Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aké bude zdanenie, odpisovanie vozidiel, registračné poplatky a ako sa mení príspevok zamestnávateľa na dopravu? Poradíme, na čo nezabudnúť.

Odchádzajúci rok bol v mnohých firmách poznačený najmä obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19. Koronakríza významne zasiahla mobilitu. Ako vyplynulo aj z prieskumu, ktorý po prvej vlne robila spoločnosť Business Lease Slovakia, počas karantény muselo až 57 % opýtaných firiem obmedziť pohyb zamestnancov či tovaru a ďalších 26 % ho dokonca úplne zastaviť. Pritom mobilita je dôležitá až pre 89 % opýtaných firiem, dokonca pre viac ako polovicu firiem je nevyhnutnou súčasťou fungovania a pre štvrtinu je významnou oporou ich aktivít. Aj preto je dôležité sa pripraviť na povinnosti či zmeny týkajúce sa vozidlového parku v roku 2021.

E-známka

Ak obchodne jazdíte po Slovensku a používate tak celoročne spoplatnené cesty, nezabudnite si vybaviť a uhradiť elektronickú diaľničnú známku na rok 2021. Potrebné je obstarať si ju do konca januára na webstránke www.eznamka.sk. Možnosťou je aj elektronická známka platná počas tzv. technického roku. Známka platí 365 dní odo dňa začiatku jej platnosti. Ak máte profesionálnu správu vozidlového parku a využívate operatívny lízing, od tejto povinnosti vás odbremení lízingová spoločnosť. „Ak je diaľničná známka zahrnutá v kalkulácii nájmu vozidla na operatívny lízing, lízingová spoločnosť ju automaticky zabezpečuje,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické a právnické osoby.

Daň z motorových vozidiel

Využívate vozidlá na podnikanie? Tento rok sa posunula hranica na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, a to do 31. marca 2021, dokedy musíte daň aj zaplatiť. „Povinnosť sa vzťahuje na všetky vozidlá, ktoré podnikateľ využíval na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. Podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku musia podnikatelia aj za tie vozidlá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová. V prípade, že z dôvodu úsporných opatrení firmy využívali zamestnanci na služobné cesty vlastné autá, vzťahuje sa na vás povinnosť zahrnúť aj tieto vozidlá do daňového priznania. „Zamestnávateľ následne zaplatí daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali tieto vozidlá na podnikanie,“ spresňuje odborníčka. Pozor však, v prípade operatívneho lízingu daň neplatíte, pretože držiteľom vozidla je lízingová spoločnosť a tá platí daň. Naopak pri finančnom lízingu ste držiteľom vy, aj keď ešte nie ste majiteľom. Muste tak podať daňové priznanie a daň z motorových vozidiel aj v termíne zaplatiť. Výhodnejšiu daň z motorových vozidiel platia držitelia elektromobilov či plug-in hybridov.

Registračné poplatky

Ekologickejšie vozidlo je výhodnejšie aj z hľadiska registračných poplatkov. Tie platíte v prípade, že si chcete v novom roku obstarať vozidlá do fleetu, a to či už ich prihlasujete alebo prepisujete. Výšku poplatku vypočítavate podľa výkonu motora v kilowattoch, ako aj veku vozidla. „V prípade prepisu ide o čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu. Registračný poplatok sa platí pri každom zápise vozidla do evidencie, teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška je 33 eur,“ spresňuje odborníčka. Ak ide o vozidlá s výkonom vyšším ako 202 kilowattov, výška poplatku je vyššia, pri obstaraní vozidla s nižším výkonom ako 202 kilowattov je zas nižšia. Bez ohľadu na výkon však pri elektromobile zaplatíte len základný registračný poplatok 33 eur, v prípade vozidiel na hybridný pohon neplatíte za výkon elektromotora, ale len za výkon spaľovacieho motora. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie je bez poplatku. „V prípade vozidiel na operatívny lízing je registračný poplatok súčasťou mesačnej platby, preto má jeho výška vplyv na výšku mesačnej platby operatívneho lízingu,“ dodáva.

Odpisovanie vozidiel

Ekologické vozidlo je výhodné aj z hľadiska odpisov. Pre elektrické a hybridné vozidlá platí skrátená doba odpisovania. „Pre podnikateľov to znamená, že si môžu náklady na obstaranie takéhoto vozidla premietnuť do daňovo uznateľných nákladov už za 2 roky oproti 4 rokom, počas ktorých sa odpisuje vozidlo so štandardným pohonom,” vysvetľuje Ladislava Pozdechová. Obstaranie takéhoto vozidla na operatívny lízing zároveň odbúrava prekážku vysokej vstupnej investície. Operatívny lízing umožňuje v rámci mesačných platieb prefinancovať len rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a zostatkovou cenou po skončení nájmu, teda len skutočne využitý čas pri využívaní plného servisu a služieb, a to bez prevádzkových a finančných rizík. Pokiaľ máte vo firemnom fleete vozidlá na finančný lízing a využívate ich na podnikanie, odpisujete ich rovnomerne štyri roky bez ohľadu na dĺžku lízingu. „Zaraďujete ich do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku,“ hovorí. V oboch prípadoch je zároveň limitom výšky daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing je limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení. „Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ vysvetľuje Pozdechová.

Emisie

Novšie a ekologickejšie vozidlá s nižšími emisiami sa oplatia aj z hľadiska cestnej dane. „Podľa zákona o Dani z motorových vozidiel platí variabilná ročná sadzba dane, a to podľa veku vozidla a výšky emisií. Tá zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ podotýka Ladislava Pozdechová. Ekologickejšie autá majú pritom zvýhodnenie ešte výraznejšie. Pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži ešte o 50 %. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. „Pri financovaní vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ konštatuje odborníčka. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba už stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Príspevok na dopravu

Novinkou, ktorá začína platiť od januára na základe novely Zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov), je rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane (§ 9), ku ktorým pribúdajú aj príjmy poskytnuté ako nepeňažné plnenie zamestnancovi zo strany zamestnávateľa „za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť“ (§ 19 ods. 2 písm. s) prvého bodu). Úhrnná nezdanená suma predstavuje najviac 60 eur mesačne. Podporu mobility môže zamestnávateľ realizovať aj príspevkom na dopravu zo sociálneho fondu. Okrem toho, novinkou v rámci benefitu v mobilite je aj osobný operatívny lízing. „Firemné vozidlo bolo vždy žiadaným firemným benefitom, no nie každá firma ho vie poskytnúť zamestnancovi. Firmy dnes potrebujú zároveň šetriť, no nestratiť mobilitu,“ podotýka odborníčka. Využiť sa tak dá podpora osobného operatívneho lízingu zamestnanca zo strany zamestnávateľa. „Ten umožní zamestnávateľovi stanoviť výšku, ktorú zamestnancovi na mobilitu prispeje. Zmluvný vzťah je medzi Business Lease a zamestnancom,“ spresňuje Ladislava Pozdechová.