Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2022 Európsku úniu (ďalej len EÚ) čakajú kľúčové rozhodnutia, ktoré budú mať významný dopad na napredovanie digitálnej transformácie, ale aj na celkový vývoj  hospodárstva. Konkrétne by svoju pozornosť mala zamerať na substanciu v rámci digitálneho priestoru. Jednou z hlavných aktivít v oblasti regulácie dát je Európska dátová stratégia a Akt o dátach ako súčasť iniciatívy tejto stratégie, (A European Strategy For Data and Data Act), prenos dát medzi EÚ a USA tzv. transfér dát (Data transfer), kľúčová európska legislatíva, konkrétne Zákon o digitálnych trhoch (DMA) a Zákon o digitálnych službách (DSA), Regulačný rámec pre umelú inteligenciu  (Artificial Intelligence Act) a Európsky akt o kybernetickej bezpečnosti (European Cyber Resilience Act).

Dopady pandémie Covid-19 výrazne posilnili ambície EÚ v oblasti dobudovania digitálneho jednotného trhu. Hlavným spúšťačom je najmä výrazný nárast digitálnej transformácie v mnohých oblastiach vo firemnom sektore, vo fungovaní procesov vo verejnej správe, ale aj potreba naštartovať ekonomický rast v regióne a implementovať tieto dopady do legislatívneho rámca. Rast môžu spomaliť niektoré legislatívne medzery, ktoré môžu ohroziť funkčnosť medzinárodných tokov v hospodárstve.  Jedným z nich je aj chýbajúci akt definujúci podmienky spolupráce o dátových tokoch medzi EÚ a USA transfér dát. Európska komisia potvrdila, že má v úmysle vyvinúť nový model na prenos dát (ktorý by nahradil pôvodný ochranný štít). Tento návrh by mal byť prerokovaný ešte v prvom štvrťroku 2022.  Rozmach digitálnej agendy si vyžaduje vytváranie jasných a podložených pozícií na strane záujmových skupín, ktoré by vedeli obhajovať pozíciu spotrebiteľov ale aj podnikateľov v tejto oblasti.

Jedným z hlavných pilierov na dosiahnutie a zabezpečenie jednotného trhu s dátami, ktorý umožní ich voľný pohyb v rámci EÚ i naprieč odvetviami je vytvorenie Európskej dátovej stratégie, ktorá stransparetňuje podmienky podnikom, podporuje, výskum aj ale fungovanie orgánov verejnej správy. Na posilnenie jednotlivých mechanizmov podporujúcich zdieľanie dát vznikol koncom roka 2021 tzv. Akt o dátach, ktorý by mal vytvoriť mechanizmy, na uľahčenie určitých kategórií chránených dát verejného sektora a zvýšiť dôveru v oblasti sprostredkovania dát a podporiť dátový altruizmus v celej EÚ.

Ďalším krokom v oblasti zvyšovania dôvery v digitálnu ekonomiku, ktorú je nevyhnutné  posilňovať  je aktuálne prejednávaný Zákon o digitálnych trhoch (DSA)  a  Zákon o digitálnych službách (DMA).  DSA a DMA spolu vytvárajú nové pravidlá a povinnosti pre online trhoviská, aplikácie, sociálne siete a iné platformy. Tieto opatrenia sú síce cielené na veľké korporácie, no negatívne by ovplyvnili malé firmy, jednotlivcov a platformy postavené na príjmoch z cielenej reklamy.

Miera rozvoja digitálnych technológií tiež znamená, že existuje viacero kľúčových oblastí, ktoré budú európskych regulátorov zaujímať. Dôležitým míľnikom je aj návrh zákona na regulovanie technologických inovácií v podobe Regulačného rámca pre umelú inteligenciu , ktorý je vnímaný, ako zásadný najmä pre finančné dopady pre menšie podniky v súvislosti s významnou mierou regulácií v oblasti bezpečnosti. Podľa amerického think tank Centrum pre inováciu dát (Centre for Data innovation) 2 milióny eur a vo finále znížiť mieru investícií v tomto segmente.

Koncom minulého roka prijala EÚ aj súbor opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť pracovné podmienky ľudí pôsobiacich v digitálnych platformách, resp. v rámci zdieľanej ekonomiky zjednotiť podmienky pracujúcich, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby, aby nedochádzalo k nekalým súťažiam. V súčasnosti totiž pracuje v EÚ v tejto oblasti viac ako 28 miliónov ľudí a tento trend je rastúci. V skutočnosti ale toto konanie neodzrkadľuje technologický pokrok a vytvára nové bariéry digitálnej ekonomike. Nový prístup EÚ povedie k tomu, že títo poskytovatelia budú musieť pôsobiť ako zamestnanci, čo by výrazne znížilo atraktívnosť a dostupnosť týchto služieb. Pre Slovensko by to znamenalo zatváranie tisícok pracovných miest a zhoršenie dostupnosti kritických služieb presunutých do online priestoru, na ktoré sme si v čase pandémie zvykli.

Nevyhnutnou témou v oblasti digitalizácie je aspekt bezpečnosti. Niektorí odborníci dokonca klasifikovali Covid-19 a jeho dopady ako najväčšiu hrozbu  kybernetickej bezpečnosti  vôbec.  Podľa Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA sa útoky v roku 2021 v porovnaní s minulým rokom zvýšili štvornásobne a útoky na cloudovú infraštruktúru až päťnásobne. Najviac zasiahnuté sú sektory dopravy, vlády a priemyslu. Slová eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona: “Čím viac dát je pripojených, tým viac sa ich dá hacknúť”. Deklaruje to aj Európsky akt o kybernetickej odolnosti vydaný Komisiou na jeseň minulého roka, ktorá je  dôkazom, že kybernetická bezpečnosť je jednou z priorít EÚ v oblasti digitalizácie.

Dlhodobé smerovanie EÚ odráža digitálnu transformáciu

V marci 2021 predstavila EÚ  plány na digitálnu dekádu do roku 2030, ktoré zahŕňajú harmonizačné snahy a definovanie digitálnych práv obyvateľov. Podľa týchto plánov sa EÚ do roku 2030 plánuje zamerať na štyri smery svojho tzv. Digitálneho kompasu, ktorými budú: infraštruktúra, podnikanie, vláda a zručnosti. Tieto plány EÚ sú dôkazom toho, že je potrebné byť v tejto oblasti ešte progresívnejší a aktívnejší. Dané oblasti majú podporiť celoeurópsku garanciu  kvality digitálnych verejných služieb prostredníctvom spoľahlivej a bezpečnej infraštruktúry a pripraviť podniky a obyvateľstvo na jej ďalší rozvoj v oblasti digitalizácie a inovácií. Medzi hlavné piliere tejto digitálnej spoločnosti majú patriť digitálne práva a princípy.

Rok 2022 bude teda zrejme v oblasti digitálnej ekonomiky rokom transformácie v oblasti legislatívy a regulácií. Je nevyhnutné, aby tieto regulácie nedusili potenciál, ktorý predstavuje digitálna ekonomika pre rast EÚ alej pre rast Slovenska. Práve preto má SAPIE ambíciu, byť hlavným partnerom podnikov v oblasti digitálnej ekonomiky pri ich snahách o zabezpečenie férového a slobodného podnikania v digitálnom priestore. “Úspešné zvládnutá transformácia našej ekonomiky na digitálnu je jedným zo základných predpokladov pre udržanie pracovných miest a hospodárskeho rastu v našej krajine” uviedol Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu a zároveň aj ambasádor Ligy za digitálny rast, iniciatíva vedená pod hlavičkou SAPIE.

Značky: