Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už po piaty raz dal grantový program Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť príležitosť podporiť výnimočné edukačné projekty. 

Všetky vzišli z pera aktívnych pedagógov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Na podporu mediálnej výchovy, programovania či kritickej práce s mediálnym obsahom a ich zodpovedného a bezpečného využívania deťmi sa v rámci programu prerozdelila celková suma 50 000 eur.

Nadácia Orange grantovým programom e-Školy pre budúcnosť reaguje na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí. Zároveň žiakom zabezpečuje možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia. Mnohé z mimovládnych organizácií nich sa zameriavajú aj na oblasť programovania a mediálnej výchovy. Program má súčasne dlhodobú ambíciu naučiť deti a tínedžerov identifikovať nebezpečenstvá a riziká na internete, zorientovať sa vo svete technológií a v prípade negatívnej skúsenosti reagovať na ne primeraným spôsobom.

Odborná hodnotiaca komisia v tomto ročníku posudzovala rekordný počet – 142 prijatých projektov. Do grantového programu sa zapojilo 3 819 pedagógov spolu s 18 217 žiakmi a študentmi. Najaktívnejšími žiadateľmi boli, rovnako ako po minulé roky, základné školy. Tie zaslali spolu 62 inšpiratívnych nápadov. Na druhom mieste v počte 19 zaslaných projektov boli občianske združenia a tretie miesto sa ušlo stredným odborným školám, ktoré poslali 16 projektov. Hodnotiaca komisia počas 5. ročníka nakoniec rozdelila medzi 48 najzaujímavejších projektov, ktoré spĺňali kritéria podpory, celkovú sumu 50 000 eur.

O podporu grantového programu e-Školy pre budúcnosť prejavili najväčší záujem žiadatelia zo Žilinského kraja, ktorí poslali do hodnotenia 36 projektov. Za nim s najvyšším počtom prihlásených nápadov nasledoval Prešovský kraj s 21 projektmi a Banskobystrický kraj s 20 projektmi. O piaty ročník prejavilo opakovaný záujem 57 škôl, ktoré sa do programu zapojili v minulosti. Príjemným prekvapením bolo vysoké percento škôl, ktoré sa zúčastnili po prvýkrát. Nováčikovia tvorili až 59,85 % z celkového počtu záujemcov. Najčastejšími témami projektov bola mediálna výchova a práca s mediálnym obsahom a programovanie a informatívne myslenie.

Dôraz pri hodnotení predložených projektov kládla komisia predovšetkým na aktívne zapájanie sa žiakov a študentov do projektových aktivít a ich angažovanie sa v získavaní nových vedomostí a zručností. Taktiež posudzovali ich inovatívny prínos do vzdelávacieho procesu. Komisia si všímala aj potenciál projektu na jeho opakovanie nielen v rámci zapojenej školy, ale aj jeho možné rozširovanie na ďalšie vzdelávacie zariadenia.

Jedným z odmenených bol projekt Nielen novinárska kačica, ktorý do programu prihlásilo Gymnázium Ladislava Novomeského v Bratislave. Jeho cieľom je poukázať na nevyhnutnosť správnej argumentácie a overovania pravdivosti faktov zverejnených v médiách. Projekt sa orientuje na tri vekové skupiny, mladších a starších žiakov a dôchodcov, ktorí rovnako predstavujú citlivú skupinu. Okrem besied a workshopov je súčasťou projektu interaktívne divadelné predstavenie. Jedným z výstupov bude aj vytvorenie rovesníckeho programu s okolitými základnými školami, ktorý bude aktívny aj po ukončení projektu.

Medzi inými komisia ocenila napríklad aj projekt enviRObot 2, ktorý pripravilo Gymnázium J. Francisciho – Rimavského z Levoče. Škola nadviazala na minuloročný úspech a chce sa podeliť o svoje skúsenosti aj s ďalšími školami. Realizáciou projektu enviRObot 2 sa budú učitelia aj žiaci ZŠ a SŠ z Levoče snažiť prepojiť svet IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Cieľom je tiež pochopiť existenciu vo svete po 4. priemyselnej revolúcii, ktorá je charakterizovaná zlúčením technológií. Po zakúpení a zapožičaní digitálnych meracích prístrojov, sond a senzorov kompatibilných s IT, využijú naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín doma a v škole. Tie budú následne analyzovať a spracovávať. Z výsledkov vypracujú energetické certifikáty na domáce spotrebiče, domy, či autá. Na záver študenti navrhnú odporúčania a možnosti ako eliminovať či odstrániť nepriaznivé výsledky zistení.

Podrobné informácie o programe a podporených projektoch nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Značky: