych právach, ako aj neukončené trestné konanie v kauze Mýtnik, musela finančná správa pristúpiť k podpísaniu Dodatku č. 10 so spoločnosťou Allexis v hodnote za 1,2 milióna eur. Ešte na jeden rok tak bude zabezpečená podpora prevádzky a potrebné licencie, aby systém mohol naďalej fungovať.

Systém e-kasa patrí k dôležitým nástrojom v oblasti kontrol a výberu daní. Vďaka nemu má prehľad o evidencii tržieb podnikateľmi, čo jej umožňuje efektívnejšie bojovať s daňovými únikmi. Prípadné zrušenie povinnosti evidovať tržby by sa tak podpísalo pod zníženie daňovej disciplíny na Slovensku. E-kasa sa podpísala aj pod pokles daňovej medzery na DPH v rokoch 2020 a 2021. V neposlednom rade je dôležitým nástrojom aj v oblasti kontrol, ich úspešnosť vzrástla v roku 2022 na 65 % a vďaka nim dodatočne za posledné tri roky do rozpočtu pritieklo 1,9 milióna eur.

Finančná správa si tiež uvedomuje, že zavedenie systému spôsobilo značné náklady aj podnikateľom, ktorí museli investovať do nákupu online registračných pokladníc (ORP) desiatky miliónov eur. V súčasnosti je totiž v systéme evidovaných viac ako 70-tisíc aktívnych používateľov ORP a vyše 60 tisíc používateľov virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Rovnako neprijateľnou alternatívou by bol aj prechod podnikateľov používajúcich VRP na nové pokladne, čo by si tiež vyžadovalo nové počiatočné investície. Do budúcnosti je pre finančnú správu prioritou, aby podnikateľov akékoľvek zmeny finančne nezaťažili a pre štát vysúťažila najpriaznivejšie podmienky.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: